1 Petero 3:1-22

3  Namwe bagore, ni kwo kw’ukwo+, muyobokere+ abagabo banyu bwite, kugira ngo nimba hari abatagamburukira+ rya jambo, bagondozwe+ ata jambo rivuzwe, biciye ku ngeso z’abagore babo+,  kubera biboneye ingeso zanyu zitanduye+ ziri kumwe n’icubahiro kigera kure.  Kandi ugushaza kwanyu ntikube ukwo gutsiba imishatsi+ kw’inyuma be n’ukwo kwambara udusharizo tw’inzahabu+ canke ukwambara impuzu zo hejuru,  ahubwo kube wa muntu yihishije+ wo mu mutima mu vyambarwa bitabora+ vy’umutima utekereje kandi witonda+, ari wo w’agaciro kanini mu maso y’Imana.  Kuko ukwo nyene ari ko kera abagore beranda bari bizeye Imana bishariza, bakayobokera abagabo babo bwite,  nk’uko Sara yagamburukira Aburahamu, akamwita “umukama+” wiwe. Namwe mwacitse abana biwe, mukire kuguma mukora iciza mudatinya ikintu na kimwe gica ivutu+.  Namwe bagabo, ni kwo kw’ukwo+, mubandanye kubana na bo mwisunze ubumenyi+, mubatera iteka+ nk’abaritera icombo kirushirije kuba goyigoyi, icombo kigore, kuko namwe musangiye na bo kuba ba samuragwa+ ba bwa butoni ata wari abukwiriye bw’ubuzima, kugira ngo amasengesho yanyu ntatangirwe+.  Ubwa nyuma, mwese muhuze umuzirikanyi+, mugire impuhwe, mwiyumvemwo abavukanyi, mugire impuhwe z’ikibabarwe+, mwicishe bugufi mu muzirikanyi+,  ata kwishura ikibi ku kindi+ canke igitutsi ku kindi+, ahubwo muhezagire+, kuko mwahamagariwe iyo nzira, kugira ngo mutorane umuhezagiro. 10  Kuko handitswe ngo: “Uwushaka gukunda ubuzima no kubona imisi myiza+, narinde ururimi rwiwe+ ikibi n’iminwa yiwe ayirinde kuvuga ivy’ubuhendanyi+, 11  mugabo nahindukire areke ikibi+ akore iciza; narondere amahoro ayakurikirane+. 12  Kuko amaso+ ya Yehova ari ku bagororotsi, n’amatwi yiwe akaba ku gutakamba kwabo+; mugabo amaso ya Yehova arwanya abakora ibintu bibi+.” 13  Mu vy’ukuri, ni nde muntu azobagirira nabi nimba mufitiye umwete iciza+? 14  Mugabo naho mwobabara muhorwa ubugororotsi, muba muhiriwe+. Ariko kirya batinya mwebwe ntimugitinye+, eka kandi ntimuhagarike umutima+. 15  Mugabo mweze Kristu bwa Mukama mu mitima yanyu+, mwame mwiteguriye kwiburanira+ imbere y’umuntu wese abasavye impamvu y’icizigiro kiri muri mwebwe, mugabo mubigirana ubwitonzi+ n’icubahiro kigera kure. 16  Mugire ijwi ryo mu mutima ryiza+, kugira ngo mu kintu nyene muvugwamwo nabi, abatyoza ingeso nziza zanyu mu bijanye na Kristu+ bamaramare+. 17  Kuko vyiza ari ukubabazwa muhorwa ko muriko mukora iciza+, nimba ari vyo ukugomba kw’Imana gushaka, aho guhorwa ko muriko mukora ikibi+. 18  Erega, na Kristu yapfuye rimwe rizima kubera ibicumuro+, umuntu w’umugororotsi apfira abatari abagororotsi+ kugira ngo abajane ku Mana+, yicwa mu mubiri+ mugabo agirwa muzima mu mpwemu+. 19  Muri iyo mero kandi yarigiriye aramamaza ku mpwemu ziri mw’ibohero+, 20  izari zagambaraye kera+ hamwe ukwihangana kw’Imana+ kwari kurindiriye mu misi ya Nowa, igihe bwa bwato bwariko burubakwa+, ubwo abantu bakeyi, ni ukuvuga abantu umunani, bakirijwemwo biciye mu mazi+. 21  Igihuye n’ico ni na co ubu kiriko kirabakiza+, ni ukuvuga ibatisimu (atari ugukura umucafu w’umubiri, mugabo ugusaba Imana ijwi ryo mu mutima ryiza+), biciye kw’izuka rya Yezu Kristu+. 22  Uyo ari iburyo bw’Imana+, kuko yigiriye mw’ijuru; kandi abamarayika+ n’ubukuru n’ububasha yarabihawe ngo abiganze+.

Utujambo tw'epfo