1 Ngoma 5:1-26

5  Bene Rubeni+ imfura ya Isirayeli—kuko yari imfura+; mugabo kubera yuko yahumanije uburiri bwa se+, uburenganzira bwiwe bw’imfura bwahawe bene Yozefu+ umuhungu wa Isirayeli, ku buryo atari kwandikwa hakurikijwe amamuko, ku bijanye n’uburenganzira bw’imfura.  Kuko Yuda+ yabaye mukuru muri bene wabo; kandi uwobaye indongozi yakomotse muri we+; mugabo uburenganzira bw’imfura bwari ubwa Yozefu+  bene Rubeni imfura ya Isirayeli bari Hanoki+ na Palu+, Hezironi na Karumi+.  Bene Yoweli bari Shemaya umuhungu wiwe, Gogi wa Shemaya, Shimeyi wa Gogi,  Mika wa Shimeyi, Reyaya wa Mika, Bayali wa Reyaya,  Beyera wa Bayali, uwo Tilugati-piluneseri+ umwami wa Ashuri yatwaye mu bunyagano, akaba yari umukuru w’Abarubeni.  Bene wabo nk’uko imiryango yabo yari, mw’iyandikwa rifatiye ku mamuko+ ryagizwe hisunzwe abamuka kuri bo, bari aba: Yeyeli umukuru, na Zekariya,  na Bela mwene Azazi, Azazi wa Shema, Shema wa Yoweli+—Bela yaba i Aroweri+ no gushika i Nebo+ n’i Bayali-meyoni+.  No mu buseruko yarahaba, gushika aho umuntu yinjirira mu gahinga ku ruzi Efurate+, kuko ibitungwa vyabo vyari vyarabaye vyinshi mu gihugu ca Gileyadi+. 10  Mu misi ya Sauli, barwanya Abahaguri+, abahavuye bagwa biciye ku kuboko kwabo; maze baba mu mahema yabo mu gihugu cose mu buseruko bwa Gileyadi. 11  Nayo bene Gadi+ bari imbere yabo, baba mu gihugu ca Bashani+ gushika i Saleka+. 12  Yoweli yari umukuru, Shafamu uwugira kabiri, na Yanayi na Shafati, i Bashani. 13  Bene wabo begukira inzu ya ba sekuruza bari Mikaheli na Meshulamu na Sheba na Yorayi na Yakani na Ziya na Eberi: indwi. 14  Abo bari bene Abihayili umuhungu wa Huri, Huri wa Yarowa, Yarowa wa Gileyadi, Gileyadi wa Mikaheli, Mikaheli wa Yeshishayi, Yeshishayi wa Yahado, Yahado wa Buzu; 15  Ahi mwene Abudiyeli, Abudiyeli wa Guni, umukuru w’inzu ya ba sekuruza. 16  Babandanya kuba i Gileyadi+ n’i Bashani+ no mu bisagara bihakukira+ no mu matongo y’uburagiriro yose y’i Sharoni gushika iyo agarukira. 17  Bose banditswe hakurikijwe amamuko mu misi ya Yotamu+ umwami wa Yuda no mu misi ya Yerobowamu+ umwami wa Isirayeli. 18  Nayo bene Rubeni n’Abagadi n’igice c’umuryango wa Manase, mu bari abantu b’intwari+, abagabo batwara inkinzo n’inkota kandi bafora umuheto bamenyerejwe mu ntambara, hari ibihumbi mirongo ine na bine n’amajana indwi na mirongo itandatu baja mu ngabo+. 19  Batangura kurwana n’Abahaguri+, na Yeturi+ na Nafishi+ na Nodabu. 20  Amaherezo bafashwa kubarwanya, ku buryo Abahaguri n’abari kumwe na bo bose batangwa mu kuboko kwabo, kuko bari batabaje+ Imana muri iyo ntambara, na yo ikemera kwingingwa ku bwabo kuko bari bayizigiye+. 21  Banyaga ibitungwa vyabo+: ingamiya zabo ibihumbi mirongo itanu, n’intama ibihumbi amajana abiri na mirongo itanu, n’indogobwa ibihumbi bibiri, bagira n’imbohe abantu ibihumbi ijana+. 22  Kuko benshi bari baguye bagandaguwe, kubera ko nya ntambara yava ku Mana y’ukuri+. Nuko babandanya kuba ahantu habo gushika igihe ca bwa bunyagano+. 23  Nayo abahungu b’igice c’umuryango wa Manase+, baba mu gihugu kiva i Bashani+ kigashika i Bayali-herumoni+ n’i Seniri+ no ku musozi Herumoni+. Baba benshi. 24  Aba ni bo bari abakuru b’inzu ya ba sekuruza: Eferi na Ishi na Eliyeli na Aziriyeli na Yeremiya na Hodaviya na Yahadiyeli, abagabo bari intwari n’abanyenkomezi, abagabo ba rurangiranwa, abakuru b’inzu ya ba sekuruza. 25  Mugabo batangura guhemuka ku Mana ya ba sekuruza, bashurashurana+ n’imana+ z’ibisata vy’abantu vyo muri ico gihugu, ivyo Imana yari yarazimanganije imbere yabo. 26  Nuko Imana ya Isirayeli ikabura impwemu+ ya Puli+ umwami wa Ashuri+, egome, impwemu ya Tilugati-piluneseri+ umwami wa Ashuri, ku buryo atwara mu bunyagano+ abo mu Barubeni n’abo mu Bagadi n’abo mu gice c’umuryango wa Manase, akabajana i Hala+ n’i Habori n’i Hara no ku ruzi Gozani; bagumayo gushika n’uyu musi.

Amakuru yiyongereye