1 Ngoma 6:1-81

6  Bene Lewi+ bari Gerishoni+, Kohati+ na Merari+.  Bene Kohati na bo bari Amuramu+, Izihari+ na Heburoni+ na Uziyeli+.  Bene Amuramu+ na bo bari Aroni+ na Musa+, na Miriyamu+. Bene Aroni na bo bari Nadabu+ na Abihu+, Eleyazari+ na Itamari+.  Nayo Eleyazari+, avyara Finehasi+. Finehasi na we avyara Abishuwa+.  Abishuwa na we avyara Buki; Buki na we avyara Uzi+.  Uzi na we avyara Zerahiya; Zerahiya na we avyara Merayoti+.  Merayoti na we avyara Amariya; Amariya na we avyara Ahitubu+.  Ahitubu na we avyara Zadoki+; Zadoki na we avyara Ahimayazi+.  Ahimayazi na we avyara Azariya. Azariya na we avyara Yohanani. 10  Yohanani na we avyara Azariya+. Uno ni we yakora ari umuherezi muri ya nzu Salomo yubaka i Yeruzalemu. 11  Azariya avyara Amariya+. Amariya na we avyara Ahitubu+. 12  Ahitubu na we avyara Zadoki+. Zadoki na we avyara Shalumu. 13  Shalumu na we avyara Hilikiya+. Hilikiya na we avyara Azariya. 14  Azariya na we avyara Seraya+. Seraya na we avyara Yehozadaki+. 15  Yehozadaki ni we yagiye mu bunyagano igihe Yehova yatwara mu bunyagano Yuda na Yeruzalemu biciye ku kuboko kwa Nebukadinezari. 16  Bene Lewi+ bari Gerishomu*, Kohati na Merari. 17  Aya ni yo mazina ya bene Gerishomu: Libuni+ na Shimeyi+. 18  Bene Kohati+ bari Amuramu+ na Izihari na Heburoni na Uziyeli+. 19  Bene Merari bari Mahili na Mushi+. Iyi ni yo yari imiryango y’Abalewi hakurikijwe ba sekuruza babo+: 20  Kuri Gerishomu: Libuni+ umuhungu wiwe, Yahati wa Libuni, Zima wa Yahati, 21  Yowa+ wa Zima, Ido wa Yowa, Zera wa Ido, Yeyaterayi wa Zera. 22  Bene Kohati bari Aminadabu umuhungu wiwe, Kora+ wa Aminadabu, Asiri wa Kora, 23  Elikana wa Asiri, Ebiyasafu+ wa Elikana, Asiri wa Ebiyasafu; 24  Tahati wa Asiri, Uriyeli wa Tahati, Uziya wa Uriyeli, na Shawuli wa Uziya. 25  Bene Elikana+ bari Amasayi na Ahimoti. 26  Ku bijanye na Elikana, bene Elikana bari Zofayi+ umuhungu wiwe, Nahati wa Zofayi, 27  Eliyabu+ wa Nahati, Yerohamu wa Eliyabu, Elikana+ wa Yerohamu. 28  Bene Samweli+ bari: imfura Yoweli n’uwugira kabiri Abiya+. 29  Bene Merari bari Mahili+, Libuni wa Mahili, Shimeyi wa Libuni, Uza wa Shimeyi, 30  Shimeya wa Uza, Hagiya wa Shimeya, Asaya wa Hagiya. 31  Aba ni bo Dawidi+ yahaye amabango yo kuyobora ivy’ukuririmba ku nzu ya Yehova, aho ya Sandugu imariye kuronka ahantu h’ukuruhukira+. 32  Baba abasuku+ mu vy’ukuririmba+ imbere y’itaberenakulo* y’ihema ry’ihuriro, gushika Salomo yubatse inzu ya Yehova i Yeruzalemu+; nuko baguma bakora igikorwa cabo nk’uko bari babishinzwe+. 33  Aba ni bo bakora igikorwa hamwe n’abahungu babo: Mu bahungu b’Abakohati: Hemani+ umuririmvyi, mwene Yoweli+, Yoweli mwene Samweli+, 34  Samweli mwene Elikana+, Elikana mwene Yerohamu, Yerohamu mwene Eliyeli+, Eliyeli mwene Towa, 35  Towa mwene Zufi+, Zufi mwene Elikana, Elikana mwene Mahati, Mahati mwene Amasayi, 36  Amasayi mwene Elikana, Elikana mwene Yoweli, Yoweli mwene Azariya, Azariya mwene Zefaniya, 37  Zefaniya mwene Tahati, Tahati mwene Asiri, Asiri mwene Ebiyasafu+, Ebiyasafu mwene Kora+, 38  Kora mwene Izihari+, Izihari mwene Kohati, Kohati mwene Lewi, Lewi mwene Isirayeli. 39  Ku bijanye na Asafu+ mwene wabo, uwakorera igikorwa iburyo bwiwe: Asafu yari mwene Berekiya+, Berekiya mwene Shimeya, 40  Shimeya mwene Mikaheli, Mikaheli mwene Bayaseya, Bayaseya mwene Malikiya, 41  Malikiya mwene Etini, Etini mwene Zera, Zera mwene Adaya, 42  Adaya mwene Etani, Etani mwene Zima, Zima mwene Shimeyi, 43  Shimeyi mwene Yahati+, Yahati mwene Gerishomu+, Gerishomu mwene Lewi. 44  Ku bijanye na bene Merari+ bene wabo, abari ibubamfu: hari Etani+ mwene Kishi+, Kishi mwene Abudi, Abudi mwene Maluku, 45  Maluku mwene Hashabiya, Hashabiya mwene Amaziya, Amaziya mwene Hilikiya, 46  Hilikiya mwene Amuzi, Amuzi mwene Bani, Bani mwene Shemeri, 47  Shemeri mwene Mahili, Mahili mwene Mushi+, Mushi mwene Merari+, Merari mwene Lewi. 48  Bene wabo Abalewi+ ni bo bari baratanzwe ngo bakore igikorwa cose+ c’itaberenakulo y’inzu y’Imana y’ukuri. 49  Aroni+ n’abahungu biwe bafumbishiriza umwotsi w’ibimazi+ ku gicaniro* c’ishikanwa riturirwa+ no ku gicaniro c’imibavu*+, ku bijanye n’igikorwa cose c’ibintu vyeranda rwose no kugira ngo batangire impongano*+ Isirayeli+, bisunze ivyo Musa umusavyi w’Imana y’ukuri yari yarategetse vyose. 50  Aba ni bo bari bene Aroni+: Eleyazari+ umuhungu wiwe, Finehasi+ mwene Eleyazari, Abishuwa+ mwene Finehasi, 51  Buki mwene Abishuwa, Uzi mwene Buki, Zerahiya+ mwene Uzi, 52  Merayoti+ mwene Zerahiya, Amariya mwene Merayoti, Ahitubu+ mwene Amariya, 53  Zadoki+ mwene Ahitubu, Ahimayazi+ mwene Zadoki. 54  Aha ni ho hantu baba hakurikijwe amakambi yabo azitijwe impome mu karere kabo+, ahahawe bene Aroni bo mu muryango w’Abakohati+, kuko ubupfindo bwari bwabaye ubwabo. 55  Nuko babaha Heburoni+ mu gihugu ca Yuda, n’amatongo y’uburagiriro yaho yari irya n’ino y’ico gisagara. 56  Akarere k’ico gisagara n’imihana irundanye+ igikukira babiha Kalebu+ mwene Yefune+. 57  Bene Aroni na bo bahabwa ibisagara vy’ubuhungiro+: Heburoni+, Libuna+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, Yatiri+, Eshitemowa+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, 58  Hileni+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, Debiri+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, 59  Ashani+ n’amatongo y’uburagiriro yaho be na Beti-shemeshi+ n’amatongo y’uburagiriro yaho; 60  ku vy’umuryango wa Benyamini na ho hatangwa: Geba+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, Alemeti+ n’amatongo y’uburagiriro yaho be na Anatoti+ n’amatongo y’uburagiriro yaho. Ibisagara vyabo vyose vyari ibisagara cumi na bitatu+ vyatanzwe mu miryango yabo. 61  Bene Kohati bari basigaye, bahabwa biciye ku bupfindo ibisagara cumi+ bikuwe ku vy’inzu y’uwundi muryango no ku vy’igice c’umuryango, ni ukuvuga igice ca Manase. 62  Bene Gerishomu+, nk’uko imiryango yabo iri, bahabwa ibisagara cumi na bitatu bikuwe ku vy’umuryango wa Isakari+ no ku vy’umuryango wa Asheri+ no ku vy’umuryango wa Nafutali+ no ku vy’umuryango wa Manase+ muri Bashani. 63  Bene Merari+, hakurikijwe imiryango yabo, bahabwa biciye ku bupfindo ibisagara cumi na bibiri bikuwe ku vy’umuryango wa Rubeni+ no ku vy’umuryango wa Gadi+ no ku vy’umuryango wa Zebuloni+. 64  Ukwo ni ko bene Isirayeli bahaye Abalewi+ ibisagara n’amatongo y’uburagiriro yavyo+. 65  Vyongeye, batanga biciye ku bupfindo ivyo bisagara, babikuye ku vy’umuryango wa bene Yuda+ no ku vy’umuryango wa bene Simeyoni+ no ku vy’umuryango wa bene Benyamini+, baraheza babiha amazina yabo. 66  Imwe mu miryango ya bene Kohati ironka ibisagara vyo mu karere kabo bikuwe ku vy’umuryango wa Efurayimu+. 67  Babaha rero ibisagara vy’ubuhungiro, ari vyo Shekemu+ n’amatongo y’uburagiriro yaho mu karere k’imisozi ka Efurayimu, Gezeri+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, 68  Yokimeyamu+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, Beti-horoni+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, 69  Ayaloni+ n’amatongo y’uburagiriro yaho be na Gati-rimoni+ n’amatongo y’uburagiriro yaho; 70  ku vy’igice c’umuryango wa Manase hatangwa: Aneri+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, Bileyamu+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, bihabwa umuryango wa bene Kohati bari basigaye+. 71  Bene Gerishomu+ na bo bahabwa ibisagara bikuwe ku vy’inzu y’igice c’umuryango wa Manase, ari vyo Golani+ i Bashani n’amatongo y’uburagiriro yaho be na Ashitaroti+ n’amatongo y’uburagiriro yaho; 72  ku vy’umuryango wa Isakari, hatangwa Kedeshi+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, Daberati+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, 73  Ramoti+ n’amatongo y’uburagiriro yaho be na Anemu+ n’amatongo y’uburagiriro yaho; 74  ku vy’umuryango wa Asheri, hatangwa Mashali n’amatongo y’uburagiriro yaho, Abudoni+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, 75  Hukoki+ n’amatongo y’uburagiriro yaho be na Rehobu+ n’amatongo y’uburagiriro yaho; 76  ku vy’umuryango wa Nafutali+, hatangwa Kedeshi+ i Galilaya+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, Hamoni n’amatongo y’uburagiriro yaho be na Kiriyatayimu+ n’amatongo y’uburagiriro yaho. 77  Bene Merari bari basigaye, bahabwa ibisagara bikuwe ku vy’umuryango wa Zebuloni+, ari vyo Rimono+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, Tabori n’amatongo y’uburagiriro yaho; 78  mu karere ka Yorodani aharabana n’i Yeriko, mu buseruko bwa Yorodani, bahabwa ibisagara bikuwe ku vy’umuryango wa Rubeni+, ari vyo Bezeri+ mu gahinga be n’amatongo y’uburagiriro yaho, Yahazi+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, 79  Kedemoti+ n’amatongo y’uburagiriro yaho be na Mefayati+ n’amatongo y’uburagiriro yaho; 80  ku vy’umuryango wa Gadi+, hatangwa Ramoti+ i Gileyadi n’amatongo y’uburagiriro yaho, Mahanayimu+ n’amatongo y’uburagiriro yaho, 81  Heshiboni+ n’amatongo y’uburagiriro yaho be na Yazeri+ n’amatongo y’uburagiriro yaho.

Amakuru yiyongereye

Ku murongo wa 1 ni “Gerishoni.”
Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.
Canke, “ububani.”
Raba Inyongera ya 21.