• I Turku muri Finlande: Ivyabona vya Yehova bariko baravuga inkuru nziza