Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku rutonde rw’ibirimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Amavidewo yerekana incamake y’ibitabu vyo muri Bibiliya

Ibintu nyamukuru biranga buri gitabu co muri Bibiliya.

Incamake y’igitabu ca Ezira

Yehova yarashikije umuhango wiwe wo gukura abasavyi biwe i Babiloni no gusubizaho ugusenga kw’ukuri i Yeruzalemu.

Incamake y’igitabu ca Nehemiya

Igitabu ca Nehemiya kirigisha ivyigwa ngirakamaro abasavyi b’Imana b’ukuri.

Incamake y’igitabu ca Esiteri

Ivyabaye mu gihe ca Esiteri birakomeza ukwizera ufise yuko Yehova Imana ashoboye kurokora abasavyi biwe mu bigeragezo muri iki gihe.

Incamake y’igitabu ca Yobu

Abakunda Yehova bose barashikirwa n’ibigeragezo. Inkuru ya Yobu iradusubiriza umutima mu nda yuko dushobora kuguma turi intahemuka tugashigikira ubusegaba bwa Yehova.

Incamake y’igitabu ca Zaburi

Igitabu ca Zaburi kirashigikira ubukuru bwa Yehova nka we Segaba, kirimwo imfashanyo n’impumurizo aha abamukunda kikerekana n’ingene isi izohinduka biciye ku Bwami bwiwe.

Incamake y’igitabu c’Imigani

Raba impanuro ziva ku Mana zijanye n’ibintu nka vyose vyo mu buzima. Uri ivy’urudandaza, ivy’umuryango, n’ibindi.

Incamake y’igitabu c’Umusiguzi

Igitabu c’Umusiguzi kirashira ahabona ibintu bihambaye mu buzima kikerekana n’ingene ivyo bintu bitandukanye n’ibintu bitisunga ubukerebutsi buva ku Mana.

Incamake y’Indirimbo ya Salomo

Urukundo rudahemuka Umushulamukazi yakunda umusore w’umwungere rugereranywa n’“urubeya rwa Ya.” Kubera iki?

Incamake y’igitabu ca Yesaya

Yesaya ni igitabu kirimwo ubuhanuzi butuma turushiriza kwizigira Yehova we ashitsa ivyo yasezeranye, akaba n’Imana y’ubukiriro bwacu.

Incamake y’igitabu ca Yeremiya

Yeremiya yarabandanije akorera Yehova nk’umuhanuzi naho yari mu bihe bigoye. Zirikana ingene abera akarorero keza abakirisu muri iki gihe.

Incamake y’igitabu co Gucura intimba

Mu gitabu co Gucura intimba Yeremiya yanditse, yarerekanye intuntu yagize kubera isangangurwa rya Yeruzalemu n’ingene ukwigaya gutuma turonka imbabazi z’Imana.

Incamake y’igitabu ca Ezekiyeli

Ezekiyeli yarashikije igikorwa cose Imana yamuhaye abigiranye ukwicisha bugufi n’umutima rugabo naho bitari vyoroshe. Aratubera akarorero keza.

Incamake y’igitabu ca Matayo

Numenye ibintu nyamukuru vyerekeye iki gitabu co muri Bibiliya. Ni co ca mbere muri za Njili zine.

Incamake y’igitabu ca Mariko

Igitabu ca Mariko ni co gitoyi muri za Njili zine, kirimwo inkuru yerekana ivyo Yezu azorangura igihe azoba atwara Ubwami bw’Imana.

Incamake y’igitabu ca Luka

Ni amakuru ayahe aboneka gusa mu Njili ya Luka?