1 Ngoma 15:1-29

15  Abandanya kwiyubakira amazu+ mu Gisagara ca Dawidi; kandi ategurira ikibanza+ isandugu y’Imana y’ukuri yongera ayishingira ihema.  Ico gihe ni ho Dawidi yavuga ati: “Nta n’umwe ategerezwa kurerura isandugu y’Imana y’ukuri kiretse Abalewi, kuko ari bo Yehova yatoye ngo barerure isandugu ya Yehova+ no kugira ngo bamukorere+ gushika igihe kitagira urugero*.”  Maze Dawidi akoraniriza Isirayeli yose i Yeruzalemu+ kugira ngo badugane isandugu+ ya Yehova mu kibanza cayo yari yarayiteguriye.  Dawidi akoranya rero bene Aroni+ n’Abalewi;  muri bene Kohati: Uriyeli+ umukuru na bene wabo, ijana na mirongo ibiri;  muri bene Merari+: Asaya+ umukuru na bene wabo, amajana abiri na mirongo ibiri;  muri bene Gerishomu+: Yoweli+ umukuru na bene wabo, ijana na mirongo itatu;  muri bene Elizafani+: Shemaya+ umukuru na bene wabo, amajana abiri;  muri bene Heburoni: Eliyeli umukuru na bene wabo, mirongo umunani; 10  muri bene Uziyeli+: Aminadabu umukuru na bene wabo, ijana na cumi na babiri. 11  Vyongeye, Dawidi ahamagara Zadoki+ na Abiyatari+ abaherezi, n’Abalewi Uriyeli+ na Asaya+ na Yoweli+ na Shemaya+ na Eliyeli+ na Aminadabu, 12  hanyuma ababwira ati: “Muri abakuru+ ba ba se b’Abalewi. Nimwiyeze+, mwebwe na bene wanyu, muheze mudugane isandugu ya Yehova Imana ya Isirayeli mu kibanza nayiteguriye. 13  Kubera ko mutabigize ubwa mbere+, Yehova Imana yacu yaraduciyemwo igihengeri+, kuko tutamurondeye nk’uko bisanzwe biri+.” 14  Nuko abaherezi n’Abalewi bariyeza+ kugira ngo badugane isandugu ya Yehova Imana ya Isirayeli. 15  Maze abahungu b’Abalewi batangura kurerura+ isandugu y’Imana y’ukuri, nk’uko Musa yari yarategetse bivuye kw’ijambo rya Yehova, bayirerura ku bitugu, bashize iminiho yayo kuri bo+. 16  Nuko Dawidi abwira abakuru b’Abalewi ngo bashireho bene wabo b’abaririmvyi+, bafise ibicurarangisho vy’ururirimbo+, ibicurarangisho vy’imirya+ n’inanga+ n’ivyuma bisāma+, kugira bacurarange n’ijwi ryumvikana ngo batume humvikana ijwi riteye umunezero. 17  Nuko Abalewi bashiraho Hemani+ mwene Yoweli, muri bene wabo na ho bashiraho Asafu+ mwene Berekiya; muri bene Merari bene wabo na ho bashiraho Etani+ mwene Kushaya; 18  bari kumwe na bene wabo bo mu muce ugira kabiri+, ari bo Zekariya+, Beni na Yayaziyeli na Shemiramoti na Yehiyele na Uni, Eliyabu na Benaya na Mayaseya na Matitiya na Elifelehu na Mikineya, na Obedi-edomu+ na Yeyeli abarinzi b’amarembo, 19  n’abaririmvyi Hemani+, Asafu+ na Etani, bafise ivyuma bisāma vy’umujumpu kugira ngo bavuze n’ijwi ryumvikana+; 20  na Zekariya na Aziyeli+ na Shemiramoti na Yehiyele na Uni na Eliyabu na Mayaseya na Benaya, bafise ibicurarangisho vy’imirya biregereye kuri Alamoti+; 21  na Matitiya+ na Elifelehu na Mikineya na Obedi-edomu na Yeyeli na Azaziya, bafise inanga+ ziregereye kuri Sheminiti+, kugira ngo bakore ari abayobozi; 22  na Kenaniya+ umukuru w’Abalewi mu vy’ukurerura ibintu, akaba ari we yatanga inyigisho mu vy’ukurerura ibintu, kuko yari umuhanga+; 23  na Berekiya na Elikana abarinzi b’amarembo+ barinda Isandugu; 24  na Shebaniya na Yoshafati na Netaneli na Amasayi na Zekariya na Benaya na Eliyezeri abaherezi bavuza inzumbete+ n’ijwi ryumvikana imbere y’isandugu y’Imana y’ukuri, na Obedi-edomu na Yehiya abarinzi b’amarembo barinda Isandugu. 25  Dawidi+ n’abagabo b’inararibonye ba Isirayeli+ n’abakuru+ b’ibihumbi baba ari bo bagenda kugira badugane isandugu y’isezerano rya Yehova bayikuye mu nzu ya Obedi-edomu+ banezerewe+. 26  Nuko mu gihe Imana y’ukuri yariko ifasha+ Abalewi igihe bari bareruye isandugu y’isezerano rya Yehova, hashikanwa ibimasa indwi n’impfizi z’intama indwi+. 27  Kandi Dawidi yari yambaye umwitero utagira amaboko wo mu gitambara ciza; eka n’Abalewi bose bari bareruye Isandugu, be n’abaririmvyi, na Kenaniya+ umukuru w’igikorwa c’ukurerura cakorwa n’abaririmvyi+, na bo nyene bari bambaye gutyo; mugabo kuri Dawidi hari efodi*+ y’ilino. 28  Abisirayeli bose bariko badugana isandugu y’isezerano rya Yehova bavuza akaruru k’umunezero+ kandi havuzwa inzamba+ n’inzumbete+ n’ivyuma bisāma+, mu kuvuza n’ijwi ryumvikana ibicurarangisho vy’imirya n’inanga+. 29  Isandugu y’isezerano+ rya Yehova ishitse mu Gisagara ca Dawidi, Mikali+ umukobwa wa Sauli, araba hasi acishije mw’idirisha maze abona Umwami Dawidi yikina amatavu yongera ahimbaza+ ico kintu; nuko atangura kumusuzugurira+ mu mutima.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.
Biboneka ko cari icambarwa kimeze nk’itaburiya kigizwe n’igihimba c’imbere n’ic’inyuma.