Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

1 Ngoma 3:1-24

3  Aba ni bo babaye abahungu ba Dawidi+, abo yavyariwe i Heburoni+: imfura yari Amunoni+, wo kuri Ahinowamu+ Umuyezireyelikazi+; uwugira kabiri yari Daniyeli, wo kuri Abigayili+ Umunyakarumelikazi+;  uwugira gatatu yari Abusalomu+ umuhungu wa Mayaka+, Mayaka umukobwa wa Talimayi+ umwami wa Geshuri+; uwugira kane yari Adoniya+ umuhungu wa Hagiti+;  uwugira gatanu yari Shefatiya, wo kuri Abitali+; uwugira gatandatu yari Itireyamu, wo kuri Egula+ umugore wiwe.  Batandatu yabavyariwe i Heburoni; aganza ari ng’aho imyaka indwi n’amezi atandatu, yongera aganza imyaka mirongo itatu n’itatu ari i Yeruzalemu+.  Aba yabavyariwe i Yeruzalemu+: Shimeya+ na Shobabu+ na Natani+ na Salomo+: bane kuri Bati-sheba+ umukobwa wa Amiyeli+,  na Ibuhari+ na Elishama+ na Elifeleti+,  na Noga na Nefegi na Yafiya+,  na Elishama+ na Eliyada na Elifeleti+: icenda;  abo bose bari abahungu ba Dawidi hatarimwo abahungu bo ku ncoreke, na Tamari+ mushiki wabo. 10  Umuhungu wa Salomo yari Rehobowamu, uwa Rehobowamu+ akaba Abiya+, uwa Abiya akaba Asa+, uwa Asa akaba Yehoshafati+, 11  uwa Yehoshafati akaba Yehoramu+, uwa Yehoramu akaba Ahaziya+, uwa Ahaziya akaba Yehowasi+, 12  uwa Yehowasi akaba Amaziya+, uwa Amaziya akaba Azariya+, uwa Azariya akaba Yotamu+, 13  uwa Yotamu akaba Ahazi+, uwa Ahazi akaba Hezekiya+, uwa Hezekiya akaba Manase+, 14  uwa Manase akaba Amoni+, uwa Amoni akaba Yosiya+. 15  Bene Yosiya bari aba: imfura yari Yohanani, uwugira kabiri yari Yehoyakimu+, uwugira gatatu yari Zedekiya+, uwugira kane akaba Shalumu. 16  Bene Yehoyakimu bari Yekoniya+ umuhungu wiwe na Zedekiya wa Yekoniya. 17  Abahungu Yekoniya yavyaye ari imbohe bari Sheyalutiyeli+ umuhungu wiwe 18  na Malikiramu na Pedaya na Shenazari, Yekamiya, Hoshama na Nedabiya. 19  Bene Pedaya bari Zerubabeli+ na Shimeyi; bene Zerubabeli na bo bari Meshulamu na Hananiya (Shelomiti ni we yari mushiki wabo); 20  hamwe na Hashuba na Oheli na Berekiya na Hasadiya na Yushabu-hesedi: batanu. 21  Bene Hananiya bari Pelatiya+ na Yeshaya, mwene* Yeshaya akaba Refaya, mwene Refaya akaba Arunani, mwene Arunani akaba Obadiya, mwene Obadiya akaba Shekaniya; 22  mwene Shekaniya na we yari Shemaya, bene Shemaya bakaba Hatushi na Igali na Bariya na Neyariya na Shafati: batandatu. 23  Bene Neyariya na bo bari Eliyowenayi na Hizikiya na Azirikamu: batatu. 24  Bene Eliyowenayi na bo bari Hodaviya na Eliyashibu na Pelaya na Akubu na Yohanani na Delaya na Anani: indwi.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “bene.”