1 Ngoma 17:1-27

17  Nuko Dawidi agitangura kuba mu nzu yiwe+, abwira Natani+ umuhanuzi ati: “Ehe jewe mba mu nzu y’amasederi+, mugabo isandugu+ y’isezerano rya Yehova yoyo iri munsi y’ibitambara vy’ihema+.”  Natani aca abwira Dawidi ati: “Ikintu cose kiri mu mutima wawe nugikore+, kuko Imana y’ukuri iri kumwe nawe+.”  Maze iryo joro ijambo+ ry’Imana riza kuri Natani riti:  “Genda ubwire Dawidi umusavyi wanje uti: ‘Ibi ni vyo Yehova avuze: “Si wewe uzonyubakira inzu yo kubamwo+.  Kuko ntabaye mu nzu kuva umusi nadugana Isirayeli gushika uyu musi+, mugabo naguma mva mw’ihema nja mu rindi, mva mw’itaberenakulo+ nja mu yindi+.  Mu gihe cose nagendagenze+ muri Isirayeli yose, hari ijambo na rimwe nabwiye umwe mu bacamanza ba Isirayeli nategetse kuragira igisata canje, nti: ‘Kubera iki mutanyubakiye inzu y’amasederi+?’”’  “Ubu rero, ubwire umusavyi wanje Dawidi uti: ‘Ibi ni vyo Yehova nyen’ingabo avuze: “Ni jewe nagukuye mw’itongo ry’uburagiriro, inyuma y’umukuku+, kugira ngo ube indongozi+ y’igisata canje Isirayeli.  Nzobana nawe aho uzoja hose+, kandi nzorandura abansi bawe+ bose imbere yawe; kandi ata gukeka nzoguha kugira izina+, nk’izina ry’abahambaye bari kw’isi+.  Nzogenera ikibanza abantu banje ari bo Isirayeli, ndabateragire+, na bo bazokwibera koko aho bari, kandi ntibazokwongera kubuzwa amahoro; abana b’ukutagororoka+ ntibazokwongera kubaruhisha, nk’uko babigize mu ntango+, 10  egome, guhera mu misi nashiraho abacamanza+ ngo bategeke abantu banje Isirayeli. Kandi ata gukeka nzocisha bugufi abansi+ bawe bose. Vyongeye, nkumenyesheje nti: ‘Yehova kandi azokwubakira inzu+.’ 11  “‘“Imisi yawe niyakwira kugira ngo wigire uhamvye ba sogokuruza bawe+, emwe, nzohagurutsa uruvyaro* rwawe mu nyuma zawe, na rwo rukazoba ari umwe mu bahungu bawe+, kandi nzoshimangira koko ingoma yiwe+. 12  Ni we azonyubakira inzu+, nanje ata gukeka nzoshimangira intebe y’ubwami yiwe gushika igihe kitagira urugero+. 13  Jewe ubwanje nzomubera se+, na we azombera umwana+; kandi sinzokura ubuntu bwuzuye urukundo bwanje kuri we+ nk’uko nabukuye ku wabayeho imbere yawe+. 14  Nzotuma ahagarara mu nzu+ yanje no mu ngoma+ yanje gushika igihe kitagira urugero, kandi intebe y’ubwami yiwe+ izoba iy’igihe kitagira urugero.”’” 15  Maze Natani avugana na Dawidi yisunze ayo majambo yose n’iryo yerekwa ryose+. 16  Inyuma y’ivyo Umwami Dawidi arinjira, yicara imbere ya Yehova+, avuga ati: “Mbega ndi nde+ ga Yehova Mana, kandi inzu yanje+ ni iki ku buryo wanshikanye iyo hose+? 17  Nk’aho ico coba ari ikintu gito mu maso yawe+, ewe Mana+, yamara uravuze ibijanye n’inzu y’umusavyi wawe gushika muri kazoza ka kure+, kandi wandavye nk’umuntu w’umunyacubahiro+, ewe Yehova Mana. 18  Ni igiki kindi Dawidi yokubwira ku bijanye n’ugutera iteka umusavyi wawe+ kandi wewe ubwawe uzi neza umusavyi wawe+? 19  Ewe Yehova, ivyo bintu bikomeye vyose wabikoze ku bw’umusavyi wawe no mu buryo buhuye n’umutima wawe+, mu kumenyekanisha ivyo bikorwa bikomeye vyose+. 20  Ewe Yehova, nta wuriho ameze nkawe+, kandi nta Mana iriho kiretse wewe+, twisunze ivyo twumvise n’amatwi yacu vyose. 21  Vyongeye, ni irindi hanga irihe mw’isi rimeze nk’abantu bawe Isirayeli+, abo Imana y’ukuri yagiye kwicungurira bwa gisata c’abantu+, kugira wiheshe izina biciye ku bikorwa bikomeye+ no ku bintu biteye ubwoba, mu kwirukana amahanga+ imbere y’abantu bawe wicunguriye ubakuye mu Misiri? 22  Nuko abantu bawe Isirayeli ubagira igisata cawe+ gushika igihe kitagira urugero, kandi wewe ubwawe, ewe Yehova, ucika Imana yabo+. 23  None rero, ewe Yehova, ijambo wavuze ku bijanye n’umusavyi wawe no ku bijanye n’inzu yiwe, niribe iryo kwizigirwa gushika igihe kitagira urugero, kandi ukore nk’uko wavuze. 24  Izina ryawe+ niribe iryo kwizigirwa ryongere ribe irihambaye+ gushika igihe kitagira urugero, kugira ngo abantu bavuge bati: ‘Yehova nyen’ingabo+, Imana ya Isirayeli+, ni Imana kuri Isirayeli+,’ kandi inzu ya Dawidi umusavyi wawe ibe iyamaho imbere yawe+. 25  Kuko wewe, Mana yanje, ari wewe wahishuriye umusavyi wawe umugambi wo kumwubakira inzu+. Ni co gitumye umusavyi wawe aronka akaryo ko gusengera imbere yawe. 26  None rero, ewe Yehova, uri Imana y’ukuri+, kandi usezeranye iyi neza ku bijanye n’umusavyi wawe+. 27  None rero, niwiyemeze koko guhezagira inzu y’umusavyi wawe kugira ngo igume imbere yawe gushika igihe kitagira urugero+; kuko ari wewe, ewe Yehova, wayihezagiye, kandi irahezagiwe gushika igihe kitagira urugero+.”

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “urubuto.”