1 Ngoma 2:1-55

2  Aba ni bo bari bene Isirayeli+: Rubeni+, Simeyoni+, Lewi+ na Yuda+, Isakari+ na Zebuloni+,  Dani+, Yozefu+ na Benyamini+, Nafutali+, Gadi+ na Asheri+.  Bene Yuda bari Ere+ na Onani+ na Shela+. Abo batatu yabavyariwe n’umukobwa wa Shuwa, Umunyakananikazi. Mugabo Ere imfura ya Yuda aba mubi mu maso ya Yehova, ku buryo amwica+.  Tamari+ umukazana wiwe ni we yamuvyariye Perezi+ na Zera. Abahungu bose ba Yuda bari batanu.  Bene Perezi bari Hezironi na Hamuli+.  Bene Zera+ bari Zimuri na Etani na Hemani na Kalikoli na Dara+. Bose hamwe bari batanu.  Mwene* Karumi+ yari Akari*, umwe yazana ikumira kuri Isirayeli+, uwakoze ikintu c’ubuhemu ku bijanye na ca kintu co gutikizwa+.  Mwene Etani+ yari Azariya.  Bene Hezironi+, abo yavyariwe, bari Yerahimeyeli+ na Ramu+ na Kelubayi. 10  Nayo Ramu, avyara Aminadabu+. Aminadabu na we avyara Nahashoni+ umukuru wa bene Yuda. 11  Nahashoni na we avyara Saluma+. Saluma na we avyara Bowazi+. 12  Bowazi na we avyara Obedi+. Obedi na we avyara Yese+. 13  Yese na we avyara imfura yiwe Eliyabu+, Abinadabu+ aba uwugira kabiri, Shimeya+ uwugira gatatu, 14  Netaneli uwugira kane, Radayi uwugira gatanu, 15  Ozemu uwugira gatandatu, Dawidi+ uwugira indwi. 16  Bashiki babo bari Zeruwiya na Abigayili+; bene Zeruwiya bari Abishayi+ na Yowabu+ na Asaheli+: batatu. 17  Nayo Abigayili, avyara Amasa+; se wa Amasa yari Yeteri+ Umwishimayeli. 18  Nayo Kalebu mwene Hezironi+, avyara abahungu kuri Azuba umugore wiwe no kuri Yeriyoti; aba ni bo bari abahungu biwe: Yesheri na Shobabu na Arudoni. 19  Amaherezo Azuba arapfa. Kalebu yiyabirira rero Efurata+, uwahavuye amuvyarira Huru+. 20  Huru na we avyara Uri+, Uri na we avyara Bezaleli+. 21  Mu nyuma Hezironi aryamana n’umukobwa wa Makiri+ se wa Gileyadi+. Hezironi yari afise imyaka mirongo itandatu igihe yamutwara, mugabo amuvyarira Segubu. 22  Segubu na we avyara Yayiri+, uwahavuye agira ibisagara mirongo ibiri na bitatu+ mu gihugu ca Gileyadi. 23  Mu nyuma Geshuri+ na Siriya+ bibatwara Havoti-yayiri+, hamwe na Kenati+ n’ibisagara bihakukira, ibisagara mirongo itandatu. Abo bose bari abahungu ba Makiri se wa Gileyadi. 24  Hezironi+ amaze gupfira i Kalebu-efurata, umugore wiwe Abiya amuvyarira rero Ashuhuri se wa Tekowa+. 25  Bene Yerahimeyeli+ imfura ya Hezironi bari Ramu+ imfura, na Buna na Oreni na Ozemu na Ahiya. 26  Yerahimeyeli agira uwundi mugore yitwa Atara. Uno ni we yari nyina wa Onamu. 27  Bene Ramu+ imfura ya Yerahimeyeli baba Mayazi na Yamini na Ekeri. 28  Bene Onamu+ baba Shamayi na Yada. Bene Shamayi na bo bari Nadabu na Abishuri. 29  Umugore wa Abishuri yitwa Abihayili, uwahavuye amuvyarira Ahubani na Molidi. 30  Bene Nadabu+ bari Seledi na Apayimu. Mugabo Seledi yapfuye atavyaye abana. 31  Mwene Apayimu yari Ishi. Mwene Ishi yari Sheshani+; mwene Sheshani na we yari Ahilayi. 32  Bene Yada mwene wabo na Shamayi bari Yeteri na Yonatani. Mugabo Yeteri yapfuye atavyaye abana. 33  Bene Yonatani bari Peleti na Zaza. Abo ni bo babaye bene Yerahimeyeli. 34  Nuko Sheshani+ ntiyaronka abahungu, atari abakobwa. Kandi Sheshani yari afise umusuku w’Umunyamisiri+ yitwa Yariha. 35  Sheshani aha rero umukobwa wiwe Yariha umusuku wiwe ngo amubere umugore, uno akaba yahavuye amuvyarira Atayi. 36  Atayi na we avyara Natani. Natani na we avyara Zabadi+. 37  Zabadi na we avyara Efulali. Efulali na we avyara Obedi. 38  Obedi na we avyara Yehu. Yehu na we avyara Azariya. 39  Azariya na we avyara Helezi. Helezi na we avyara Eleyasa. 40  Eleyasa na we avyara Sisimayi. Sisimayi na we avyara Shalumu. 41  Shalumu na we avyara Yekamiya. Yekamiya na we avyara Elishama. 42  Bene Kalebu+ mwene wabo na Yerahimeyeli bari Mesha imfura yiwe, uwari se wa Zifu, na bene Maresha se wa Heburoni. 43  Bene Heburoni bari Kora na Tapuwa na Rekemu na Shema. 44  Shema na we avyara Rahamu se wa Yorukeyamu. Rekemu na we avyara Shamayi. 45  Mwene Shamayi yari Mawoni; Mawoni na we yari se wa Beti-zuri+. 46  Nayo Efa incoreke ya Kalebu, yibaruka Harani na Moza na Gazezi. Harani na we avyara Gazezi. 47  Bene Yahadayi bari Regemu na Yotamu na Geshani na Pelete na Efa na Shayafu. 48  Nayo incoreke ya Kalebu ari yo Mayaka, yibaruka Sheberi na Tiruhana. 49  Mu nyuma avyara Shayafu se wa Madumana+, Sheva se wa Makibena na se wa Gibeya+. Umukobwa wa Kalebu+ yari Akisa+. 50  Abo ni bo babaye bene Kalebu. Bene Huru+ imfura ya Efurata+ bari: Shobali+ se wa Kiriyati-yeyarimu+, 51  Saluma se wa Betelehemu+, Harefu se wa Beti-gaderi. 52  Shobali+ se wa Kiriyati-yeyarimu agira abahungu: Harowe be n’igice c’Abamenuhoti. 53  Imiryango ya Kiriyati-yeyarimu yari Abituri+ n’Abaputi n’Abashumati n’Abamishirayi. Ni yo Abazorati+ n’Abeshitayoli+ bakomotsemwo. 54  Bene Saluma bari Betelehemu+, Abanyanetofa+, Atiroti-beti-yowabu n’igice c’Abamanahati, Abazori. 55  Imiryango y’abanditsi baba i Yabezi+ yari: Abatirati, Abashimeyati, Abasukati. Abo ni bo bari Abakeni+ bakomoka kuri Hamati se w’inzu ya Rekabu+.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “bene.”
Bisobanura ngo “Inkwezi y’ikumirwa; uwuteza ingorane.” Muri Yos 7:1, 18, ni “Akani.”