Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Bibiliya kuri internet | BIBILIYA Y’ISI NSHASHA

1 Ngoma 24:1-31

24  Nuko bene Aroni bagaburwa mu mice. Bene Aroni bari Nadabu+ na Abihu+, Eleyazari+ na Itamari+.  Ariko Nadabu na Abihu+ bapfa imbere ya se+; nta bahungu bari bararonse, mugabo Eleyazari+ na Itamari babandanya gukora ari abaherezi.  Dawidi, na Zadoki+ wo muri bene Eleyazari, na Ahimeleki+ wo muri bene Itamari, babagabura mu mice ku bw’ibanga ryabo mu gikorwa cabo+.  Mugabo bene Eleyazari bari bafise abakuru benshi kurusha bene Itamari. Nuko barabagabanganya ku buryo bene Eleyazari baronka cumi na batandatu ngo babe abakuru b’amazu ya ba sekuru, bene Itamari na bo baronka umunani ngo babe abakuru b’amazu ya ba sekuru yabo.  Vyongeye, babagabanganya biciye ku bupfindo+, bano kumwe na bariya, kuko hategerezwa kubaho abakuru b’ahantu heranda+ n’abakuru bakorera Imana y’ukuri mu bahungu ba Eleyazari no mu bahungu ba Itamari.  Maze Shemaya mwene Netaneli, umunyamabanga+ w’Abalewi, abandikira imbere y’umwami n’abaganwa n’imbere ya Zadoki+ umuherezi na Ahimeleki+ mwene Abiyatari+ n’imbere y’abakuru ba ba se b’abaherezi n’ab’Abalewi+, hagatorwa inzu ya ba sekuru imwe ku bwa Eleyazari+ hagatorwa n’imwe ku bwa Itamari+.  Nuko ubupfindo burasohoka: ubwa mbere buba ubwa Yehoyaribu+; ubugira kabiri buba ubwa Yedaya,  ubugira gatatu buba ubwa Harimu, ubugira kane buba ubwa Seworimu,  ubugira gatanu buba ubwa Malikiya, ubugira gatandatu buba ubwa Miyamini, 10  ubugira indwi buba ubwa Hakozi, ubugira umunani buba ubwa Abiya+, 11  ubugira icenda buba ubwa Yeshuwa, ubugira cumi buba ubwa Shekaniya, 12  ubugira cumi na rimwe buba ubwa Eliyashibu, ubugira cumi na kabiri buba ubwa Yakimu, 13  ubugira cumi na gatatu buba ubwa Hupa, ubugira cumi na kane buba ubwa Yeshebeyabu, 14  ubugira cumi na gatanu buba ubwa Biliga, ubugira cumi na gatandatu buba ubwa Imeri, 15  ubugira cumi n’indwi buba ubwa Heziri, ubugira cumi n’umunani buba ubwa Hapizezi, 16  ubugira cumi n’icenda buba ubwa Petahiya, ubugira mirongo ibiri buba ubwa Yehezikeli, 17  ubugira mirongo ibiri na rimwe buba ubwa Yakini, ubugira mirongo ibiri na kabiri buba ubwa Gamuli, 18  ubugira mirongo ibiri na gatatu buba ubwa Delaya, ubugira mirongo ibiri na kane buba ubwa Mayaziya. 19  Ayo ni yo yari amabanga+ yabo ku bw’igikorwa+ cabo, kugira ngo binjire mu nzu ya Yehova, hakurikijwe uburenganzira bwabo+ bwatanzwe n’ukuboko kwa Aroni sekuruza wabo, nk’uko Yehova Imana ya Isirayeli yari yaramutegetse. 20  Muri bene Lewi bari basigaye: muri bene Amuramu+ hari Shubayeli+; muri bene Shubayeli hari Yehideya; 21  kuri Rehabiya+: muri bene Rehabiya hari Ishiya umukuru; 22  mu Bizihari+ hari Shelomoti+; muri bene Shelomoti hari Yahati; 23  bene Heburoni+: Yeriya+ umukuru, Amariya uwugira kabiri, Yahaziyeli uwugira gatatu na Yekameyamu uwugira kane. 24  Bene Uziyeli: Mika; muri bene Mika+ hari Shamiri. 25  Mwene wabo na Mika yari Ishiya; muri bene Ishiya hari Zekariya. 26  Bene Merari+ bari Mahili+ na Mushi+; bene Yayaziya: Beno. 27  Bene Merari: Kuri Yayaziya hari Beno na Shohamu na Zakuri na Iburi. 28  Kuri Mahili hari Eleyazari, uwutaronse abahungu+. 29  Kuri Kishi: bene Kishi: Yerahimeyeli. 30  Bene Mushi bari Mahili+ na Ederi na Yerimoti+. Abo ni bo bari abahungu b’Abalewi hakurikijwe amazu ya ba sekuru+ yabo. 31  Na bo nyene bapfinda ubupfindo+ neza na neza nk’uko bene wabo abahungu ba Aroni bagize imbere ya Dawidi umwami n’imbere ya Zadoki na Ahimeleki n’imbere y’abakuru b’amazu ya ba sekuru b’abaherezi n’ab’Abalewi. Na ho ku bijanye n’amazu ya ba sekuru+, umukuru yafatwa cokimwe na mwene wabo mutoyi.

Amakuru yiyongereye