1 Abami 6:1-38

6  Nuko mu mwaka ugira amajana ane na mirongo umunani inyuma y’aho bene Isirayeli baviriye mu gihugu ca Misiri+, mu mwaka ugira kane+, mu kwezi kwa Zivu+, ni ukuvuga ukwezi kugira kabiri+, inyuma y’aho Salomo abereye umwami wa Isirayeli, atangura kwubakira inzu Yehova+.  Inzu Umwami Salomo yubakiye+ Yehova yari ifise uburebure bw’amatambwe* mirongo itandatu+, ubwaguke bw’amatambwe mirongo ibiri, n’amahagarara y’amatambwe mirongo itatu+.  Ibaraza+ ry’imbere y’urusengero rya nya nzu ryari rifise uburebure bw’amatambwe mirongo ibiri, imbere y’ubwaguke bw’iyo nzu. Ubwimbike bwaryo bwari amatambwe cumi, imbere y’iyo nzu.  Maze akorera iyo nzu amadirisha afise ibizingiti bigenda vyaga+.  Vyongeye, ku ruhome rw’iyo nzu ahubaka inyubakwa yo mu mbavu irya n’ino, ku mpome z’iyo nzu irya n’ino y’urusengero n’icumba c’ahitereye+, yongera akora ivyumba vyo mu mbavu+ irya n’ino.  Icumba co mu mbavu co hasi y’ibindi cari gifise ubwaguke bw’amatambwe atanu, ico hagati cari gifise ubwaguke bw’amatambwe atandatu, ikigira gatatu na co kikagira ubwaguke bw’amatambwe indwi; kuko iyo nzu yari yayihaye ahantu haniguye+ hanze, irya n’ino, kugira ngo ntihagire ikintu cinjira mu mpome z’iyo nzu+.  Iyo nzu, mu gihe co kuyubaka, yubakishwa amabuye yo mw’icukuriro+ yari yaramaze gutunganywa; nta nyundo n’amashoka canke ibikoresho vy’icuma ivyo ari vyo vyose vyumvikanye muri iyo nzu+ mu gihe co kuyubaka.  Ubwinjiriro+ bw’icumba co mu mbavu co hasi y’ibindi bwari ku ruhande rw’iburyo rw’iyo nzu; mu kuduga mu cumba co hagati badugana ingazi zigenda zizunguruka, no mu kuva mu cumba co hagati baduga mu cumba kigira gatatu.  Vyongeye, abandanya kwubaka iyo nzu kugira ngo ayirangize+, yongera apfukisha iyo nzu ibigiga n’imisitari y’ibiti vy’amasederi+. 10  Yubaka kandi kuri iyo nzu yose ivyumba vyo mu mbavu+ bifise amahagarara y’amatambwe atanu, bikaba vyafatanywa kuri nya nzu n’imbaho+ z’ibiti vy’amasederi. 11  Muri ico gihe, ijambo rya Yehova riza kuri Salomo+ riti+: 12  “Ku bijanye n’iyi nzu uriko urubaka, niwagendera mu vyagezwe vyanje+, ugashitsa ingingo z’ubutungane zanje+ kandi ukagumya koko amabwirizwa yanje yose mu kuyagenderamwo+, nanje rero sinzobura gushitsa ijambo ryanje rikwerekeye, iryo nabwiye Dawidi so+; 13  nzoba koko hagati muri bene Isirayeli+, kandi sinzoheba igisata canje Isirayeli+.” 14  Nuko Salomo abandanya kwubaka nya nzu kugira ngo ayirangize+. 15  Yubaka impome z’iyo nzu imbere muri yo akoresheje imbaho z’isederi. Kuva hasi h’iyo nzu gushika ku bigiga vy’idari, ayomekako imbaho imbere muri yo; hasi h’iyo nzu na ho ahomeka imbaho z’umuberoshi+. 16  Vyongeye, yubaka amatambwe mirongo ibiri ku mpande z’inyuma z’iyo nzu, ayubakisha imbaho z’isederi, kuva hasi gushika ku bigiga, maze imbere muri yo ayubakira icumba c’ahitereye+, Aheranda Rwose*+. 17  Iyo nzu, ni ukuvuga urusengero+ rwari imbere y’Aheranda Rwose+, yari ifise amatambwe mirongo ine. 18  Amasederi yari kuri iyo nzu imbere muri yo yari akorogoshoyeko udusharizo tw’imero y’icamwa c’umutanga+ n’ingori z’amashurwe+. Yose yari amasederi; nta buye ryaboneka. 19  Icumba c’ahitereye+, imbere muri iyo nzu, agitegura indani, kugira ngo ahashire isandugu+ y’isezerano+ rya Yehova. 20  Ico cumba c’ahitereye cari gifise uburebure bw’amatambwe mirongo ibiri, ubwaguke bw’amatambwe mirongo ibiri+, amahagarara yaco na yo akaba amatambwe mirongo ibiri; nuko atangura kugihomekako inzahabu itavanze+, no guhomeka ku gicaniro+ isederi. 21  Hanyuma Salomo ahomeka+ imbere muri nya nzu inzahabu itavanze+, yongera acisha iminyororo+ y’inzahabu imbere y’icumba c’ahitereye+, maze agihomekako inzahabu. 22  Iyo nzu yose ayihomekako inzahabu+, gushika inzu yose irangiye; kandi igicaniro+ cose cari amaja ku cumba c’ahitereye agihomekako inzahabu+. 23  Vyongeye, mu cumba c’ahitereye ahingura abakerubi*+ babiri mu giti c’amavuta, amahagarara y’umwumwe wese akaba yari amatambwe cumi+. 24  Rimwe mu mababa y’umukerubi ryari amatambwe atanu, irindi na ryo rikaba amatambwe atanu. Kuva kw’isonga ry’ibaba ryiwe gushika ku rindi songa ry’ibaba ryiwe+ yari amatambwe cumi. 25  Umukerubi agira kabiri na we yari amatambwe cumi. Nya bakerubi babiri barangana, kandi bari bameze kumwe. 26  Amahagarara y’umwe muri abo bakerubi yari amatambwe cumi, uwundi mukerubi na we nyene kukaba ukwo. 27  Maze ashira nya bakerubi mu nzu y’indani, ku buryo basanza amababa ya nya bakerubi+. Gutyo ibaba ry’umwe ryakora ku ruhome, ibaba ry’uwundi mukerubi na ryo rigakora ku rundi ruhome; amababa yabo yari amaja hagati na hagati ya nya nzu, ibaba rimwe rigakora ku rindi+. 28  Vyongeye, ahomeka inzahabu kuri abo bakerubi+. 29  Impome zose z’iyo nzu, irya n’ino, azisarurako amashusho y’abakerubi+ n’amashusho y’ibigazi+ be n’udusaruro tw’amashurwe+, imbere no hanze; 30  hasi+ h’iyo nzu na ho ahomeka inzahabu, imbere no hanze. 31  Ubwinjiriro bw’icumba c’ahitereye abukora n’imiryango+ y’igiti c’amavuta+: inkingi zo mu mbavu, ibishimaryango n’ica gatanu. 32  Iyo miryango ibiri yari ikozwe mu giti c’amavuta; nuko ayikorogoshorako amashusho y’abakerubi n’amashusho y’ibigazi n’udusaruro tw’amashurwe, hanyuma abihomekako inzahabu; nuko ahondera inzahabu kuri nya bakerubi no kuri nya mashusho y’ibigazi. 33  Ukwo ni ko yagize ku bwinjiriro bw’urusengero: ibishimaryango vyo mu giti c’amavuta vyari bifise impande zine zingana be n’imfuruka ngororotsi. 34  Kandi nya miryango ibiri yari ikozwe mu giti c’umuberoshi+. Inzugi zibiri z’umuryango umwe zazungurukira kw’isonga ryo kuzungurukirako, inzugi zibiri z’uwundi muryango na zo zikazungurukira kw’isonga ryo kuzungurukirako+. 35  Nuko akorogoshora abakerubi n’amashusho y’ibigazi n’udusaruro tw’amashurwe, maze ahomeka kuri nya mashusho inzahabu ifise intimba ntoya+. 36  Hanyuma yubaka ikigo c’indani+ kigizwe n’imisitari itatu+ y’amabuye abajwe be n’umusitari w’ibibaho vy’isederi. 37  Mu mwaka ugira kane bashinga umushinge+ w’inzu ya Yehova, mu kwezi* kwa Zivu+; 38  mu mwaka ugira cumi na rimwe, mu kwezi kwa Buli, ni ukuvuga ukwezi kw’umunani, nya nzu irarangizwa+ ku bijanye n’utuntu twayo twose be n’umugero wayo+ wose; ku buryo yamaze imyaka indwi ayubaka.

Amakuru yiyongereye

Ni amatambwe y’ukuboko uciriye mu nkokora. Itambwe rimwe ni nka cm 44,5.
Raba Inyongera ya 21.
Raba Inyongera ya 21.
Kwari ukwezi guharurirwa ku mboneko.