1 Abami 13:1-34

13  Kandi ehe, hari umuntu+ w’Imana yari yaje i Beteli avuye muri Yuda, bivuye kw’ijambo+ rya Yehova, mu gihe Yerobowamu yari ahagaze iruhande y’igicaniro+ kugira ngo afumbishe umwotsi w’ibimazi+.  Maze asemerera abwira nya gicaniro, bivuye kw’ijambo rya Yehova, ati: “Ewe wa gicaniro, wa gicaniro! Ibi ni vyo Yehova avuze: ‘Ehe umuhungu agiye kuvukira inzu ya Dawidi, izina ryiwe rikaba ari Yosiya+! Ata gukeka azoshikanira kuri wewe abaherezi b’ibibanza bikirurutse bafumbishiriza umwotsi w’ibimazi kuri wewe, aturirire n’amagufa y’abantu kuri wewe+.’”  Nuko atanga ikimenyamenya+ kuri uwo musi, mu kuvuga ati: “Iki ni co kimenyamenya Yehova avuze: Ehe iki gicaniro kigira gisaduke, kandi iminyota irimwo ibinure iri kuri co iraseseka ata kabuza.”  Umwami Yerobowamu akimara kwumva ijambo ry’uwo muntu w’Imana y’ukuri yari asemereye abwira nya gicaniro i Beteli, aca atuma ukuboko agukuye ku gicaniro, avuga ati: “Nimumucakire+!” Ubwo nyene ukuboko kwiwe yari atumye kuri we guca kuranyunyuka, ntiyashobora kukwigarukanako+.  Nuko nya gicaniro kirasaduka, ku buryo iminyota irimwo ibinure iseseka ivuye kuri ico gicaniro, nk’uko nya kimenyamenya wa muntu w’Imana y’ukuri yari yatanze bivuye kw’ijambo rya Yehova cari+.  Nuko umwami abwira nya muntu w’Imana y’ukuri ati: “Ndakwinginze utakambire* Yehova Imana yawe, usenge ku bwanje kugira ngo nsubizwe ukuboko kwanje+.” Nya muntu w’Imana y’ukuri aca atakambira+ Yehova, ku buryo umwami asubizwa ukuboko kwiwe, gusubira kumera nk’ubwa mbere+.  Umwami abandanya kubwira nya muntu w’Imana y’ukuri ati: “Ndakwinginze ujane nanje i muhira, ugire ico ufashe+, kandi ndaguhe ingabirano+.”  Mugabo nya muntu w’Imana y’ukuri abwira umwami ati: “Naho wompa ica kabiri c’inzu yawe+ sinojana nawe+, ngo ndire umukate canke nywere amazi aha hantu.  Kuko ukwo ari ko yantegetse bivuye kw’ijambo rya Yehova, mu kuvuga ati: ‘Ntuze urye umukate+ canke ngo unywe amazi, kandi ntuze usubire inyuma uciye mu nzira wajanye.’” 10  Ajana rero iyindi nzira, ntiyasubira inyuma aciye mu nzira yari yazananye mu kuza i Beteli. 11  Kandi hari umuhanuzi+ ashaje yaba i Beteli; nuko abahungu biwe baza kumwiganira igikorwa cose nya muntu w’Imana y’ukuri yari yakoze uwo musi i Beteli be n’amajambo yari yabwiye umwami; bavyiganira rero se. 12  Maze se ababwira ati: “None yajanye iyihe nzira?” Nuko abahungu biwe bamwereka inzira nya muntu w’Imana y’ukuri yari yavuye muri Yuda yari yajanye. 13  Maze abwira abahungu biwe ati: “Nimunshirire itandiko ku ndogobwa.” Bamushirira rero itandiko ku ndogobwa+, na we ayurirako. 14  Hanyuma akurikira wa muntu w’Imana y’ukuri, amusanga yicaye munsi y’igiti kinini+. Maze amubwira ati: “Woba uri wa muntu w’Imana y’ukuri yavuye muri Yuda+?” Na we ati: “Ndi we.” 15  Abandanya kumubwira ati: “Ingo tujane i muhira maze urye umukate.” 16  Mugabo avuga ati: “Sinshobora gusubirana inyuma nawe canke ngo ninjirane nawe, kandi sinshobora gusangirira nawe aha hantu ngo ndaharire umukate canke ndahanywere amazi+. 17  Kuko nabwiwe bivuye kw’ijambo rya Yehova+ ngo: ‘Ntuze urire umukate canke ngo unywere amazi ng’aho. Ntuze usubire inyuma uciye mu nzira wajanye+.’” 18  Aca amubwira ati: “Nanje ndi umuhanuzi nkawe, kandi umumarayika+ yavuganye nanje bivuye kw’ijambo rya Yehova, avuga ati: ‘Mugarure agarukane nawe ku nzu yawe kugira ngo arye umukate, anywe n’amazi.’” (Yariko aramuhenda+.) 19  Asubirana inyuma na we rero kugira ngo arire umukate mu nzu yiwe, anywe n’amazi+. 20  Nuko igihe bari bicaye ku meza, ijambo+ rya Yehova riza kuri nya muhanuzi yari yamugarukanye; 21  maze atangura gusemerera abwira nya muntu w’Imana y’ukuri yari yavuye muri Yuda ati: “Ibi ni vyo Yehova avuze: ‘Ko wagararije+ itegeko rya Yehova, ntugumye ibwirizwa Yehova Imana yawe yagutegetse+, 22  mugabo ugasubira inyuma kugira ngo urire umukate kandi unywere amazi ahantu yakubwiye ati: “Nturye umukate canke ngo unywe amazi,” umuvyimba wawe ntuzokwinjira mw’itongo ryo guhambamwo rya ba sokuruza bawe+.’” 23  Nuko amaze kurya umukate akamara no kunywa, aca amushirira itandiko ku ndogobwa, ni ukuvuga arishirirako wa muhanuzi yari yagarukanye. 24  Maze uno afata inzira. Mu nyuma intambwe+ imusanga ku nzira, iramwica+ hanyuma umuvyimba wiwe utererwa muri nya nzira. Nya ndogobwa yari ihagaze iruhande yawo, na nya ntambwe yari ihagaze iruhande ya nya muvyimba. 25  Kandi ehe abantu bariko bararengana, maze babona nya muvyimba waterewe mu nzira na nya ntambwe ihagaze iruhande y’uwo muvyimba. Nuko baza kubivuga mu gisagara nya muhanuzi ashaje yabamwo. 26  Nya muhanuzi yari yamugaruriye mu nzira avyumvise, aca avuga ati: “Ni wa muntu w’Imana y’ukuri yagarariza itegeko rya Yehova+; ku bw’ivyo Yehova yamuhaye intambwe, kugira ngo imujanjagure maze imwice, hisunzwe ijambo rya Yehova, iryo yamubwiye+.” 27  Hanyuma abwira abahungu biwe ati: “Nimunshirire itandiko ku ndogobwa.” Nuko bayishirako itandiko+. 28  Maze aragenda, asanga umuvyimba wiwe waterewe ku nzira, ya ndogobwa na ya ntambwe bihagaze iruhande y’uwo muvyimba. Iyo ntambwe ntiyari yariye uwo muvyimba canke ngo ijanjagure iyo ndogobwa+. 29  Nuko uwo muhanuzi aterura umuvyimba wa nya muntu w’Imana y’ukuri, awushira ku ndogobwa araheza arawugarukana. Gutyo nya muhanuzi ashaje yinjira mu gisagara ciwe kugira ngo amuborogere yongere amuhambe. 30  Ashira rero umuvyimba wiwe mu mva yiwe bwite; baguma bamuborogera+ bati: “Birababaje, mwene wacu!” 31  Nuko amaze kumuhamba, abwira abahungu biwe ati: “Ninapfa muze mumpambe mw’itongo uyu muntu w’Imana y’ukuri ahambwemwo. Amagufa yanje muze muyashire iruhande y’amagufa yiwe+. 32  Kuko ijambo yasemereye bivuye kw’ijambo rya Yehova abwira ca gicaniro+ kiri i Beteli n’amazu yose yo ku bibanza bikirurutse+ ari mu bisagara vya Samariya+, rizoshika ata kabuza+.” 33  Inyuma y’ico kintu, Yerobowamu ntiyahindukira ngo ave mu nzira yiwe mbi, mugabo asubira gufata abo mu bantu basanzwe abagira abaherezi b’ibibanza bikirurutse+. Nayo uwo vyahimbara wese, Yerobowamu yaruzuza ukuboko kwiwe ububasha+, mu kuvuga ati: “Nabe umwe mu baherezi b’ibibanza bikirurutse.” 34  Nuko ico kintu kiba imvo y’igicumuro ku rugo rwa Yerobowamu+, kiba n’akaryo ko kubahanagura no kubazimanganya ku buringanire bw’ubutaka+.

Amakuru yiyongereye

Ijambo ku rindi ni “woroshe mu maso ha.”