1 Ngoma 8:1-40

8  Nayo Benyamini+, avyara Bela+ imfura yiwe na Ashubeli+ uwugira kabiri na Ahara+ uwugira gatatu na  Noha+ uwugira kane na Rafa uwugira gatanu.  Bela na we aronka abahungu: Adari na Gera+ na Abihudi,  na Abishuwa na Namani na Ahowa,  na Gera na Shefufamu+ na Huramu+.  Abo ni bo bari bene Ehudi. Abo ni bo bari abakuru b’amazu ya ba sekuruza mu baba i Geba+, maze babatwara mu bunyagano i Manahati.  Namani na Ahiya; na Gera—uno ni we yabatwaye mu bunyagano, kandi ni we yavyaye Uza na Ahihudi.  Nayo Shaharayimu, amaze kubirukana, avyarira abana mu karere+ ka Mowabu. Hushimu na Bayara bari abagore biwe.  Kuri Hodeshi umugore wiwe, avyara Yobabu na Zibiya na Mesha na Malikamu, 10  na Yewuzi na Sakiya na Mirima. Abo ni bo bari abahungu biwe, abakuru b’amazu ya ba sekuruza babo. 11  Kuri Hushimu avyara Abitubi na Elipayali. 12  Bene Elipayali bari Eberi na Mishamu na Shemedi, uwubatse Ono+ na Lodi+ n’ibisagara bihakukira; 13  Elipayali avyara na Beriya na Shema. Abo ni bo bari abakuru b’amazu ya ba sekuruza babo yegukira ababa i Ayaloni+. Abo ni bo birukanye ababa i Gati. 14  Kandi hariho Ahiyo na Shashaki na Yeremoti, 15  na Zebadiya na Aradi na Ederi, 16  na Mikaheli na Ishipa na Yoha, bene Beriya+; 17  na Zebadiya na Meshulamu na Hiziki na Heberi, 18  na Ishimerayi na Iziliya na Yobabu, bene Elipayali; 19  na Yakimu na Zikiri na Zabidi, 20  na Eliyenayi na Ziletayi na Eliyeli, 21  na Adaya na Beraya na Shimurati, bene Shimeyi+; 22  na Ishipani na Eberi na Eliyeli, 23  na Abudoni na Zikiri na Hanane, 24  na Hananiya na Elamu na Antotiya, 25  na Ifudeya na Penuweli, bene Shashaki; 26  na Shamusherayi na Shehariya na Ataliya, 27  na Yayareshiya na Eliya na Zikiri, bene Yerohamu. 28  Abo bari abakuru b’amazu ya ba sekuruza hakurikijwe abamuka kuri bo; bari abantu b’abakuru. Abo ni bo baba i Yeruzalemu+. 29  I Gibeyoni+ ni ho Yeyeli se wa Gibeyoni yaba, umugore wiwe akaba yitwa Mayaka+. 30  Umuhungu wiwe w’imfura yari Abudoni, hakaba na Zuri na Kishi na Bayali na Nadabu+, 31  na Gedori na Ahiyo na Zekeri+. 32  Mikiloti na we avyara Shimeya+. Mu vy’ukuri abo ni bo baba imbere ya bene wabo i Yeruzalemu, hamwe na bene wabo. 33  Neri+ na we avyara Kishi+; Kishi na we avyara Sauli+; Sauli na we avyara Yonatani+ na Maliki-shuwa+ na Abinadabu+ na Eshubayali+. 34  Mwene Yonatani yari Meribu-bayali+. Meribu-bayali na we avyara Mika+. 35  Bene Mika bari Pitoni na Meleki na Tareya+ na Ahazi. 36  Ahazi na we avyara Yehowada; Yehowada na we avyara Alemeti na Azimaveti na Zimuri. Zimuri na we avyara Moza; 37  Moza na we avyara Bineya, mwene Bineya ni Rafa+, mwene Rafa ni Eleyasa, mwene Eleyasa ni Azeli. 38  Azeli aronka abahungu batandatu, amazina yabo akaba yari aya: Azirikamu, Bokeru, Ishimayeli, Sheyariya, Obadiya na Hanane. Abo bose bari bene Azeli. 39  Bene Esheki mwene wabo bari Ulamu imfura yiwe, Yewushi uwugira kabiri na Elifeleti uwugira gatatu. 40  Bene Ulamu bahavuye baba abagabo b’intwari+ kandi b’abanyenkomezi bafora umuheto+, bafise abahungu+ benshi n’abuzukuru benshi: ijana na mirongo itanu. Abo bose bakomoka ku bahungu ba Benyamini.

Amakuru yiyongereye