1 Samweli 11:1-15

11  Maze Nahashi Umwamoni+ araduga hanyuma arakambika ngo atere Yabeshi+ muri Gileyadi. Abagabo bose b’i Yabeshi baca babwira Nahashi bati: “Nugirane isezerano natwe kugira ngo tugukorere+.”  Mugabo Nahashi Umwamoni ababwira ati: “Nimwemera iki kintu ni ho nzorigirana namwe: nimwemera nkabanogora+ ijisho ryanyu ry’iburyo ryose, nanje nzotegerezwa kubishira kuri Isirayeli yose biyibere iceyi+.”  Abagabo b’inararibonye ba Yabeshi na bo bamubwira bati: “Nuduhe ikiringo c’imisi indwi; tuzorungika intumwa mu karere kose ka Isirayeli, hanyuma nimba ata wo kudukiza+ ariyo, tuzoca ata kabuza dusohoka tuze kuri wewe.”  Amaherezo nya ntumwa zishika i Gibeya+ ha Sauli ziraheza zivugira nya majambo mu matwi y’abantu, maze abantu bose batangura gushira ijwi hejuru no kurira+.  Mugabo ehe, Sauli yariko araza akurikiye ubusho avuye mu gahinga, maze Sauli avuga ati: “Abantu bafise ingorane iyihe ko barira?” Batangura kumwiganira amajambo y’abagabo b’i Yabeshi.  Sauli yumvise ayo majambo impwemu+ y’Imana itangura gukorera kuri we, ishavu ryiwe rica rirarurumba cane+.  Afata rero amashūri abiri, ayahimbaguramwo ibihimba maze abirungika mu karere kose ka Isirayeli+ biciye mu kuboko kw’intumwa, avuga ati: “Uwo muri twebwe wese atazosohoka ngo akurikire Sauli na Samweli, uku ni ko amasho yiwe azogirirwa+!” Nuko ubwoba+ buvuye kuri Yehova+ bugwa ku bantu ku buryo basohoka nk’umuntu umwe+.  Maze abaharurira+ i Bezeki, bene Isirayeli bagera ku bihumbi amajana atatu, abagabo ba Yuda na bo ibihumbi mirongo itatu.  Babwira rero izo ntumwa zari zaje bati: “Ibi ni vyo muri bubwire abagabo ba Yabeshi muri Gileyadi: ‘Ejo hazoba ubukiriro ku bwanyu izuba niryakara+.’” Nuko nya ntumwa ziza kubimenyesha abagabo ba Yabeshi, na bo baranezerwa. 10  Abagabo ba Yabeshi bavuga rero bati: “Ejo tuzosohoka tuze aho muri, namwe muze mutugirire ibintu vyose mubona ko ari vyiza mu maso yanyu+.” 11  Ku musi ukurikira, Sauli+ ashira abantu mu migwi itatu+; hanyuma binjira hagati mw’ikambi mw’iterama ryo mu gitondo+ maze bica Abamoni+ gushika ku murango izuba rikaze. Habonetse bakeyi basigaye, barashwiragizwa, ntihasigara muri bo babiri bari kumwe+. 12  Abantu rero babwira Samweli bati: “Ni nde avuga ngo: ‘Mbega Sauli ni we yoba umwami wo kutuganza+?’ Nimutange abo bantu tubice+.” 13  Mugabo Sauli avuga ati: “Nta muntu ari bwicwe kuri uyu musi+, kuko uno musi Yehova yashikije ubukiriro muri Isirayeli+.” 14  Mu nyuma Samweli abwira abantu ati: “Ingo tuje i Gilugali+ kugira tunagurireyo ingoma+.” 15  Abantu bose rero baja i Gilugali, bimikira Sauli imbere ya Yehova aho i Gilugali. Hanyuma batangira ibimazi vy’ugusangira ng’aho imbere ya Yehova+; nuko Sauli n’abagabo ba Isirayeli bose bahagirira umunezero mwinshi+.

Amakuru yiyongereye