1 Abatesalonika 3:1-13

3  Ni co gituma, igihe tutari tugishoboye kuvyihanganira, twabonye ari vyiza gusigara twenyene i Atene+;  turaheza turungika Timoteyo+, mwene wacu akaba n’umusuku w’Imana mu bijanye n’inkuru nziza+ yerekeye Kristu, kugira ngo abashikamishe yongere abahoze kugira ngo ukwizera kwanyu gukomezwe,  ngo ntihagire n’umwe ahungabanywa n’ayo makuba+. Kuko mwebwe ubwanyu muzi ko twagenewe ico kintu nyene+.  Nkako kandi, igihe twari kumwe namwe, twahora tubabwira imbere y’igihe+ yuko twabwirizwa gushikirwa n’amakuba+, nk’uko nyene vyabaye, nk’uko kandi mubizi+.  Ni co gituma rero, igihe ntari ngishoboye kuvyihanganira, narungitse intumwa kugira ngo menye ivy’ubwizigirwa bwanyu+, kubera ko kumbure wa Mugerageji+ ashobora kuba yarabagerageje, maze ukubira akuya kwacu kukaba impfagusa+.  Mugabo Timoteyo ubu nyene arashitse iwacu avuye iwanyu+ aduha inkuru nziza y’ubwizigirwa bwanyu n’urukundo rwanyu+, avuga kandi yuko muguma mutwibukira ku bintu vyiza nantaryo, be n’uko mushashaye kutubona, egome, nk’uko natwe dushashaye kubabona+.  Ni co gituma, bene wacu, twahojejwe+ ku bijanye namwe mu ngorane zacu zose n’amakuba yacu yose, biciye ku bwizigirwa mwerekana+,  kubera ko ubu turiho nimba muhagaze mushikamye mu Mukama+.  Kuko, mbega ni ugukenguruka nyabaki twoha Imana ku biberekeye mu kwishura akanyamuneza kose dufise+ kubera mwebwe imbere y’Imana yacu, 10  mu gihe ijoro n’umurango dutakambana+ ubwira burengeye ubudasanzwe kugira tubone mu maso hanyu no kugira ngo twuzurize ibihaze ku kwizera kwanyu+? 11  Imana yacu rero ikaba na Data ubwayo hamwe n’Umukama wacu Yezu+ bayobore neza inzira yacu igana iwanyu. 12  Vyongeye, Umukama abahe kwongerekana+, egome, abahe kugwira, mu rukundo+ mugiriranira mukarugirira na bose, nk’uko natwe turubagirira; 13  kugira ngo ashikamishe imitima yanyu, ayigire iyitagirako umugayo+ mu bweranda imbere y’Imana yacu ikaba na Data mu gihe c’ukuhaba+ kw’Umukama wacu Yezu ari kumwe n’aberanda biwe bose+.

Utujambo tw'epfo