1 Ngoma 4:1-43

4  Bene Yuda bari Perezi+, Hezironi+ na Karumi+ na Huru+ na Shobali+.  Nayo Reyaya+ mwene Shobali, avyara Yahati; Yahati na we avyara Ahumayi na Lahadi. Iyo ni yo yari imiryango y’Abazorati+.  Aba ni bo bari abahungu ba se wa Etamu+: Yezireyeli+ na Ishima na Idubashi (mushiki wabo yitwa Hazeleliponi,)  na Penuweli se wa Gedori+ na Ezeri se wa Husha. Abo ni bo bari bene Huru+ imfura ya Efurata se wa Betelehemu+.  Ashuhuri+ se wa Tekowa+ agira abagore babiri, Hela na Nayara.  Mu nyuma Nayara amuvyarira Ahuzamu na Heferi na Temeni na Hayahashitari. Abo ni bo bari abahungu ba Nayara.  Abahungu ba Hela na bo bari Zereti, Izihari na Etani.  Nayo Kozi, avyara Anubu na Zobeba n’imiryango ya Aharuheli mwene Harumu.  Yabezi+ agira icubahiro+ kuruta bene wabo; nyina ni we yamwise Yabezi, mu kuvuga ati: “Namwibarukiye mu mubabaro+.” 10  Nuko Yabezi atangura kwambaza Imana+ ya Isirayeli ati: “Niwampezagira ata kabuza+, ukagura koko akarere kanje+ kandi ukuboko kwawe+ kukaba vy’ukuri kumwe nanje, ukongera ukandinda koko ivyago+, kugira ngo ntibingirire nabi+, . . .” Nuko Imana ishitsa ivyo yari yasavye+. 11  Nayo Kelubu mwene wabo na Shuha, avyara Mehiri, uwari se wa Eshitoni. 12  Eshitoni na we avyara Beti-rafa na Paseya na Tehina se wa Iri-nahashi. Abo ni bo bari abagabo b’i Reka. 13  Bene Kenazi+ bari Otiniyeli+ na Seraya, mwene* Otiniyeli na we akaba Hatati. 14  Nayo Mewonotayi, avyara Ofura. Nayo Seraya, avyara Yowabu se wa Ge-harashimu*; kuko babaye abahinguzi b’utugenegene+. 15  Abahungu ba Kalebu+ mwene Yefune+ bari Iru, Ela na Nayamu; mwene Ela na we yari Kenazi. 16  Bene Yehaleleli bari Zifu na Zifa, Tiriya na Asareli. 17  Bene Ezira bari Yeteri na Meredi na Eferi na Yaloni; avyara Miriyamu na Shamayi na Ishiba se wa Eshitemowa+. 18  Nayo umugore wiwe w’Umuyudakazi, yibaruka Yeredi se wa Gedori na Heberi se wa Soko na Yekutiyeli se wa Zanowa. Abo ni bo bari abahungu ba Bitiya umukobwa wa Farawo, uwo Meredi yabiriye. 19  Abahungu b’umugore wa Hodiya, mushiki wa Nahamu, bari se wa Keyila+ h’Abagarumi* na Eshitemowa Umumayakati. 20  Bene Shimoni bari Amunoni na Rina, Beni-hanani na Tiloni. Bene Ishi bari Zoheti na Beni-zoheti. 21  Bene Shela+ umuhungu wa Yuda bari Ere se wa Leka na Layada se wa Maresha be n’imiryango y’inzu y’abahinguzi b’ibitambara vyiza+ bo mu nzu ya Ashubeya; 22  na Yokimu n’abantu b’i Kozeba na Yowasi na Sarafu, ababaye abagaba abagore b’Abanyamowabukazi+, na Yashubi-lehemu. Kandi ayo majambo ni ayo mu nkuru za kera+. 23  Bari ababumvyi+, bakaba kandi baba i Netayimu n’i Gedera. Baba ng’aho, bakora igikorwa c’umwami+. 24  Bene Simeyoni bari Nemuweli+ na Yamini+, Yaribu, Zera, Shawuli+, 25  Shalumu wa Shawuli, Mibusamu wa Shalumu, Mishima wa Mibusamu. 26  Bene Mishima na bo bari Hamuweli umuhungu wiwe, Zakuri wa Hamuweli, Shimeyi wa Zakuri. 27  Shimeyi yari afise abahungu cumi na batandatu n’abakobwa batandatu; mugabo bene wabo ntibaronse abana benshi, kandi nta n’umwe wo mu miryango yabo yarondotse nka bene Yuda+. 28  Nuko babandanya kuba i Beyeri-sheba+ n’i Molada+ n’i Hazari-shuwali+ 29  n’i Biluha+ n’i Ezemu+ n’i Toladi+ 30  n’i Betuweli+ n’i Horuma+ n’i Zikulagi+ 31  n’i Beti-marikaboti n’i Hazari-susimu+ n’i Beti-biri n’i Shayarayimu+. Ivyo ni vyo vyari ibisagara vyabo gushika aho Dawidi aganziye. 32  Imihana irundanye ibikukira yari Etamu na Ayini, Rimoni na Tokeni na Ashani+: ibisagara bitanu. 33  Kandi imihana irundanye yose ibikukira yari irya n’ino y’ivyo bisagara yashika i Bayali+. Aho ni ho baba kandi ni ho bandikirwa hisunzwe amamuko y’imiryango yabo. 34  Hari kandi Meshobabu na Yamuleki na Yosha mwene Amaziya, 35  na Yoweli na Yehu mwene Yoshibiya, Yoshibiya mwene Seraya, Seraya mwene Asiyeli, 36  na Eliyowenayi na Yayakoba na Yeshohaya na Asaya na Adiyeli na Yesimiyeli na Benaya, 37  na Ziza mwene Shifi, Shifi wa Aloni, Aloni wa Yedaya, Yedaya wa Shimuri, Shimuri wa Shemaya. 38  Abo bavuzwe amazina bari abakuru mu miryango yabo+, kandi urugo rwa ba sekuruza babo rwaragwiriye cane. 39  Nuko bagenda ku rwinjiriro rwa Gedori, gushika mu buseruko bw’uwo mubande, kugira ngo baronderere imikuku yabo uburagiriro. 40  Amaherezo bubura uburagiriro butotahaye kandi bwiza+, kandi ico gihugu cari cagutse rwose, ata kigihungabanya+, gitekanye; kuko abakibamwo kera bakomoka kuri Hamu+. 41  Nuko abo banditswe hisunzwe amazina yabo batangura kuza mu misi ya Hezekiya+ umwami wa Yuda, maze basasika+ amahema y’Abahamu n’Abamewunimu bariyo, ku buryo babatikiza+ gushika n’uyu musi; nuko batangura kuba ahantu habo, kuko hariyo uburagiriro+ ku bw’imikuku yabo. 42  Kandi muri abo, hari bamwebamwe mu bahungu ba Simeyoni bagiye ku musozi Seyiri+, abagabo amajana atanu, bayobowe na Pelatiya na Neyariya na Refaya na Uziyeli, bene Ishi. 43  Nuko basasika amasigarira yari yaracitse kw’icumu mu ba Amaleki+, hanyuma babayo gushika n’uyu musi.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “bene.”
Bisobanura ngo “Umubande w’abahinguzi b’utugenegene.”
Canke, se wa Keyila Umugarumi.