1 Abakorinto 8:1-13

8  Nayo ku vyerekeye ibifungurwa vyashikaniwe ibigirwamana+: turazi ko twese dufise ubumenyi+. Ubumenyi butera kwivyimvya, mugabo urukundo rurubaka+.  Nimba umuntu yiyumvira ko yamenye ikintu+, ntarakimenya nk’uko yabwirizwa kukimenya+.  Ariko nimba umuntu akunda Imana+, uwo arazwi na yo+.  Nayo ku vy’ukurya+ ibifungurwa vyashikaniwe ibigirwamana, turazi ko ikigirwamana ari ubusa+ mw’isi, be n’uko ata yindi Mana iriho atari imwe+.  Kuko naho hari abitwa “imana+,” haba mw’ijuru+ canke kw’isi+, nk’uko hari “imana” nyinshi n’“abakama” benshi+,  mu vy’ukuri kuri twebwe hari Imana imwe+ ari yo Data+, iyo ibintu vyose bikomokako, natwe tukaba abayo+; kandi hari Umukama umwe+, Yezu Kristu+, biciye kuri we ibintu vyose bikaba biriho+, natwe tukabaho biciye kuri we.  Yamara rero, ubwo bumenyi ntiburi muri bose+; mugabo bamwe, kubera ko gushika ubu bamenyereye ikigirwamana, barya ibifungurwa nk’ikintu cashikaniwe ikigirwamana+, kandi ijwi ryabo ryo mu mutima rirahumana+ kubera yuko rigoyagoya.  Mugabo ibifungurwa ntibizoturata ku Mana+; iyo tutariye nta co duhomba, n’iyo turiye nta co dushimwa+.  Ariko mugume mwiyubara ngo ubwo burenganzira bwanyu ntibuhave bubera igitsitaza abagoyagoya+. 10  Kuko hamwe hogira uwukubona, wewe ufise ubumenyi, uri ku meza mu rusengero rw’ikigirwamana, mbega ijwi ryo mu mutima ry’uwo agoyagoya ntiryokwubahurwa gushika aho arya ibifungurwa vyashikaniwe ibigirwamana+? 11  Vy’ukuri, bitewe n’ubumenyi bwawe, umuntu agoyagoya ariko arahona, mwene wanyu Kristu yapfiriye+. 12  Mugabo igihe mucumuye gutyo kuri bene wanyu mugakomeretsa ijwi ryabo ryo mu mutima+ rigoyagoya, muba muriko mucumura kuri Kristu. 13  Nimba rero ibifungurwa bitsitaza mwene wacu+, sinzokwigera nongera kurya inyama, kugira sintsitaze mwene wacu+.

Amakuru yiyongereye