Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

1 Ngoma 9:1-44

9  Nuko Abisirayeli bose bandikwa hakurikijwe amamuko+; kandi ehe banditswe mu Gitabu c’Abami ba Isirayeli. Yuda na yo itwarwa mu bwangaro+ i Babiloni kubera ubuhemu bwayo.  Abagarutse ubwa mbere mu matongo yabo mu bisagara vyabo bari Abisirayeli+, abaherezi+, Abalewi+, n’Abanetinimu*+.  I Yeruzalemu+ haba bamwe muri bene Yuda+ na bamwe muri bene Benyamini+ na bamwe muri bene Efurayimu no muri bene Manase, ari bo:  Utayi mwene Amihudi, Amihudi mwene Omuri, Omuri mwene Imuri, Imuri mwene Bani, bo muri bene Perezi+ umuhungu wa Yuda+.  Mu Banyashilo+: Asaya imfura be n’abahungu biwe.  Muri bene Zera+: Yehuweli na bene wabo amajana atandatu na mirongo icenda.  Muri bene Benyamini: Salu mwene Meshulamu, Meshulamu mwene Hodaviya, Hodaviya mwene Hasenuwa,  na Ibuneya mwene Yerohamu, na Ela mwene Uzi, Uzi wa Mikiri, na Meshulamu mwene Shefatiya, Shefatiya mwene Reyuweli, Reyuweli mwene Ibuniya.  Bene wabo hakurikijwe abamuka kuri bo, bari amajana icenda na mirongo itanu na batandatu. Abo bose bari abagabo bari abakuru ba ba se hakurikijwe inzu ya ba sekuruza babo. 10  Mu baherezi na ho hari Yedaya na Yehoyaribu na Yakini+, 11  na Azariya+ mwene Hilikiya, Hilikiya mwene Meshulamu, Meshulamu mwene Zadoki, Zadoki mwene Merayoti, Merayoti mwene Ahitubu, indongozi y’inzu y’Imana y’ukuri, 12  na Adaya mwene Yerohamu, Yerohamu mwene Pashuri, Pashuri mwene Malikiya, na Mayasayi mwene Adiyeli, Adiyeli mwene Yahizera, Yahizera mwene Meshulamu, Meshulamu mwene Meshilemiti+, Meshilemiti mwene Imeri, 13  na bene wabo, abakuru b’inzu ya ba sekuruza babo, igihumbi n’amajana indwi na mirongo itandatu, abagabo b’abanyenkomezi bashoboye+ gukora igikorwa co ku nzu y’Imana y’ukuri. 14  Mu Balewi na ho hari Shemaya mwene Hashubu, Hashubu mwene Azirikamu, Azirikamu mwene Hashabiya+ wo muri bene Merari; 15  na Bakibakari na Hereshi na Galali na Mataniya+ mwene Mika+, Mika mwene Zikiri+, Zikiri mwene Asafu+, 16  na Obadiya mwene Shemaya+, Shemaya mwene Galali, Galali mwene Yedutuni+, na Berekiya mwene Asa, Asa mwene Elikana, uwaba mu mihana irundanye y’Abanyanetofa+. 17  Abarinzi b’amarembo+ bari Shalumu+ na Akubu na Talimoni na Ahimani, mwene wabo Shalumu akaba ari we yari umukuru, 18  kandi gushika ico gihe yari mw’irembo ry’umwami+ mu buseruko. Abo ni bo bari abarinzi b’amarembo b’amakambi ya bene Lewi+. 19  Shalumu mwene Kore, Kore mwene Ebiyasafu+, Ebiyasafu mwene+ Kora+, be na bene wabo bo mu nzu ya se, Aba-Kora+, ni bo bari bajejwe igikorwa, bakaba bari abarinzi b’imiryango+ y’ihema, ba se babo na bo bakaba bari bajejwe ikambi ya Yehova, bakaba bari abarinzi b’urwinjiriro. 20  Finehasi+ mwene Eleyazari+, kera ni we yari indongozi yabo. Yehova yari kumwe na we+. 21  Zekariya+ mwene Meshelemiya yari umurinzi w’irembo w’ubwinjiriro bw’ihema ry’ihuriro. 22  Abari baratowe bose ngo babe abarinzi b’amarembo ku minjiriro bari amajana abiri na cumi na babiri. Baba mu mihana irundanye+ yabo bakurikije iyandikwa ryabo rifatiye ku mamuko+. Abo ni bo Dawidi+ na Samweli rubonyi+ bari barashize mw’ibanga ry’ubwizigirwa ryabo+. 23  Bo hamwe n’abahungu babo bari bajejwe amarembo y’inzu ya Yehova, ari yo nzu y’ihema, bagakora igikorwa c’uburinzi+. 24  Abo barinzi b’amarembo bari mu mpande zine, mu buseruko+, mu burengero+, mu buraruko+ no mu bumanuko+. 25  Bene wabo bari mu mihana irundanye yabo bategerezwa kuza uko haciye igihe bakamarana na bo imisi indwi+. 26  Kuko mw’ibanga ry’ubwizigirwa hari abagabo b’abanyenkomezi bane bo mu barinzi b’amarembo. Bari Abalewi, bakaba bari bajejwe ivyumba vy’uburiro+ be n’amatunga+ y’inzu y’Imana y’ukuri. 27  Barara bakikije inzu y’Imana y’ukuri; kuko bari bashinzwe igikorwa c’uburinzi+, kandi ni bo bari bajejwe urupfunguruzo, egome, kugira ngo baze barugurura uko bukeye+. 28  Bamwe muri bo bari bajejwe ibikoresho+ vy’igikorwa, kuko bavyinjiza babiharūye bakongera bakabisohora babiharūye. 29  Bamwe muri bo bari bajejwe kuraba ibikoresho, n’ibikoresho vyeranda+ vyose n’ifu inoze+ n’umuvinyu+ n’amavuta+ n’imibavu ya olibani+ be n’amavuta y’umusomozo*+. 30  Bamwe mu bahungu b’abaherezi bari abahinguzi b’uruvange rw’amavuta manovu+ rugizwe n’amavuta y’umusomozo. 31  Kandi Matitiya wo mu Balewi, uwari imfura ya Shalumu+ Umu-Kora, yari mw’ibanga ry’ubwizigirwa, akaba yari ajejwe ibintu vyokejwe mu mapanu+. 32  Bamwe mu bahungu b’Abakohati, bene wabo, bari bajejwe imikate igerekeranye+, kugira ngo bayitegure buri sabato+. 33  Bano ni bo bari abaririmvyi+, abakuru ba ba se b’Abalewi mu vyumba vy’uburiro+, abari barakuweko ayandi mabango+; kuko bategerezwa kuba bari mu gikorwa cabo ku murango no mw’ijoro+. 34  Abo bari abakuru ba ba se b’Abalewi hakurikijwe abamuka kuri bo; bari abantu b’abakuru. Abo ni bo baba i Yeruzalemu+. 35  I Gibeyoni+ ni ho Yeyeli se wa Gibeyoni yaba. Umugore wiwe yitwa Mayaka. 36  Umuhungu wiwe w’imfura yari Abudoni, hakaba na Zuri na Kishi na Bayali na Neri na Nadabu, 37  na Gedori na Ahiyo na Zekariya+ na Mikiloti. 38  Mikiloti na we avyara Shimeyamu. Mu vy’ukuri abo ni bo baba imbere ya bene wabo i Yeruzalemu, hamwe na bene wabo. 39  Neri+ na we avyara Kishi+; Kishi na we avyara Sauli+; Sauli na we avyara Yonatani+ na Maliki-shuwa+ na Abinadabu+ na Eshubayali+. 40  Mwene Yonatani yari Meribu-bayali+. Meribu-bayali na we avyara Mika+. 41  Bene Mika bari Pitoni na Meleki na Tahireya na Ahazi+. 42  Ahazi na we avyara Yara; Yara na we avyara Alemeti na Azimaveti na Zimuri. Zimuri na we avyara Moza. 43  Moza na we avyara Bineya; mwene Bineya ni Refaya+, mwene Refaya ni Eleyasa, mwene Eleyasa ni Azeli. 44  Azeli aronka abahungu batandatu, amazina yabo akaba yari aya: Azirikamu, Bokeru, Ishimayeli, Sheyariya, Obadiya na Hanane. Abo ni bo bari bene Azeli+.

Amakuru yiyongereye

Canke, “Abashumba b’urusengero.” Ijambo ku rindi ni “Abatanzwe.”
Raba Inyongera ya 21.