Petr yanonosoye ibijanye n’ubuhinga bwo kwiyumvira neza. Amaze gutahura ko ikiriho cose kiba gifise icatumye kibaho, yaciye atangura gusuzuma neza ivyo yemera ku bijanye n’ingene ibiriho vyabayeho.