1 Abakorinto 6:1-20

6  Mbega uwo muri mwebwe afitaniye urubanza+ n’uwundi arubahuka kuja kuburana imbere y’abatagororotse+, ntaje imbere y’aberanda+?  Canke ntimuzi ko aberanda bazocira urubanza+ isi+? Kandi nimba ari mwebwe muzocira urubanza isi, ntimubereye none guca imanza z’ibintu bitoyi cane+?  Ntimuzi ko tuzocira imanza abamarayika+? Kubera iki none tutoca iz’ibintu vy’ubu buzima?  Nimba none mufise ibintu vy’ubu buzima vyo gucira urubanza+, abantu bagawa mw’ishengero ni bo mushinga kuba abacamanza+?  Ndiko mvuga kugira ndabatere kumaramara+. Ni ivy’ukuri yuko ata muntu n’umwe w’inkerebutsi+ ariho muri mwebwe yoshobora guca urubanza hagati ya bene wabo,  mugabo umuvukanyi akaja kuburanya umuvukanyi, kandi ivyo bikabera imbere y’abatemera+?  Mu vy’ukuri rero, ni ugutsindwa rwose kuri mwebwe kubona mugiranira imburano+. Kubera iki mutopfuma mureka mukarenganywa+? Kubera iki mutopfuma mureka mukagungwa+?  Ahubwo murarenganya mukongera mukagunga, kandi mukabigirira bene wanyu+.  Ngw’iki! Ntimuzi ko abatagororotse batazotorana ubwami bw’Imana+? Ntimuzimizwe. Nta basambanyi+, canke abasenga ibigirwamana+, canke abarenga ibigo+, canke abagabo babikirwa kugirwako ibitagirwa+, canke abagabo baryamana n’abagabo+, 10  canke ibisuma, canke abanyamunoho+, canke imborerwa+, canke abatukana, canke abanyazi bazotorana ubwami bw’Imana+. 11  Yamara ukwo ni ko bamwe muri mwebwe bari bameze+. Mugabo mwarogejwe+, mugabo mwarejejwe+, mugabo mwariswe abagororotsi+ mw’izina ry’Umukama wacu Yezu Kristu+ no ku mpwemu y’Imana yacu+. 12  Ibintu vyose ndavyemererwa; mugabo si vyose bifise akarusho+. Ibintu vyose ndavyemererwa+; mugabo sinzoreka ngo nganzwe n’ikintu na kimwe+. 13  Ibifungurwa ni ivy’inda, inda na yo ni iy’ibifungurwa+; mugabo ivyo vyompi Imana izobihindura ubusa+. Umubiri rero si uw’ubusambanyi, ahubwo ni uw’Umukama+; Umukama na we ni uw’umubiri+. 14  Mugabo Imana yarazuye Umukama+ kandi natwe izotuzura idukure mu rupfu+ biciye ku bubasha bwayo+. 15  Ntimuzi ko imibiri yanyu ari ibihimba+ vya Kristu+? Nkureho none ibihimba vya Kristu ndabigire ibihimba vy’umumaraya+? Ntibikabe! 16  Ngw’iki! Ntimuzi ko uwufatanijwe n’umumaraya ari umubiri umwe na we? Kuko ivuga iti: “Abo babiri bazoba umubiri umwe+.” 17  Mugabo uwufatanijwe n’Umukama ni impwemu+ imwe+ na we. 18  Nimuhunge ubusambanyi+. Ikindi gicumuro cose umuntu yokora ni ic’inyuma y’umubiri wiwe, mugabo uwuza arakora ubusambanyi aba ariko acumura ku mubiri wiwe bwite+. 19  Ngw’iki! Ntimuzi ko umubiri wanyu ari urusengero+ rw’impwemu nyeranda iri muri mwebwe+, iyo mwakuye ku Mana? Vyongeye, ntimwigaba+ 20  kuko mwaguzwe ikiguzi+. Ninahaze Imana+ rero mu mubiri+ wanyu.

Amakuru yiyongereye