1 Abakorinto 12:1-31

12  Nayo ivy’ingabirano z’impwemu+ ga bene wacu, sinshaka ko mutabimenya.  Murazi yuko igihe mwari abanyamahanga+, mwajanwa kuri vya bigirwamana+ bitavuga+, nk’uko nyene mwajanwa.  Ku bw’ico rero, nshaka ko mumenya yuko ata muntu, iyo avugishwa n’impwemu y’Imana, avuga ngo: “Yezu ni ikivume+!”, kandi nta muntu ashobora kuvuga ngo: “Yezu ni Umukama!” atabihawe n’impwemu nyeranda+.  Hari rero ingabirano zitandukanye+, mugabo hari impwemu imwe+;  hari kandi ubusuku butandukanye+, yamara hari Umukama umwe+;  hari kandi uburyo bw’ugukora butandukanye+, yamara Imana+ imwe ni yo ikorera ivyo vyose mu bantu bose+.  Mugabo ukwigaragaza kw’impwemu guhabwa umwe wese ku bw’intumbero ngirakamaro+.  Nk’akarorero, biciye ku mpwemu umwe arahabwa ijambo ry’ubukerebutsi+, uwundi ijambo ry’ubumenyi+ nk’uko nya mpwemu nyene iri,  uwundi ukwizera+ biciye kuri nya mpwemu nyene, uwundi ingabirano z’ugukiza+ biciye kuri iyo mpwemu imwe, 10  uwundi na we ugukora ibikorwa vy’ububasha+, uwundi ukuvuga ubuhanuzi+, uwundi ugutahura+ amajambo yahumetswe+, uwundi indimi zitandukanye+, uwundi na we ugusobanura+ indimi. 11  Mugabo ubwo buryo bw’ugukora bwose burangurwa n’impwemu imwe nyene+, igaha+ umwe wese ukwiwe nk’uko igomba+. 12  Kuko nk’uko nyene umubiri ari umwe mugabo ukaba ufise ibihimba vyinshi, kandi ibihimba vyose vy’uwo mubiri, naho ari vyinshi akaba ari umubiri umwe+, na Kristu ni ukwo+. 13  Kuko vy’ukuri biciye ku mpwemu imwe twese twabatijwe+ mu mubiri umwe, baba Abayuda canke Abagiriki, baba abashumba canke abidegemvya, kandi twese twanyweshejwe+ impwemu imwe. 14  Kuko mu vy’ukuri umubiri utagizwe n’igihimba kimwe, ahubwo ugizwe na vyinshi+. 15  Hamwe ikirenge covuga ngo: “Ko ntari ikiganza, sindi uwo ku mubiri,” ntibica bituma kitaba ico ku mubiri+. 16  Kandi hamwe ugutwi kwovuga ngo: “Ko ntari ijisho, sindi uwo ku mubiri,” ntibica bituma kutaba ukwo ku mubiri+. 17  Iyo umubiri wose uba ijisho, ukwumva kwobaye hehe? Iyo wose uba ukwumva, ukumoterwa kwobaye hehe? 18  Mugabo noneho Imana yashize ibihimba mu mubiri, kimwe cose muri vyo, nk’uko yabishatse+. 19  Iyo vyose biba igihimba kimwe+, umubiri wobaye hehe? 20  Mugabo noneho ni ibihimba vyinshi+, yamara bikaba umubiri umwe. 21  Ijisho ntirishobora kubwira ikiganza ngo: “Sindagukeneye”; eka n’umutwe ntushobora kubwira ibirenge ngo: “Sindabakeneye.” 22  Ahubwo riho, uko biri, ni uko ibihimba vy’umubiri bisa n’ibigoyagoya+ kuruta bikenewe, 23  kandi ibihimba vy’umubiri twiyumvira ko biteye iteka buhoro, ivyo turabikikuza iteka rirushirije kugwira+, ku buryo ibihimba vy’umubiri wacu bisa n’ibidahimbaye ari vyo birushirije kuba ibiteye igomwe cane, 24  mu gihe ibihimba vy’umubiri wacu vyiza ata co bikeneye. Yamara rero, Imana yarateranije umubiri, iha iteka rirushirije kugwira igihimba cari n’ico gihajije, 25  kugira ngo ntihabe ukwicamwo ibice mu mubiri, mugabo ngo ibihimba vyawo bibabarane kumwe+. 26  Kandi iyo igihimba kimwe kibabaye, ibindi bihimba vyose bibabarana+ na co; canke iyo igihimba kimwe kininahajwe+, ibindi bihimba vyose binezeranwa na co+. 27  Namwe muri umubiri wa Kristu, umwe wese muri mwebwe akaba ari igihimba+. 28  Kandi Imana yashize ivyo bihimba bitandukanye mw’ishengero+: ubwa mbere intumwa+, ubwa kabiri abahanuzi+, ubwa gatatu abigisha+; hanyuma ibikorwa vy’ububasha+, hanyuma ingabirano z’ugukiza+; ibikorwa vy’ingirakamaro+, ubushobozi bwo kuyobora+, indimi zitandukanye+. 29  Mbega bose ni intumwa? Mbega bose ni abahanuzi? Mbega bose ni abigisha? Mbega bose bakora ibikorwa vy’ububasha? 30  Mbega bose bafise ingabirano z’ugukiza? Mbega bose bavuga mu ndimi+? Mbega bose ni abasobanuzi+? 31  Mugabo mugume muronderana umwete ingabirano ziruta izindi+. Yamara jewe ndabereka inzira ihebuje+.

Amakuru yiyongereye