1 Abakorinto 16:1-24

16  Nayo ku bijanye n’ukwegeranya intererano+ z’aberanda+, nk’uko nahaye amategeko amashengero y’i Galatiya+, namwe nyene nimugire gutyo.  Buri musi wa mbere w’iyinga, umwe wese muri mwebwe mu nzu yiwe bwite, nashire ikintu ku ruhande mu bubiko nk’uko azoba atunganiwe, kugira ngo ninashika ntihabe ari ho haba ivyo kwegeranya intererano.  Mugabo ninashika iyo, abantu abo ari bo bose muzoshima biciye ku makete+, ni bo nzorungika bajane i Yeruzalemu ingabirano yanyu itanganywe umutima mwiza.  Ariko nivyaba bibereye ko na jewe njayo, bazojanayo nanje.  Mugabo nzoza iwanyu maze guca i Makedoniya, kuko ngira nce i Makedoniya+;  kandi hari aho nocumbika iwanyu canke mbere nkamarana namwe urushana, kugira ngo mumperekeze+ gatoyi aho nzoja hose.  Kuko ntashaka kubabona ubu nyene ndiko ndarengana, kubera yuko nizigiye kumarana namwe igihe kanaka+, Yehova+ niyavyemera+.  Mugabo ndacagumye i Efeso+ gushika ku musi mukuru wa Pentekoti*;  kuko nugururiwe umuryango munini uja ku gikorwa+, ariko abarwanizi ni benshi. 10  Mugabo hamwe Timoteyo+ yoshika, murabe ntagire ubwoba muri mwebwe, kuko ariko akora igikorwa ca Yehova+, nk’uko na jewe ndiko ndagikora. 11  Ntihagire rero n’umwe amugaya+. Mumuherekeze gatoyi mu mahoro, kugira ashike ino aho ndi, kuko ndamurindiranye na bene wacu. 12  Nayo ku vyerekeye Apolo+ mwene wacu, naramwinginze cane ngo azanane iwanyu na bene wacu, yamara ntiyagomvye kuza ubu; mugabo azoza niyaronka akaryo. 13  Mugume murikanuye+, muhagarare mushikamye mu kwizera+, mube abagabo+, mukomere+. 14  Ivyanyu vyose nibibe mu rukundo+. 15  Ndabahimiriza rero, bene wacu: murazi yuko urugo rwa Sitefana ari umushuzo+ w’i Akaya be n’uko bitanze kugira bakorere aberanda+. 16  Ese namwe mwoguma muyobokera abantu mwene abo be n’umuntu wese asenyera ku mugozi umwe n’abandi kandi akabira akuya+. 17  Mugabo ndanezererwa no kuba Sitefana+ na Forutunato na Akayiko bari ng’aha, kubera ko bahababereye. 18  Kuko baruhuriye umutima+ wanje n’uwanyu. Nuko rero mumenye abantu mwene abo+. 19  Amashengero yo muri Aziya arabaramutsa+. Akwila na Pirisika hamwe n’ishengero riri mu nzu yabo+ barabaramutsa mu Mukama bimwe bivuye ku mutima. 20  Bene wacu bose barabaramutsa. Muramukanishe ugusomana kweranda+. 21  Ng’iyi indamutso yanje, iya Paulo, n’ukuboko kwanje bwite+. 22  Nimba hari uwutiyumvamwo Umukama, arakavumwa+. Ewe Mukama wacu, ingo+! 23  Ubuntu ata wari abukwiriye bw’Umukama Yezu bubane namwe. 24  Urukundo rwanje rubane namwe mwese mu bumwe na Kristu Yezu.

Utujambo tw'epfo

Raba Inyongera ya 21.