Niwijukire gusoma no kwigisha: Amavidewo

Nutsimbataze ubuhanga bwo kwigisha no gusomera imbere y’abantu.

ICIGWA CA 1

Intangamarara nziza

Wokora iki kugira abakwumviriza bumve bashashaye gukurikira ivyo uvuga?

ICIGWA CA 2

Kuvuga nk’uwuyaga

Wokora iki kugira utume abakwumviriza biyumva neza igihe ubayagisha?

ICIGWA CA 3

Gukoresha ibibazo

Wokoresha gute ibibazo kugira ufashe abakwumviriza kuzirikana, kugira utume bagumana inyota yo kugukurikira no kugira ushimike ku vyiyumviro bihambaye?

ICIGWA CA 4

Gucira inzira neza ivyanditswe

Wotegura gute imitima y’abakwumviriza kugira bungukire cane ku vyo ugira ubasomere muri Bibiliya?

ICIGWA CA 5

Gusoma ata makosa

Ni ibiki vyogufasha gusoma n’ijwi ryumvikana birya nyene vyanditse ku rupapuro?

ICIGWA CA 6

Gusigura neza ivyanditswe

Igihe uhejeje gusoma icanditswe, ni ibiki wokora kugira ufashe abakwumviriza kubona impamvu yatumye ugisoma?

Amakuru yo kwizigirwa

Wokora iki kugira ntugoreke ukuri igihe wigisha?