1 Abami 12:1-33

12  Nuko Rehobowamu+ aja i Shekemu, kuko i Shekemu+ ari ho Isirayeli yose yari yaje kumugirira umwami.  Yerobowamu+ mwene Nebati akivyumva, mu gihe yari akiri mu Misiri (kuko Yerobowamu yaba mu Misiri kuko yari yarahunze kubera Umwami Salomo+),  baca batuma kumuhamagara. Hanyuma Yerobowamu n’ishengero rya Isirayeli ryose baraza, batangura kubwira Rehobowamu bati+:  “So wawe yatumye ingǒgo yacu iba iyigumye, none rero wewe nuturemurure+ igikorwa kigumye ca so wawe n’ingǒgo* yiwe iremereye+ yadushizeko, natwe tuzogukorera+.”  Na we ababwira ati: “Nimugende mumare imisi itatu hanyuma mugaruke aho ndi+.” Nuko abantu baragenda.  Maze Umwami Rehobowamu agisha inama abagabo b’inararibonye+ bari barakoreye Salomo se wiwe akiri muzima, ati: “Muhanuye gute ngo nishure aba bantu+?”  Nuko bamubwira bati: “Uyu musi niwerekana ko uri umusuku w’aba bantu, ukabasukurira koko+, ubishure rero kandi ubabwire ukoresheje amajambo meza+; na bo ntibazobura kuba abasuku bawe nantaryo+.”  Ariko areka impanuro abagabo b’inararibonye bari bamuhanuye, maze atangura kugisha inama imisore yari yarakuranye na we+ yamukorera+.  Ayibwira ati: “Mutanze impanuro nyabaki+ ngo twishure aba bantu bambwiye bati: ‘Nuremurure ingǒgo so wawe yadushizeko+?” 10  Nuko nya misore yari yarakuranye na we imubwira iti: “Ibi ni vyo uzobwira+ abo bantu bakubwiye ngo: ‘So wawe yatumye ingǒgo yacu iremera, mugabo weho, nuyituremurure’; uze ubabwire uti: ‘Urutoke rwanje rw’uruhererezi ruzoba koko runini kuruta mu mafyinga ha dawe+. 11  Ubu rero, dawe yabaremetse ingǒgo iremereye; mugabo jewe, nzokwongera ku ngǒgo yanyu+. Dawe yabahanishije ibimoko, mugabo jewe, nzobahanisha ibishishaguzo+.’” 12  Hanyuma Yerobowamu n’abantu bose baza kuri Rehobowamu ku musi ugira gatatu, nk’uko umwami yari yavuze, ati: “Mugaruke aho ndi ku musi ugira gatatu+.” 13  Nuko umwami yishurana abantu ugukara+, areka impanuro abagabo b’inararibonye bari bamuhanuye+. 14  Maze ababwira yisunze impanuro ya nya misore+, ati: “Dawe yatumye ingǒgo yanyu iba iyiremereye; mugabo jewe, nzokwongera ku ngǒgo yanyu. Dawe yabahanishije ibimoko, mugabo jewe, nzobahanisha ibishishaguzo+.” 15  Nuko umwami ntiyumviriza abantu+, kuko ukwo guhinduka kw’ibintu kwari kuvuye kuri Yehova+, kugira ngo ashitse koko ijambo ryiwe+, iryo Yehova yari yarabwiye Yerobowamu mwene Nebati biciye kuri Ahiya+ Umunyashilo. 16  Isirayeli yose ibonye yuko umwami atabumvirije, abantu baca bishura umwami bati: “Ni umuturi nyabaki dufise muri Dawidi+? Kandi nta ntoranwa iri muri mwene Yese. Ku mana zawe+, ewe Isirayeli! Ubu rero niwitwararike inzu yawe, ewe Dawidi+!” Isirayeli ica yigira ku mahema yayo. 17  Nayo bene Isirayeli baba mu bisagara vya Yuda, Rehobowamu abandanya kubaganza+. 18  Inyuma y’aho, Umwami Rehobowamu arungika Adoramu+, uwagaba abagenewe ibikorwa vy’agahato+, mugabo Isirayeli yose imutera amabuye+, arapfa. Umwami Rehobowamu we, biramukundira kwurira mu mukogote kugira ngo ahungire i Yeruzalemu. 19  Abisirayeli babandanya kugarariza+ inzu ya Dawidi gushika n’uyu musi+. 20  Isirayeli yose ikimara kwumva ko Yerobowamu yagarutse, baca batuma kumuhamagara ngo aze kw’ikoraniro maze bamugira umwami wa Isirayeli yose+. Nta n’umwe yakurikiye inzu ya Dawidi kiretse umuryango wa Yuda wonyene+. 21  Rehobowamu ashitse i Yeruzalemu+, aca akoranya inzu ya Yuda yose n’umuryango wa Benyamini+, abagabo b’abahizi ibihumbi ijana na mirongo umunani bashoboye intambara, kugira barwanye inzu ya Isirayeli, ngo bagarukanire ingoma Rehobowamu mwene Salomo. 22  Maze ijambo ry’Imana y’ukuri riza kuri Shemaya+ umuntu w’Imana y’ukuri+, riti: 23  “Bwira Rehobowamu mwene Salomo umwami wa Yuda, n’inzu ya Yuda yose na Benyamini n’abasigaye bo mu bantu, uti: 24  ‘Ibi ni vyo Yehova avuze: “Ntimuduge kurwanya bene wanyu, bene Isirayeli+. Umwe wese nasubire ku nzu yiwe, kuko ari jewe natumye ico kintu kiba+.”’” Nuko bagamburuka ijambo rya Yehova+, basubira i muhira nk’uko Yehova yari avuze+. 25  Yerobowamu yubaka Shekemu+ mu karere k’imisozi ka Efurayimu maze abayo. Hanyuma aragenda ava ng’aho, yubaka Penuweli+. 26  Yerobowamu atangura kuvuga mu mutima wiwe+ ati: “Ubu rero ubwami bugiye gusubira ku nzu ya Dawidi+. 27  Aba bantu nibabandanya kuduga guhereza ibimazi mu nzu ya Yehova i Yeruzalemu+, umutima w’aba bantu ntuzobura rero gusubira ku mukama wabo, Rehobowamu umwami wa Yuda; kandi bazonyica ata gukeka+ hanyuma basubire kuri Rehobowamu umwami wa Yuda.” 28  Nuko umwami agisha inama+ maze akora inyana zibiri z’inzahabu+ hanyuma abwira abantu ati: “Birarenze urugero kuri mwebwe kuduga i Yeruzalemu. Ng’iyi Imana yawe+, ewe Isirayeli, yakuduganye igukuye mu gihugu ca Misiri+.” 29  Maze imwe ayishira i Beteli+, iyindi na yo ayishira i Dani+. 30  Ico kintu kiba imvo y’igicumuro+, maze abantu batangura kuja imbere y’imwe muri zo, gushika i Dani. 31  Nuko akora inzu yo mu bibanza bikirurutse+ kandi afata abo mu bantu basanzwe, batari abo muri bene Lewi, abagira abaherezi+. 32  Hanyuma Yerobowamu agira umusi mukuru mu kwezi kugira umunani, ku musi ugira cumi na gatanu w’ukwo kwezi, umeze nk’umusi mukuru wari muri Yuda+, kugira ngo ashikane amashikanwa ku gicaniro yari yarakoze i Beteli, ngo ashikanire ibimazi za nyana yari yarakoze; nuko i Beteli+ ashiraho abaherezi b’ibibanza bikirurutse yari yarakoze. 33  Atangura rero gushikana amashikanwa ku gicaniro yari yarakoze i Beteli, ku musi ugira cumi na gatanu, mu kwezi kugira umunani, mu kwezi yari yarigeneye+; atangura kugirira umusi mukuru bene Isirayeli no gushikana amashikanwa kuri nya gicaniro kugira ngo afumbishe umwotsi w’ibimazi+.

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.