1 Abami 22:1-53

22  Nuko babandanya kubaho imyaka itatu ata ntambara ibaye hagati ya Siriya na Isirayeli.  Maze mu mwaka ugira gatatu, Yehoshafati+ umwami wa Yuda amanuka ku mwami wa Isirayeli.  Umwami wa Isirayeli abwira rero abasuku biwe ati: “Ubwo koko murazi yuko Ramoti-gileyadi+ ari iyacu? Yamara turiko tugonanwa kuyikura mu kuboko kw’umwami wa Siriya.”  Nuko abwira Yehoshafati ati: “None uzojana nanje mu ndwano i Ramoti-gileyadi+?” Yehoshafati aca abwira umwami wa Isirayeli ati: “Ndi nkawe. Abantu banje ni nk’abantu bawe+. Amafarasi yanje ni nk’amafarasi yawe.”  Ariko Yehoshafati abwira umwami wa Isirayeli ati: “Ndakwinginze ubanze ubaze+ ijambo rya Yehova.”  Nuko umwami wa Isirayeli akoraniriza hamwe abahanuzi+, abagabo nk’amajana ane, maze ababwira ati: “Ngende gutera Ramoti-gileyadi mu ntambara, canke ndeke?” Na bo batangura kuvuga bati: “Duga+, kandi Yehova azohatanga mu kuboko kw’umwami.”  Mugabo Yehoshafati avuga ati: “Mbega hano nta muhanuzi wa Yehova asigaye? Dusiguze rero biciye kuri we+.”  Umwami wa Isirayeli aca abwira Yehoshafati ati: “Haracasigaye umugabo umwe twocishako mu gusiguza Yehova+; mugabo jewe ndamwanka+, kuko atabūra ibintu vyiza ku binyerekeye atari ibibi+, na we akaba ari Mikaya mwene Imula.” Ariko Yehoshafati avuga ati: “Umwami yoye kuvuga ikintu nk’ico+.”  Nuko umwami wa Isirayeli ahamagara umukozi umwe wo ku kirimba+ maze avuga ati: “Nuzane ningoga Mikaya mwene Imula+.” 10  Kandi umwami wa Isirayeli na Yehoshafati umwami wa Yuda bari bicaye umwe wese ku ntebe y’ubwami yiwe, bambaye impuzu za cami+, ku mbuga y’ikubitiro, ku bwinjiriro bw’irembo rya Samariya; abahanuzi bose bariko bakora bwa bahanuzi imbere yabo+. 11  Maze Zedekiya mwene Kenayana yihingurira amahembe y’icuma hanyuma avuga ati: “Ibi ni vyo Yehova avuze+: ‘Aya ni yo uzosunikisha Abasiriya gushika ubatikije+.’” 12  N’abandi bahanuzi bose bariko bavuga gutyo nyene, bati: “Duga i Ramoti-gileyadi kandi uroranirwe; Yehova azohatanga ata gukeka mu kuboko kw’umwami+.” 13  Ya ntumwa yari yagiye guhamagara Mikaya imubwira iti: “Umve, amajambo y’abahanuzi ni meza yose ku bijanye n’umwami. Ndakwinginze ijambo ryawe ribe nk’ijambo ry’umwe muri bo, uvuge iciza+.” 14  Mugabo Mikaya avuga ati: “Ndahiye ukubaho kwa Yehova+, ivyo Yehova aza kumbwira, ni vyo nza kuvuga+.” 15  Maze yinjira aho umwami ari, hanyuma umwami amubwira ati: “Mikaya, tuje i Ramoti-gileyadi mu ntambara, canke tureke?” Aca amubwira ati: “Duga kandi uroranirwe; Yehova azohatanga ata gukeka mu kuboko kw’umwami+.” 16  Umwami aca amubwira ati: “Ni kangahe nkurahiza yuko ata kindi ukwiye kumbwira atari ukuri mw’izina rya Yehova+?” 17  Na we avuga ati: “Ndabona koko Abisirayeli bose basanzaye+ ku misozi, nk’intama zitagira umwungere+. Yehova avuga kandi ati: ‘Abo ntibagira ba shebuja. Nibasubire inyuma, umwe wese yigire ku nzu yiwe amahoro+.’” 18  Maze umwami wa Isirayeli abwira Yehoshafati ati: “Sinakubwiye nti: ‘Ntaza kubûra ibintu vyiza ku binyerekeye, atari ibibi+’?” 19  Mikaya abandanya kuvuga ati: “Niwumve rero ijambo rya Yehova+: Ndabona koko Yehova yicaye ku ntebe y’ubwami yiwe+, n’ingabo zose zo mu majuru zihagaze iruhande yiwe, iburyo bwiwe n’ibubamfu bwiwe+. 20  Maze Yehova avuga ati: ‘Ni nde aza guhenda Ahabu, kugira ngo aduge hanyuma agwe i Ramoti-gileyadi?’ Umwe atangura kuvuga uku, uwundi na we akavuga kuriya+. 21  Amaherezo impwemu+ imwe irasohoka, ihagarara imbere ya Yehova, ivuga iti: ‘Jewe ndamuhenda.’ Yehova aca ayibwira ati: ‘Gute+?’ 22  Na yo iti: ‘Ndasohoka, maze ncike koko impwemu ihendana mu kanwa k’abahanuzi+ biwe bose.’ Avuga rero ati: ‘Uraza kumuhenda; n’ikindi kandi, uratahukana intsinzi+. Sohoka ugire gutyo+.’ 23  Ehe rero Yehova yashize impwemu ihendana mu kanwa k’abo bahanuzi bawe bose+; mugabo Yehova ubwiwe yavuze ivyago ku bikwerekeye+.” 24  Nuko Zedekiya mwene Kenayana aregera, akubita Mikaya kw’itama+ hanyuma avuga ati: “Mbega impwemu ya Yehova yaciye hehe ivuye muri jewe kugira ngo ivugane nawe+?” 25  Mikaya aca avuga ati: “Ehe uzobona aho yaciye aho ari ho kuri urya musi uzokwinjira mu cumba c’ahitereye+ kwinyegeza+.” 26  Maze umwami wa Isirayeli avuga ati: “Fata Mikaya umusubize kuri Amoni umukuru w’igisagara no kuri Yowasi umuhungu w’umwami+. 27  Uheze uvuge uti: ‘Ibi ni vyo umwami avuze+: “Shire uyu mugabo mu nzu y’ibohero+, mumugaburire ingaburo y’umukate+ igabanijwe be n’ingaburo y’amazi igabanijwe, gushika ntashe amahoro+.”’” 28  Mikaya aca avuga ati: “Niwaramuka ugarutse amahoro, Yehova azoba atavuganye nanje+.” Yongerako ati: “Nimwumve, yemwe bisata vy’abantu mwese+.” 29  Nuko umwami wa Isirayeli na Yehoshafati umwami wa Yuda baduga i Ramoti-gileyadi+. 30  Umwami wa Isirayeli abwira rero Yehoshafati ati: “Ndaza kwiyoberanya maze ninjire mu rugamba+, mugabo wewe, wambare impuzu zawe za cami+.” Nuko umwami wa Isirayeli ariyoberanya+ araheza yinjira mu rugamba+. 31  Nayo umwami wa Siriya, yari yategetse ba bakuru mirongo itatu na babiri+ b’imikogote yiwe ati: “Ntimurwanye umuto canke uwukomeye, mugabo murwanye umwami wa Isirayeli wenyene+.” 32  Nya bakuru b’imikogote bakimara kubona Yehoshafati, bibwira bati: “Nta gukeka ni umwami wa Isirayeli+.” Barahindukira rero kugira bamurwanye; maze Yehoshafati atangura gutabaza+. 33  Nya bakuru b’imikogote bakibona yuko atari umwami wa Isirayeli, baca basubira inyuma bareka kumukurikira+. 34  Nuko umugabo umwe apfa gufora umuheto ata mugambi mubi abigiranye, mugabo arasa umwami wa Isirayeli aho ibindi bihimba vy’ibirwanisho vyahurira n’umwitero w’ivyuma, ku buryo abwira uwumutwara mu mukogote+ ati: “Hindukiza ukuboko kwawe, unkure mw’ikambi, kuko nakomerekejwe bimwe bibi.” 35  Urugamba rurushiriza gukomera kuri uwo musi, biba ngombwa ko umwami aguma ahagaritswe mu mukogote arabana n’Abasiriya, amaherezo ku mugoroba arapfa+; kandi amaraso y’igikomere aguma aseseka imbere mu mukogote w’intambara+. 36  Akamo karenga gatangura guca mw’ikambi nko mu gihe c’ukurenga kw’izuba, kavuga gati: “Umuntu wese naje mu gisagara ciwe, kandi umuntu wese naje mu gihugu ciwe+!” 37  Gutyo umwami arapfa. Ajanywe i Samariya, bamuhamba rero i Samariya+. 38  Nuko batangura kwoza nya mukogote w’intambara iruhande y’ikidengeri c’i Samariya, maze imbwa zirigata amaraso yiwe+ (kandi abamaraya biyuhagira ng’aho), nk’uko ijambo rya Yehova ryari, iryo yari yaravuze+. 39  Nayo ibisigaye mu vya Ahabu be n’ivyo yakoze vyose n’inzu y’amasenge+ yubatse be n’ibisagara vyose yubatse, none ntivyanditswe mu gitabu+ c’ivyo mu misi y’abami ba Isirayeli? 40  Amaherezo Ahabu aryama hamwe na ba sekuruza+; nuko Ahaziya+ umuhungu wiwe atangura kuganza mu kibanza ciwe. 41  Nayo Yehoshafati+ mwene Asa, yari yabaye umwami wa Yuda mu mwaka ugira kane wa Ahabu umwami wa Isirayeli. 42  Yehoshafati yari afise imyaka mirongo itatu n’itanu igihe yatangura kuganza, maze amara imyaka mirongo ibiri n’itanu aganza i Yeruzalemu; nyina yitwa Azuba umukobwa wa Shilihi. 43  Aguma agendera mu nzira yose ya Asa se wiwe. Ntiyakevya ngo ayivemwo, akora ivyari bigororotse mu maso ya Yehova+. Gusa, ibibanza bikirurutse ntivyazimangana. Abantu bari bagishikanira ibimazi bakongera bagafumbishiriza umwotsi w’ibimazi ku bibanza bikirurutse+. 44  Yehoshafati yari afitaniye imigenderanire irangwa amahoro n’umwami wa Isirayeli+. 45  Nayo ibisigaye mu vya Yehoshafati n’ubushobozi yakoranye be n’ingene yarwanye intambara, none ntivyanditswe mu gitabu+ c’ivyo mu misi y’abami ba Yuda? 46  Kandi abasigaye mu bamaraya b’abagabo b’urusengero+ bari barasigaye mu misi ya Asa se wiwe, abakura mu gihugu+. 47  Ku bijanye n’umwami, nta wariho muri Edomu+; icariho ni we yari umwami+. 48  Yehoshafati akora imeri z’i Tarushishi+ kugira zije i Ofiri kuzana inzahabu; mugabo ntizagenda, kubera yuko izo meri zasabiye i Eziyoni-geberi+. 49  Ico gihe ni ho Ahaziya mwene Ahabu yabwira Yehoshafati ati: “Abasuku banje nibajane n’abasuku bawe muri izo meri,” mugabo Yehoshafati ntiyavyemera+. 50  Amaherezo Yehoshafati aryama hamwe na ba sekuruza biwe+ hanyuma ahambwa hamwe na ba sekuruza mu Gisagara ca Dawidi+ sekuruza wiwe; nuko Yehoramu+ umuhungu wiwe atangura kuganza mu kibanza ciwe. 51  Nayo Ahaziya+ mwene Ahabu, aba umwami wa Isirayeli i Samariya mu mwaka ugira cumi n’indwi wa Yehoshafati umwami wa Yuda, aganza Isirayeli imyaka ibiri. 52  Abandanya gukora ivyari bibi+ mu maso ya Yehova, kandi aguma agendera mu nzira ya se+ no mu nzira ya nyina+ no mu nzira ya Yerobowamu+ mwene Nebati, uwari yaracumuje Isirayeli+. 53  Aguma akorera Bayali+ yongera ayunamira, kandi aguma ababaza+ Yehova Imana ya Isirayeli yisunze ivyo se wiwe yari yarakoze vyose.

Amakuru yiyongereye