1 Abami 16:1-34

16  Nuko ijambo rya Yehova riza kuri Yehu+ mwene Hanani+ riziye Bayasha, riti:  “Ko nakudugije ngukuye mu mukungugu+ kugira ngo nkugire indongozi y’abantu banje Isirayeli+, mugabo ugatangura kugendera mu nzira ya Yerobowamu+, gutyo ugacumuza abantu banje Isirayeli mu kumbabaza n’ibicumuro vyabo+,  ehe ngira nkubure noganze inyuma ya Bayasha n’inyuma y’inzu yiwe, kandi ata gukeka inzu yiwe nzoyigira nk’inzu ya Yerobowamu mwene Nebati+.  Uwo mu ba Bayasha wese azopfira mu gisagara, imbwa zizomurya; kandi uwo mu biwe wese azopfira mu gahinga, ibiguruka vyo mu kirere bizomurya+.”  Nayo ibisigaye mu vya Bayasha, n’ivyo yakoze be n’ubushobozi bwiwe, none ntivyanditswe mu gitabu+ c’ivyo mu misi y’abami ba Isirayeli?  Amaherezo Bayasha aryama hamwe na ba sekuruza hanyuma ahambwa i Tiruza+; nuko Ela umuhungu wiwe atangura kuganza mu kibanza ciwe.  Biciye kandi kuri Yehu mwene Hanani umuhanuzi, ijambo rya Yehova ryari ryaziye Bayasha n’inzu yiwe+, kubera ikibi cose yakoze mu maso ya Yehova mu kumubabarisha+ igikorwa c’amaboko yiwe+, kugira ngo icike nk’inzu ya Yerobowamu, no kubera yuko yagaritse Nadabu+.  Mu mwaka ugira mirongo ibiri na gatandatu wa Asa umwami wa Yuda, Ela mwene Bayasha aba umwami wa Isirayeli i Tiruza imyaka ibiri.  Umusuku wiwe Zimuri+, umukuru w’ica kabiri c’imikogote, atangura kumugīra umugambi mubi, mu gihe yari i Tiruza ariko aranywera+ kuborerwa mu nzu ya Ariza, uno akaba yagaba urugo+ i Tiruza. 10  Nuko Zimuri arinjira maze aramugarika+, aramwica, mu mwaka ugira mirongo ibiri n’indwi wa Asa umwami wa Yuda, hanyuma atangura kuganza mu kibanza ciwe. 11  Igihe yatangura kuganza, akimara kwicara ku ntebe y’ubwami yiwe, asasika inzu ya Bayasha yose. Ntiyamusigariza umuntu n’umwe w’igitsina-gabo*+ canke abahōzi b’amaraso+ biwe canke abagenzi biwe. 12  Gutyo Zimuri azimanganya inzu ya Bayasha yose+, nk’uko ijambo rya Yehova ryari+, iryo yari yaravuze kuri Bayasha biciye kuri Yehu umuhanuzi+, 13  kubera ibicumuro vyose vya Bayasha n’ibicumuro vya Ela+ umuhungu wiwe, ivyo bacumuye bakongera bakabicumurisha Isirayeli mu kubabaza Yehova Imana ya Isirayeli, bakoresheje ibigirwamana vyabo bitagira mvura+. 14  Nayo ibisigaye mu vya Ela be n’ivyo yakoze vyose, none ntivyanditswe mu gitabu+ c’ivyo mu misi y’abami ba Isirayeli? 15  Mu mwaka ugira mirongo ibiri n’indwi wa Asa umwami wa Yuda, Zimuri aba umwami i Tiruza imisi indwi+, mu gihe abantu bari bakambitse ngo barwanye Gibetoni+ h’Abafilisitiya. 16  Mu nyuma abantu bari bakambitse bumva bivugwa ngo: “Zimuri yagize umugambi mubi, eka kandi yagaritse umwami.” Nuko Isirayeli yose yimika Omuri+ umukuru w’ingabo kuri uwo musi, mw’ikambi, imugira umwami wa Isirayeli. 17  Omuri na Isirayeli yose baraduga bavuye i Gibetoni hanyuma batangura gusugereza+ Tiruza. 18  Zimuri akimara kubona ko igisagara cafashwe, yinjira rero mu munara wo kubamwo w’inzu y’umwami araheza yituririrako inzu y’umwami n’umuriro, arapfa+, 19  kubera ibicumuro vyiwe yari yaracumuye mu gukora ivyari bibi mu maso ya Yehova+, mu kugendera mu nzira ya Yerobowamu no mu gicumuro ciwe yakoze mu gucumuza Isirayeli+. 20  Nayo ibisigaye mu vya Zimuri n’umugambi wiwe mubi yagize, none ntivyanditswe mu gitabu+ c’ivyo mu misi y’abami ba Isirayeli? 21  Ico gihe ni ho abantu ba Isirayeli batangura kwigaburamwo ibice bibiri+. Igice kimwe c’abantu cakurikiye Tibuni mwene Ginati, kugira ngo bamugire umwami, ikindi gice na co gikurikira Omuri. 22  Amaherezo abantu bariko bakurikira Omuri batsinda abantu bariko bakurikira Tibuni mwene Ginati, ku buryo Tibuni apfa, maze Omuri atangura kuganza. 23  Mu mwaka ugira mirongo itatu na rimwe wa Asa umwami wa Yuda, Omuri aba umwami wa Isirayeli imyaka cumi n’ibiri. I Tiruza ahaganza imyaka itandatu. 24  Maze agura umusozi wa Samariya kuri Shemeri ku talanto zibiri z’ifeza; nuko atangura kwubaka kuri uwo musozi, hanyuma igisagara yari yubatse acita Samariya+, akurikije izina rya Shemeri nyene uwo musozi. 25  Omuri aguma akora ivyari bibi mu maso ya Yehova, akora nabi kurusha abari baramwitangiye imbere bose+. 26  Abandanya kugendera mu nzira yose ya Yerobowamu mwene Nebati+ no mu gicumuro ciwe yacumurishije Isirayeli mu kubabaza Yehova Imana ya Isirayeli, akoresheje ibigirwamana vyabo bitagira mvura+. 27  Nayo ibisigaye mu vya Omuri, ivyo yakoze be n’ubushobozi bwiwe yakoranye, none ntivyanditswe mu gitabu+ c’ivyo mu misi y’abami ba Isirayeli? 28  Amaherezo Omuri aryama hamwe na ba sekuruza hanyuma ahambwa i Samariya; nuko Ahabu+ umuhungu wiwe atangura kuganza mu kibanza ciwe. 29  Ahabu mwene Omuri, aba umwami wa Isirayeli mu mwaka ugira mirongo itatu n’umunani wa Asa umwami wa Yuda; nuko Ahabu mwene Omuri abandanya kuganza Isirayeli i Samariya+ imyaka mirongo ibiri n’ibiri. 30  Maze Ahabu mwene Omuri atangura gukora nabi cane mu maso ya Yehova kurusha abari baramwitangiye imbere bose+. 31  Nuko, nk’aho kuri we coba cari ikintu gisanzwe cane+ kugendera mu bicumuro vya Yerobowamu+ mwene Nebati, aca yabira+ Yezebeli+ umukobwa wa Etibayali umwami w’Abanyasidoni+, maze aja gukorera Bayali+ no kuyunamira. 32  Vyongeye, ashingira igicaniro Bayali ku nzu ya Bayali+ yubatse i Samariya. 33  Hanyuma Ahabu akora igikingi ceranda+; Ahabu akora n’ibindi kugira ababaze+ Yehova Imana ya Isirayeli kurusha abami ba Isirayeli bose bamwitangiye imbere. 34  Mu misi yiwe, Hiyeli Umunyabeteli yubaka Yeriko. Ashinze umushinge waho, abura Abiramu imfura yiwe; ashizeho imiryango yaho na ho, abura Segubu umuhererezi wiwe, nk’uko ijambo rya Yehova ryari, iryo yari yaravuze biciye kuri Yosuwa mwene Nuni+.

Amakuru yiyongereye

Raba 1Bm 14:10, akajambo k’epfo.