1 Ngoma 12:1-40

12  Aba ni bo baje kuri Dawidi i Zikulagi+, mu gihe yari akibuze umwidegemvyo kubera Sauli+ mwene Kishi; kandi bari muri ba bagabo b’abanyenkomezi+ bafasha Dawidi mu ntambara,  bitwaza imiheto, bagakoresha ukuryo n’ukubamfu+ mu gutera amabuye+ bakoresheje umugozi canke mu kurasa imyampi+ bakoresheje umuheto+. Bari abo muri bene wabo na Sauli, bo muri Benyamini.  Hari umukuru Ahiyezeri be na Yowasi, bene Shemaya Umunyagibeya+, hakaba na Yeziyeli na Pelete bene Azimaveti+, na Beraka na Yehu Umunyanatoti+,  na Ishimaya Umunyagibeyoni+, umugabo w’umunyenkomezi muri bamwe mirongo itatu+, akaba kandi yagaba bamwe mirongo itatu; na Yeremiya na Yahaziyeli na Yohanani na Yozabadi Umunyagedera+,  na Eluzayi na Yerimoti na Beyaliya na Shemariya na Shefatiya Umuharifu,  na Elikana na Ishiya na Azareli na Yowezeri na Yashobeyamu, Aba-Kora+,  na Yowela na Zebadiya bene Yerohamu w’i Gedori.  Mu Bagadi, hari abitandukanije maze baja ku ruhande rwa Dawidi muri ca kibanza kigoye gushikamwo mu gahinga+, bakaba bari abagabo b’intwari kandi b’abanyenkomezi, abagabo bo mu ngabo z’intambara, baguma bateguye inkinzo zagutse be n’amacumu+, abari bafise mu maso nk’ah’intambwe+, kandi mu bunyarutsi bakaba bari bameze nk’ingeregere ku misozi+.  Ezeri yari umukuru, Obadiya uwugira kabiri, Eliyabu uwugira gatatu, 10  Mishimana uwugira kane, Yeremiya uwugira gatanu, 11  Atayi uwugira gatandatu, Eliyeli uwugira indwi, 12  Yohanani uwugira umunani, Elizabadi uwugira icenda, 13  Yeremiya uwugira cumi, Makibanayi uwugira cumi na rimwe. 14  Abo bari abo muri bene Gadi+, abakuru b’ingabo. Uwo hanyuma y’abandi yangana n’ijana, uwuhambaye kuruta abandi na we akangana n’igihumbi+. 15  Abo ni bo bajabutse Yorodani+ mu kwezi kwa mbere igihe rwari rwarenze inkombe+ zarwo zose, maze birukana abo mu biyaya vyo hasi bose, mu buseruko no mu burengero. 16  Bamwe muri bene Benyamini na Yuda baraza gushika kuri ca kibanza kigoye gushikamwo+, aho Dawidi yari. 17  Maze Dawidi arasohoka aja imbere yabo hanyuma ababwira ati: “Nimba muzanywe n’amahoro+ aho ndi kugira ngo muntabare, umutima wanje uzoba umwe n’uwanyu+. Mugabo nimba muzanywe no kungurisha ku bansi banje kandi ata kibi kiri ku biganza vyanje+, Imana+ ya ba sogokuruza bacu nibirabe iheze ibitunganye+.” 18  Nuko impwemu+ itwikira Amasayi umukuru wa bamwe mirongo itatu, avuga ati:“Turi abawe, ewe Dawidi, kandi turi kumwe nawe+, ewe mwene Yese.Amahoro, amahoro abe kuri wewe, kandi amahoro abe ku wugutabara,Kuko Imana yawe yagutabaye+.”Nuko Dawidi arabakira maze abashira mu bakuru b’abasirikare+. 19  Kandi mu ba Manase, hari abataye bakomokera kuri Dawidi igihe yazanana n’Abafilisitiya+ gutera Sauli ngo barwane; mugabo ntiyabafashije, kuko aho abatware b’urunani+ b’Abafilisitiya bamariye kuja inama, bamwirukanye, mu kuvuga bati: “Azoduta yomokere ku mukama wiwe Sauli, maze tuhasige agatwe+.” 20  Aje i Zikulagi+, abo mu ba Manase, ari bo Aduna na Yozabadi na Yediyayeli na Mikaheli na Yozabadi na Elihu na Ziletayi, abakuru+ b’ibihumbi bari aba Manase, barata bomokera kuri we. 21  Ni bo bafashije Dawidi kurwanya ka kagwi k’abambuzi+, kuko bose bari abagabo b’abanyenkomezi+ kandi b’intwari, maze baba abakuru mu ngabo; 22  kuko ku musi ku musi abantu baguma baza+ kuri Dawidi kumufasha, gushika ibaye ikambi nini+, nk’ikambi y’Imana+. 23  Ibi ni vyo bitigiri vy’abakuru b’abari bafise ibikwiye ku bw’ingabo baje kuri Dawidi i Heburoni+ kumuha ingoma+ ya Sauli nk’uko itegeko rya Yehova ryari+. 24  Bene Yuda batwara inkinzo zagutse n’amacumu bari ibihumbi bitandatu n’amajana umunani, bafise ibikwiye ku bw’ingabo. 25  Muri bene Simeyoni, abagabo b’abanyenkomezi kandi b’intwari bo mu ngabo bari ibihumbi indwi n’ijana. 26  Mu bahungu b’Abalewi: ibihumbi bine n’amajana atandatu. 27  Yehoyada yari indongozi+ ya bene Aroni+, akaba yari kumwe n’abantu ibihumbi bitatu n’amajana indwi. 28  Na Zadoki+, umusore w’umunyenkomezi kandi w’intwari, n’inzu ya ba sekuruza biwe, abakuru mirongo ibiri na babiri. 29  Muri bene Benyamini+, bene wabo na Sauli+, hari ibihumbi bitatu, kandi gushika ico gihe benshi muri bo baracungera rwose inzu ya Sauli. 30  Muri bene Efurayimu na ho, hari ibihumbi mirongo ibiri n’amajana umunani, abagabo b’abanyenkomezi+ kandi b’intwari, abagabo ba rurangiranwa, hakurikijwe inzu ya ba sekuruza babo. 31  Mu gice c’umuryango wa Manase+ na ho, hari ibihumbi cumi n’umunani bari bavuzwe amazina ngo baze kwimika Dawidi abe umwami. 32  Muri bene Isakari+ bari bazi kugendereza ibihe+ kugira bamenye ico Isirayeli yabwirizwa gukora+, hari abakuru babo amajana abiri, bene wabo bose bakaba bategekwa na bo. 33  Muri Zebuloni+, abaja mu ngabo, batonda urugamba bafise ibirwanisho vyose vy’intambara, hari ibihumbi mirongo itanu, kandi mu vy’ugusegenyukira kuri Dawidi, ntibagira imitima ibiri. 34  Muri Nafutali+ na ho, hari abakuru igihumbi, kandi bari kumwe n’abagabo ibihumbi mirongo itatu n’indwi bafise inkinzo zagutse n’amacumu. 35  Mu Badani na ho, abatonda urugamba bari ibihumbi mirongo ibiri n’umunani n’amajana atandatu. 36  Muri Asheri+ na ho, abaja mu ngabo kugira ngo batonde urugamba bari ibihumbi mirongo ine. 37  Mu bavuye hakurya ya Yorodani+ bo mu Barubeni no mu Bagadi no mu gice c’umuryango wa Manase bafise ibirwanisho vyose vy’ingabo za gisirikare, hari ibihumbi ijana na mirongo ibiri. 38  Abo bose bari abarwanyi, basegenyuka baja gutonda urugamba; baza i Heburoni bafise umutima ukwiye+ kugira ngo bimike Dawidi abe umwami wa Isirayeli yose; kandi n’abasigaye bose bo muri Isirayeli bari bahuje umutima kugira ngo bimike Dawidi abe umwami+. 39  Nuko bagumana ng’aho na Dawidi imisi itatu, barya bongera banywa+, kuko bene wabo bari babiteguriye. 40  Abari hafi yabo, gushika kuri Isakari+ na Zebuloni+ na Nafutali+, na bo nyene baza barazana ibifungurwa ku ndogobwa+ no ku ngamiya no ku nyumpu no ku nka: ibiribwa vyo mw’ifu+, udutsima tw’insukoni zafyonzwe+ zikegerana n’udutsima tw’inzabibu zumye+ n’umuvinyu+ n’amavuta+ n’inka+ n’intama+ vyinshi, kuko hari umunezero+ muri Isirayeli.

Amakuru yiyongereye