Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Amavidewo yerekana incamake y’ibitabu vyo muri Bibiliya

Ibintu nyamukuru biranga buri gitabu co muri Bibiliya.

Incamake y’igitabu ca Ezira

Yehova yarashikije umuhango wiwe wo gukura abasavyi biwe i Babiloni no gusubizaho ugusenga kw’ukuri i Yeruzalemu.

Incamake y’igitabu ca Nehemiya

Igitabu ca Nehemiya kirigisha ivyigwa ngirakamaro abasavyi b’Imana b’ukuri.

Incamake y’igitabu ca Esiteri

Ivyabaye mu gihe ca Esiteri birakomeza ukwizera ufise yuko Yehova Imana ashoboye kurokora abasavyi biwe mu bigeragezo muri iki gihe.

Incamake y’igitabu ca Yobu

Abakunda Yehova bose barashikirwa n’ibigeragezo. Inkuru ya Yobu iradusubiriza umutima mu nda yuko dushobora kuguma turi intahemuka tugashigikira ubusegaba bwa Yehova.

Incamake y’igitabu ca Zaburi

Igitabu ca Zaburi kirashigikira ubukuru bwa Yehova nka we Segaba, kirimwo imfashanyo n’impumurizo aha abamukunda kikerekana n’ingene isi izohinduka biciye ku Bwami bwiwe.

Incamake y’igitabu c’Imigani

Raba impanuro ziva ku Mana zijanye n’ibintu nka vyose vyo mu buzima. Uri ivy’urudandaza, ivy’umuryango, n’ibindi.

Incamake y’igitabu c’Umusiguzi

Igitabu c’Umusiguzi kirashira ahabona ibintu bihambaye mu buzima kikerekana n’ingene ivyo bintu bitandukanye n’ibintu bitisunga ubukerebutsi buva ku Mana.

Incamake y’Indirimbo ya Salomo

Urukundo rudahemuka Umushulamukazi yakunda umusore w’umwungere rugereranywa n’“urubeya rwa Ya.” Kubera iki?

Incamake y’igitabu ca Yesaya

Yesaya ni igitabu kirimwo ubuhanuzi butuma turushiriza kwizigira Yehova we ashitsa ivyo yasezeranye, akaba n’Imana y’ubukiriro bwacu.

Incamake y’igitabu ca Yeremiya

Yeremiya yarabandanije akorera Yehova nk’umuhanuzi naho yari mu bihe bigoye. Zirikana ingene abera akarorero keza abakirisu muri iki gihe.

Incamake y’igitabu co Gucura intimba

Mu gitabu co Gucura intimba Yeremiya yanditse, yarerekanye intuntu yagize kubera isangangurwa rya Yeruzalemu n’ingene ukwigaya gutuma turonka imbabazi z’Imana.

Incamake y’igitabu ca Ezekiyeli

Ezekiyeli yarashikije igikorwa cose Imana yamuhaye abigiranye ukwicisha bugufi n’umutima rugabo naho bitari vyoroshe. Aratubera akarorero keza.

Incamake y’igitabu ca Daniyeli

Daniyeli na bagenziwe bagumye ari intahemuka kuri Yehova mu vyabashikiye vyose. Akarorero kabo be n’iranguka ry’ubuhanuzi biradufasha cane muri iki gihe c’iherezo.

Incamake y’igitabu ca Hoseya

Igitabu ca Hoseya kirimwo ivyigwa bihambaye kuri twebwe muri iki gihe ku bijanye n’imbabazi Yehova agirira abanyakibi bigaya be n’ugusenga yemera.

Incamake y’igitabu ca Yoweli

Yoweli yaravuze ibijanye n’“umusi wa Yehova” wimirije yongera aravuga ico umuntu yokora kugira arokoke. Ubu birihutirwa cane ko tuguma tugavye ku bijanye n’ubwo buhanuzi.

Incamake y’igitabu ca Amosi

Yehova yakoresheje uwo mugabo aciye bugufi mu gukora ibintu bihambaye. Ni ivyigwa bihambaye ibihe twigira kuri Amosi?

Incamake y’igitabu ca Obadiya

Ni co gitabu gitoyi mu Vyanditswe vy’igiheburayo. Ico gitabu kiratanga icizigiro, kikanasezerana ko ubutegetsi bwa Yehova buzokwemezwa.

Incamake y’igitabu ca Yona

Uwo muhanuzi yaremeye gukosorwa, ararangura igikorwa yashinzwe, ariga n’icigwa gikomeye ku bijanye n’urukundo rudahemuka rw’Imana n’imbabazi zayo. Ivyamushikiye biraza kugukora ku mutima.

Incamake y’igitabu ca Mika

Ubu buhanuzi bwahumetswe n’Imana buradukura amazinda yuko Yehova adusaba ibitegereka kandi bitugirira akamaro.

Incamake y’igitabu ca Nahumu

Ubwo buhanuzi butuma twizigira ko Yehova yama ashitsa ijambo ryiwe be n’uko aruhurira abo bose baronderera amahoro n’ubukiriro ku Bwami bwiwe.

Incamake y’igitabu ca Habakuki

Turashobora kwizigira ko Yehova yama azi igihe kibereye n’uburyo bwiza bwo kurokora abasavyi biwe.

Incamake y’igitabu ca Zefaniya

Kubera iki dukwiye kwirinda kwiyumvira yuko umusi w’urubanza wa Yehova utazoshika?

Incamake y’igitabu ca Hagayi

Iki gitabu kirerekana akamaro ko gushira ivyungura Ubwami imbere y’ivyacu bwite.

Incamake y’igitabu ca Zekariya

Ibintu bitandukanye yeretswe hamwe n’ubuhanuzi yavuze vyarakomeje abasavyi b’Imana bo muri kahise. Ubwo buhanuzi nyene n’ubu buratwemeza ko Yehova adushigikiye muri kino gihe.

Incamake y’igitabu ca Malaki

Ni ubuhanuzi bwerekeye ingingo ngenderwako za Yehova zidahindagurika, imbabazi ziwe be n’urukundo rwiwe. Ubwo buhanuzi burimwo kandi ivyigwa bihambaye twokurikiza muri kino gihe.

Incamake y’igitabu ca Matayo

Numenye ibintu nyamukuru vyerekeye iki gitabu co muri Bibiliya. Ni co ca mbere muri za Njili zine.

Incamake y’igitabu ca Mariko

Igitabu ca Mariko ni co gitoyi muri za Njili zine, kirimwo inkuru yerekana ivyo Yezu azorangura igihe azoba atwara Ubwami bw’Imana.

Incamake y’igitabu ca Luka

Ni amakuru ayahe aboneka gusa mu Njili ya Luka?

Incamake y’igitabu ca Yohani

Inkuru ya Yohani ishimika ku rukundo Yezu adukunda, ku karorero kiwe ko kwicisha bugufi no ku bintu bimuranga ko ari we Mesiya, Umwami w’Ubwami bw’Imana.