1 Abakorinto 5:1-13

5  Mu vy’ukuri haravugwa ubusambanyi+ muri mwebwe, kandi ubusambanyi butari no mu mahanga, yuko hariho umuntu afise umugore wa se+.  Hanyuma mukivyimvya+, ntimugandare riho+, kugira ngo uwo muntu yakoze ico kintu akurwe muri mwebwe+?  Nayo jewe, naho ntahari mu mubiri mugabo nkaba ndahari mu mpwemu, ndamaze koko gucira urubanza+ uwo muntu yakoze ivyo, nk’aho noba ndahari,  ngo mw’izina ry’Umukama wacu Yezu, iyo mukoraniye hamwe, n’impwemu yanje kumwe n’ububasha bw’Umukama wacu Yezu+,  muhe mwene uwo muntu Shetani+ kugira ngo umubiri utikizwe, ngo impwemu+ ize ikizwe ku musi w’Umukama+.  Ikibatera kwirata+ si ciza. Ntimuzi yuko akambiro gakeyi kambira+ irobe ryose+?  Nimukureho umwambiro ushaje+, kugira mube irobe rishasha, nk’uko mutagiramwo umwambiro. Kuko vy’ukuri, Kristu+ we pasika*+ yacu yaratanzweko ikimazi+.  Nuko rero duhimbaze uwo musi mukuru+, tudakoresheje umwambiro+ ushaje canke umwambiro+ w’ububi n’ububisha+, ahubwo dukoresheje imikate itarimwo umwambiro y’ukutagira uburyarya n’iy’ukuri+.  Mw’ikete ryanje, nabandikiye kureka kwivanga n’abasambanyi, 10  atari kureka rwose abasambanyi+ bo muri iyi si+ canke abanyamunoho n’abanyazi canke abasenga ibigirwamana. Ahandiho mwobwirijwe kuva mw’isi koko+. 11  Mugabo ubu ndabandikiye kureka kwivanga+ n’uwo wese yitwa mwene wacu akaba ari umusambanyi canke umunyamunoho+ canke uwusenga ibigirwamana canke uwutukana canke imborerwa+ canke umunyazi, no gusangira ntimugasangire n’umuntu mwene uyo. 12  None mpuriye ku ki no gucira urubanza abo hanze+? Mbega mwebwe ntimucira urubanza ab’imbere+, 13  Imana na yo igacira urubanza abo hanze+? “Nimukure uwo mubisha muri mwebwe+.”

Amakuru yiyongereye

Raba Inyongera ya 21.