1 Abami 14:1-31

14  Ico gihe nyene, Abiya mwene Yerobowamu ararwara+.  Yerobowamu abwira rero umugore wiwe ati: “Ndakwinginze uhaguruke, wiyoberanye+ kugira ngo ntibamenye yuko uri umugore wa Yerobowamu, maze uje i Shilo. Ehe, aho ni ho Ahiya+ umuhanuzi ari. Ni we yavuze ku binyerekeye ivy’ukuba umwami w’aba bantu+.  Utore mu kuboko imikate+ cumi n’udutsima tumijagiweko, n’agakarabo+ k’ubuki, uheze winjire iwe+. Ni we azokubwira ibizoshikira uyu muhungu+.”  Umugore wa Yerobowamu agira kuno. Nuko arahaguruka, aja i Shilo+, ashika ku nzu ya Ahiya. Kandi Ahiya ntiyashobora kubona, kuko amaso yiwe yari yaradegeye kubera imyaka yiwe+.  Kandi Yehova ubwiwe yari yabwiye Ahiya ati: “Ehe umugore wa Yerobowamu araje kukubaza ijambo ku bijanye n’umuhungu wiwe; kuko arwaye. Umubwire uku n’uku. Kandi akimara gushika, araza kwiyoberanya+.”  Nuko Ahiya akimara kwumva urwamo rw’ibirenge vyiwe ariko yinjira mu bwinjiriro, avuga ati: “Injira yewe mugore wa Yerobowamu+. Kubera iki wiyoberanya kandi ndagutumweko ubutumwa bukaze?  Genda ubwire Yerobowamu uti: ‘Ibi ni vyo Yehova Imana ya Isirayeli avuze: “Ko nakudugije ngukuye hagati mu bantu bawe, kugira nkugire indongozi y’abantu banje Isirayeli+,  kandi ngashikura+ ubwami inzu ya Dawidi nkabuguha, ariko ntube nk’umusavyi wanje Dawidi, we yagumije amabwirizwa yanje akongera akagendera inyuma yanje n’umutima wiwe wose mu gukora gusa ivyari bigororotse mu maso yanje+,  mugabo ugatangura gukora nabi kurusha abakwitangiye imbere bose, ukaja kwihingurira iyindi mana+ n’ibishusho vy’icuma gishongeshejwe+ kugira umbabaze+, akaba ari jewe ushiburira inyuma y’umugongo wawe+; 10  ku bw’ivyo, ehe ngira nzane ivyago ku nzu ya Yerobowamu, kandi ata gukeka nzorandura kwa Yerobowamu umuntu w’igitsina-gabo wese*+, uwutagira gitabara kandi atagira ico amaze muri Isirayeli+; kandi vy’ukuri nzokubura noganze inyuma y’inzu ya Yerobowamu+, nk’uko umuntu akuraho umwanda mukuru gushika uzimanganye+. 11  Uwo mu nzu ya Yerobowamu azopfira mu gisagara, imbwa zizomurya+; uwuzopfira mu gahinga na we, ibiguruka vyo mu kirere bizomurya+, kuko Yehova ubwiwe abivuze.”’ 12  “Nawe, nuhaguruke uje ku nzu yawe. Ibirenge vyawe nivyinjira mu gisagara uwo mwana arapfa ata kabuza. 13  Kandi Isirayeli yose izomuborogera+ koko yongere imuhambe, kuko uwo wenyene mu ba Yerobowamu ari we azoja mu mva; kubera ko hari ikintu ciza kuri Yehova Imana ya Isirayeli cabonetse muri we mu nzu ya Yerobowamu+. 14  Kandi ata gukeka, Yehova azokwihagurukiriza umwami+ wo kuganza Isirayeli azorandura inzu ya Yerobowamu ku musi wavuzwe; hamwe hoba ubu nyene na ho+? 15  Yehova azoririka koko Isirayeli, nk’uko nyene irenga rihungabana mu mazi+; ata gukeka azorandura+ Isirayeli kuri ubu butaka bwiza+ yahaye ba sekuruza babo, kandi azobasanzariza+ koko hakurya ya rwa Ruzi+, kubera bakoze ibikingi vyeranda+ vyabo, gutyo bakababaza+ Yehova. 16  Azoheba Isirayeli+ kubera ibicumuro vya Yerobowamu, ivyo yacumuye akongera akabicumurisha Isirayeli+.” 17  Umugore wa Yerobowamu arahaguruka rero, aragenda hanyuma ashika i Tiruza+. Ashitse ku rwinjiriro rw’inzu, wa muhungu arapfa. 18  Nuko baramuhamba, maze Isirayeli yose iramuborogera, nk’uko ijambo rya Yehova ryari, iryo yari yavuze biciye ku musavyi wiwe Ahiya umuhanuzi. 19  Ibisigaye mu vya Yerobowamu, ukuntu yarwanye intambara+ n’ukuntu yaganje, ehe vyanditswe mu gitabu+ c’ivyo mu misi y’abami ba Isirayeli. 20  Imisi Yerobowamu yaganje yabaye imyaka mirongo ibiri n’ibiri, hanyuma aryama hamwe na ba sekuruza+; nuko Nadabu+ umuhungu wiwe atangura kuganza mu kibanza ciwe. 21  Nayo Rehobowamu+ mwene Salomo, yari yarabaye umwami muri Yuda. Rehobowamu yari afise imyaka mirongo ine n’umwe igihe yatangura kuganza, amara imyaka cumi n’indwi aganza i Yeruzalemu, igisagara+ Yehova yari yaratoye mu miryango yose+ ya Isirayeli kugira ngo ahashire izina ryiwe+. Nyina yitwa Nayama Umwamonikazi+. 22  Yuda ibandanya gukora ivyari bibi mu maso ya Yehova+, ku buryo bamutera+ ishari kuruta ivyo ba sekuruza babo bari barakoze vyose biciye ku bicumuro vyabo bacumuye+. 23  Na bo nyene baguma biyubakira ibibanza bikirurutse+ n’inkingi nyeranda+ n’ibikingi vyeranda+ ku murambi wose ukirurutse+ no munsi y’igiti gitotahaye cose+. 24  Mbere mu gihugu hari abamaraya b’urusengero b’abagabo+. Bakora nk’uko ibintu vyose biteye ishishi vy’amahanga vyari, ayo Yehova yari yarirukanye imbere ya bene Isirayeli+. 25  Nuko mu mwaka ugira gatanu w’Umwami Rehobowamu, Shishaki+ umwami wa Misiri aduga gutera Yeruzalemu. 26  Atwara amatunga y’inzu ya Yehova n’amatunga y’inzu y’umwami+; atwara ikintu cose+. Atwara kandi za nkinzo zose z’inzahabu Salomo yari yarakoze+. 27  Umwami Rehobowamu akora rero inkinzo z’umujumpu mu kibanza cazo, maze azizeza abakuru b’abirutsi+, abarinzi b’ubwinjiriro bw’inzu y’umwami+. 28  Igihe cose umwami yaba aje ku nzu ya Yehova, nya birutsi barazitwara, mu nyuma bakazisubiza mu cumba c’irindiro c’abirutsi+. 29  Ibisigaye mu vya Rehobowamu be n’ivyo yakoze vyose, none ntivyanditswe mu gitabu+ c’ivyo mu bihe vy’abami ba Yuda? 30  Nuko haguma haba intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu+. 31  Amaherezo Rehobowamu aryama hamwe na ba sekuruza biwe hanyuma ahambwa hamwe na ba sekuruza mu Gisagara ca Dawidi+. Nyina yitwa Nayama Umwamonikazi+. Nuko Abiyamu+ umuhungu wiwe atangura kuganza mu kibanza ciwe.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rundi ni “umuntu wese yihagarika ku ruhome”. Iyo ni imvugo y’igiheburayo yerekeza ku bantu b’igitsina-gabo.