1 Abami 21:1-29

21  Inyuma y’ivyo, ibi ni vyo vyabaye: hariho umurima w’imizabibu wari uwa Naboti Umuyezireyeli, ukaba wari i Yezireyeli+, hafi y’ikirimba ca Ahabu umwami wa Samariya.  Nuko Ahabu abwira Naboti ati: “Numpe+ umurima w’imizabibu wawe+, kugira ngo umbere umurima+ w’imboga+, kuko wegereye inzu yanje; ureke ndaguhe mu kibanza cawo umurima w’imizabibu mwiza kuwurusha. Canke nimba ari vyiza mu maso yawe+, ndaguha amahera bwa kiguzi cawo.”  Mugabo Naboti abwira Ahabu ati: “Ni ibitokwiyumvirwa+ kuri jewe, nisunze uko Yehova abona ibintu+, ko noguha intoranwa ya ba sogokuruza banje+.”  Nuko Ahabu aja iwe, yijiriwe kandi ajonjogoye kubera ijambo Naboti Umuyezireyeli yari yamubwiye, igihe yavuga ati: “Singuha intoranwa ya ba sogokuruza banje.” Maze aryama ku buriri bwiwe, mu maso hiwe aguma aharabishije ku ruhome+, ntiyarya umukate.  Amaherezo Yezebeli+ umugore wiwe yinjira aho ari hanyuma amubwira ati: “Kubera iki wijiriwe+ kandi nturye umukate?”  Na we amubwira ati: “Kubera ko navuganye na Naboti Umuyezireyeli nkamubwira nti: ‘Numpe umurima w’imizabibu wawe ku mahera. Canke, nimba ubishimye, ndaguhe uwundi murima w’imizabibu mu kibanza cawo.’ Mugabo avuga ati: ‘Singuha umurima w’imizabibu wanje+.’”  Maze Yezebeli umugore wiwe amubwira ati: “Mbega ubu ni wewe uri ku ngoma ya Isirayeli+? Haguruka, urye umukate kandi umutima wawe uryoherwe. Jewe ubwanje ndaguha umurima w’imizabibu wa Naboti Umuyezireyeli+.”  Nuko yandika amakete+ mw’izina rya Ahabu araheza ayadomako ikidodo+ ca Ahabu, maze arungikira nya makete abagabo b’inararibonye+ n’abanyacubahiro bari mu gisagara ciwe babana na Naboti.  Mugabo muri ayo makete yandika ati+: “Nimutangaze ukwisonzesha maze mwicarike Naboti imbere y’abantu. 10  Hanyuma mwicarike imbere yiwe abagabo babiri+, abantu b’imburakimazi+, maze bashinge intahe imwagiriza+ bati: ‘Wavumye Imana n’umwami+!’ Muheze mumusohore, mumutere amabuye kugira apfe+.” 11  Nuko abagabo b’igisagara ciwe, abagabo b’inararibonye n’abanyacubahiro baba mu gisagara ciwe, bakora nk’uko nyene Yezebeli yari yabatumyeko, nk’uko nyene vyari vyanditswe mu makete yari yabarungikiye+. 12  Batangaza ukwisonzesha+ maze bicarika Naboti imbere y’abantu. 13  Nuko abagabo babiri, abantu b’imburakimazi, barinjira hanyuma bicara imbere yiwe; nya bagabo b’imburakimazi batangura gushinga intahe imwagiriza, ni ukuvuga Naboti, imbere y’abantu, bati: “Naboti yavumye Imana n’umwami+!” Inyuma y’ivyo baramusohora, bamujana ku mubari w’igisagara baraheza bamutera amabuye, ku buryo apfa+. 14  Hanyuma batuma kuri Yezebeli bati: “Naboti yatewe amabuye arapfa+.” 15  Yezebeli akimara kwumva yuko Naboti yari yatewe amabuye ku buryo apfa, aca abwira Ahabu ati: “Haguruka wigarurire wa murima w’imizabibu wa Naboti Umuyezireyeli+, umwe yanka kuguha ku mahera; kuko Naboti atakiriho, mugabo yapfuye.” 16  Ahabu akimara kwumva ko Naboti yapfuye, aca arahaguruka ngo amanuke ku murima w’imizabibu wa Naboti Umuyezireyeli, kugira ngo awigarurire+. 17  Nuko ijambo rya Yehova+ riza kuri Eliya+ Umutishibe riti: 18  “Haguruka, umanuke guhura na Ahabu umwami wa Isirayeli, uwuri i Samariya+. Ehe ari mu murima w’imizabibu wa Naboti, aho yamanutse kugira ngo awigarurire. 19  Umubwire uti: ‘Ibi ni vyo Yehova avuze: “Mbega wishe+ wongera urigarurira+?”’ Wongere umubwire uti: ‘Ibi ni vyo Yehova avuze: “Ahantu+ imbwa zarigatiye amaraso ya Naboti ni ho zizorigatira amaraso yawe, egome, ayawe+.”’” 20  Maze Ahabu abwira Eliya ati: “Wandonse ga wa mwansi wanje we+?” Na we ati: “Nakuronse. ‘Kubera ko wihebeye gukora ibibi mu maso ya Yehova+, 21  ehe ngira nzane ivyago kuri wewe+; nzokubura koko inyuma yawe noganze+ nongere ndandure kwa Ahabu umuntu w’igitsina-gabo wese*+ n’uwutagira gitabara kandi atagira ico amaze muri Isirayeli. 22  Kandi inzu yawe nzoyigira nk’inzu ya Yerobowamu+ mwene Nebati nongere ndayigire nk’inzu ya Bayasha+ mwene Ahiya, kubera ukubabaza wambabarishije, maze ugatuma Isirayeli icumura+.’ 23  Ku bijanye na Yezebeli na ho nyene, Yehova avuze ati: ‘Egome, imbwa zizorira Yezebeli mu gihimba c’itongo c’i Yezireyeli+. 24  Uwo mu ba Ahabu wese azopfira mu gisagara imbwa zizomurya; uwuzopfira mu gahinga wese na we, ibiguruka vyo mu kirere bizomurya+. 25  Ni ukuri, nta n’umwe yabaye nka Ahabu+, uwihebeye gukora ivyari bibi mu maso ya Yehova, ari na we Yezebeli+ umugore wiwe yasutse+. 26  Maze atangura gukora mu buryo buteye ishishi rwose mu gukurikira ibigirwamana vy’umwanda+, nk’uko Abamori bose bari barakoze, abo Yehova yirukanye bakava imbere ya bene Isirayeli+.’” 27  Ahabu akimara kwumva ayo majambo, atantamura impuzu ziwe yongera ashira igunira+ ku mubiri wiwe; atangura kwisonzesha, aguma aryama mw’igunira kandi agenda yiraburaniwe+. 28  Maze ijambo rya Yehova riza kuri Eliya Umutishibe riti: 29  “Mbega wabonye ukuntu Ahabu yicishije bugufi kubera jewe+? Ko yicishije bugufi kubera jewe, sinzozana ivyo vyago mu misi yiwe+. Mu misi y’umuhungu wiwe ni ho nzozana ivyo vyago ku nzu yiwe+.”

Amakuru yiyongereye

Raba 1Bm 14:10, akajambo k’epfo.