1 Abakorinto 3:1-23

3  Nuko rero, bene wacu, sinashoboye kubabwira nk’uwubwira abantu b’impwemu+, mugabo nk’uwubwira abantu b’umubiri, nk’uwubwira inzoya+ muri Kristu.  Nabagaburiye amata, si ico kurya+, kuko mutari bwakomere bihagije. Mbere n’ubu ntimukomeye bihagije+,  kuko mukiri ab’umubiri+. None ko hari ishari n’ugushihana muri mwebwe+, mbega ntimuri ab’umubiri mukaba kandi mugenda nk’uko abantu bagenda+?  None ko umwe avuga ngo: “Jewe ndi uwa Paulo,” uwundi ngo: “Jewe ndi uwa Apolo+,” mbega ntimuri abantu buntu?  None Apolo+ ni iki? Nkako, Paulo ni iki? Ni abasuku+ vyaciyeko kugira mube abemera, nk’uko Umukama yahaye umwe wese.  Jewe narateye+, Apolo aravomera+, mugabo Imana yaguma ikuza+;  ku buryo yaba uwutera canke uwuvomera ata co ari+, kiretse Imana yo ikuza+.  Uwutera n’uwuvomera rero ni umwe+, mugabo umuntu wese azoronka impembo yiwe bwite nk’uko yabize akuya+.  Kuko turi abakozi bakorana n’Imana+. Mwebwe muri itongo ry’Imana+ ririko rirarimwa, inyubakwa y’Imana+. 10  Nk’uko ubuntu ata wari abukwiriye+ bw’Imana nahawe buri, bwa muyobozi w’ibikorwa w’inkerebutsi narashinze umushinge+, mugabo uwundi muntu ariko arawubakako. Ariko umwe wese nagume araba neza ingene awubakako+. 11  Kuko ata muntu ashobora gushinga uwundi mushinge+ atari uwashinzwe, ari wo Yezu Kristu+. 12  Nimba rero umuntu awubatseko inzahabu, ifeza, amabuye y’agaciro, ibiti, ivyatsi, ibishakara, 13  igikorwa c’umwe wese kizoja ahabona, kuko wa musi uzocerekana, kubera ko kizohishurwa biciye ku muriro+; kandi uwo muriro nyene uzokwerekana ubwoko bw’igikorwa c’umwe wese. 14  Igikorwa c’umuntu, ico yubatse kuri wo, nicagumaho+, azoronka impembo+; 15  igikorwa c’umuntu nicasha, azohomba, mugabo we ubwiwe azokizwa+; yamara nivyaba gutyo, bizoba nk’aho biciye mu muriro+. 16  Ntimuzi yuko muri urusengero rw’Imana+, be n’uko impwemu y’Imana iba muri mwebwe+? 17  Nimba umuntu asambuye urusengero rw’Imana, Imana izomusambura+; kuko urusengero rw’Imana ari rweranda+, nya rusengero+ akaba ari rwo mwebwe muri+. 18  Ntihagire uwihenda: Nimba muri mwebwe hari uwiyumvira ko ari inkerebutsi+ muri iki gihe, nabe igipfu, kugira abone gucika inkerebutsi+. 19  Kuko ubukerebutsi bw’iyi si ari ubupfu ku Mana+; kuko vyanditswe ngo: “Afatira inkerebutsi mu rwenge rwazo bwite+.” 20  Kandi ngo: “Yehova arazi yuko ivyiyumviro vy’inkerebutsi ata co bimaze+.” 21  Ntihagire rero n’umwe yirata mu bantu; kuko ibintu vyose ari ivyanyu+, 22  yaba Paulo canke Apolo+ canke Kefa, canke isi, canke ubuzima canke urupfu, canke ibiriho ubu canke ibizoza+, ibintu vyose ni ivyanyu; 23  namwe mwegukira Kristu+; Kristu na we yegukira Imana+.

Amakuru yiyongereye