1 Petero 1:1-25

1  Jewe Petero, intumwa+ ya Yezu Kristu, ndabandikiye mwebwe ingenzi+ zasabagiye+ i Ponto, i Galatiya, i Kapadokiya+, muri Aziya n’i Bitiniya, mwebwe abatowe+  hisunzwe ukumenya imbere y’igihe kw’Imana ari yo Data+, mu kwezwa n’impwemu+, kugira ngo bagamburuke kandi bamijagirwe+ amaraso ya Yezu Kristu+: Ubuntu ata wari abukwiriye n’amahoro vyongerezwe kuri mwebwe+.  Hahezagirwe ya Mana ikaba na Se w’Umukama wacu Yezu Kristu+, kuko yaduhaye ivuka rishasha+ nk’uko imbabazi zayo nyinshi ziri, ngo tugire icizigiro kizima+ biciye kw’izuka+ rya Yezu Kristu mu bapfuye,  ngo turonke intoranwa itabora, idahumanye, idakabirana+. Muyibikiwe mw’ijuru+,  mwebwe abariko bazigamwa n’ububasha bw’Imana biciye ku kwizera+ ku bw’ubukiriro+ buteguriwe guhishurwa+ mu gihe ca nyuma+.  Ico kintu murakinezererwa cane, naho mu kanya gato muri iki gihe ari ngombwa ko mutuntuzwa n’ibigeragezo bitari bimwe+,  kugira ngo agaciro kagejejwe k’ukwizera kwanyu+, kamwe karusha agaciro inzahabu ishira naho isuzumishwa umuriro ikarama+, kazosangwe ari imvo y’ugushimagizwa n’ubuninahazwa n’iteka kw’ihishurwa+ rya Yezu Kristu.  Naho mutigeze mumubona, muramukunda+. Naho mutamubona muri iki gihe, ntikibuza yuko mumwizera kandi mukanezerwa cane akanyamuneza katavugwa kandi kaninahajwe,  kuko muronka iherezo ry’ukwizera kwanyu, ubukiriro bw’ubuzima bwanyu+. 10  Ku vyerekeye ubwo bukiriro nyene, itohoza rigiranywe ubwira be n’ubushakashatsi bwitondewe+ vyaragizwe n’abahanuzi bavuze ubuhanuzi+ ku vyerekeye ubuntu ata wari abukwiriye mwagenewe+. 11  Bagumye batohoza ikiringo nyezina+ canke ubwoko bw’ikiringo impwemu+ yari muri bo yariko yerekana ku vyerekeye Kristu+, igihe yashinga intahe imbere y’igihe ku vyerekeye imibabaro ibikiwe Kristu+ no ku vyerekeye ubuninahazwa+ bwari kuyikurikira. 12  Barahishuriwe yuko bariko bagabura, atari ku bwabo+, mugabo ku bwanyu, ibintu ubu mwamenyeshejwe+ biciye ku babamenyesheje inkuru nziza bafise impwemu nyeranda+ yarungitswe ivuye mw’ijuru. Ivyo bintu nyene abamarayika baripfuza kuvyihweza bitonze+. 13  Ku bw’ico, mutubike imizirikanyi yanyu ku bw’igikorwa+, muzigame ubwenge bwanyu rwose+; mushingire icizigiro canyu ku buntu ata wari abukwiriye+ muzozanirwa igihe c’ihishurwa+ rya Yezu Kristu. 14  Nk’abana bagamburuka, nimureke gushushanywa+ nk’uko ivyipfuzo mwari mufise kera mu kutamenya kwanyu vyari, 15  mugabo, nk’uko wa Mweranda yabahamagara ari, namwe ubwanyu mube beranda mu ngeso zanyu zose+, 16  kuko vyanditswe ngo: “Mutegerezwa kuba beranda, kuko jewe ndi mweranda+.” 17  Ikigeretseko, nimba mwambaza Data wa wundi aca urubanza ata nkunzi+ nk’uko igikorwa c’umwe wese kiri, nimugendane ugutinya+ mu gihe muri ba kavamahanga+. 18  Kuko muzi yuko ibintu vyononekara+, ifeza canke inzahabu, atari vyo mwarokojwe+ mukava mu burumbirane bw’ingeso zanyu mwahawe na ba sogokuruza banyu mu buryo bw’imigenzo. 19  Ahubwo mwarokojwe amaraso y’agaciro+, nk’ay’umwagazi w’intama utagirako ikirabagu kandi utagirako agatosi+, emwe, aya Kristu+. 20  Ego ni ko, yamenywe imbere y’igihe, imbere y’ishingwa+ ry’isi, mugabo yashizwe ahabona kw’iherezo ry’ibihe ku bwa mwebwe+ 21  abemera Imana biciye kuri we+, imwe yamuzura mu bapfuye+ ikamuha ubuninahazwa+; kugira ngo ukwizera kwanyu n’icizigiro canyu bibe mu Mana+. 22  Ubu ko mwatyoroye+ ubuzima bwanyu biciye ku kugamburukira ukuri, bikavamwo ukwiyumvamwo abavukanyi kutagiramwo ubwiyorobetsi+, mukundane cane bivuye ku mutima+. 23  Kuko mwahawe ivuka rishasha+, bidaciye ku rubuto rurondoka+ rubora+, mugabo biciye ku rutabora+, biciye kw’ijambo+ rya ya Mana nzima kandi yamaho+. 24  Kuko “ibiri n’umubiri vyose bimeze nk’ivyatsi, kandi ubuninahazwa bwavyo bwose bumeze nk’ishurwe ryo mu vyatsi+; ivyatsi biruma, nya shurwe na ryo rigahunguruka+, 25  mugabo ijambo rya Yehova ryamaho ibihe vyose+.” Erega, iryo ni ryo “jambo+” mwamenyeshejwe+ ry’inkuru nziza.

Utujambo tw'epfo