Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

BIBILIYA IRAHINDURA UBUZIMA

“Nari mfise ishavu ridasanzwe”

“Nari mfise ishavu ridasanzwe”
  • Yavutse mu 1975

  • Igihugu akomokamwo: Megizike

  • Kahise: Yari umuntu akunda kurwana, bikaba vyatumye apfungwa

KAHISE KANJE

Navukiye mu gasagara gatoya ka San Juan Chancalaito ko muri leta ya Chiapas muri Megizike. Abavyeyi banje bari abo mu muryango w’aba Chol, uturuka mu bwoko bw’aba Maya. Nagira gatanu mu bana 12. Nkiri umwana, twe n’abo tuvukana twarize Bibiliya n’Ivyabona vya Yehova. Ikibabaje, mu buto bwanje sinashize mu ngiro impanuro zo muri Bibiliya.

Ku myaka 13 naranywa ibiyayuramutwe nkongera nkiba. Ico gihe naravuye muhira, ntangura kuza ndarara aho bwije ngeze. Mfise imyaka 16, nararonse akazi mu murima munini w’urumogi. Umusi umwe mw’ijoro, twari mu bwato dushoye urumogi rwinshi cane, hakaba hari haciye nk’umwaka nkora muri uwo murima. Twaratewe n’abantu bo mu wundi mugwi wadandaza urumogi, kandi bari bitwaje ibirwanisho. Naciye nsimbira mu mazi ndibira. Nagiye kwiburuka ngeze iyo urwo ruzi rwisuka, mbona kurokoka. Nahavuye mpungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

No ng’aho narabandanije kudandaza ibiyayuramutwe, bituma ndushiriza kugira ingorane. Mfise imyaka 19 naratawe mw’ibohero, nkaba nagirizwa ubusuma no kugomba kwica umuntu. Ndi mw’ibohero naciye nifatanya n’akagwi k’inkozi z’ikibi bituma ndushiriza kwisuka mu bukozi bw’ikibi. Ku bw’ivyo, abakuru b’ibohero baciye banyimurira mu rindi bohero ricungerewe cane ry’i Lewisburg muri Pennsylvania.

Muri iryo bohero ivyanje vyarushirije kwunyuka. Kubera ko nari mfise tatuwaje z’akagwi k’inkozi z’ikibi, vyaciye vyoroha ko nifatanya n’abo nahasanze bari muri ako kagwi. Narushirije kuba inkazi ku buryo nama ndiko ndarwana. Igihe kimwe akagwi kacu kararwanye n’akandi kagwi kari ng’aho mw’ibohero. Vyarakomeye ku buryo twakubitanye ubuhiri bwo gukinisha baseball n’ivyuma twaterura. Kugira iyo ntureka ihere, abarinzi b’ibohero barinze gukoresha vya vyuka bikoroza amosozi. Inyuma y’ivyo, abakuru b’ibohero baciye banyimurira mu gace kapfungirwamwo abanyororo bateye akaga. Nari mfise ishavu ridasanzwe kandi nakoresha imvugo iteye isoni. Nama ndiko ndakubitana. Mbere naranabikunda, kandi n’umutima ntiwasimba kubera iyo nyifato yanje.

UKUNTU BIBILIYA YAHINDUYE UBUZIMA BWANJE

Kubera ko umwanya munini nawumara mu kumba nari mpfungiwemwo, naciye ntangura gusoma Bibiliya kugira nimare ubute. Mu nyuma hari umurinzi w’ibohero yampaye igitabu Urashobora kubaho ibihe bidashira mw’Iparadizo ngaha kw’isi. * Ndiko ndasoma ico gitabu naributse ibintu vyinshi nari narize nkiri umwana igihe niga Bibiliya n’Ivyabona. Mu nyuma narazirikanye ukuntu nari narononekaye cane kubera inyifato yanje mbi. Narazirikanye no ku muryango wacu. Kubera ko babiri muri bashikanje bari barabaye Ivyabona vya Yehova, nibwiye nti: ‘Bobo bazobaho ibihe bidahera. Jeho kuki?’ Naciye mfata ingingo ikomeye yo guhinduka.

Ariko nari nzi ko nkeneye gufashwa kugira mpinduke. Ku bw’ivyo, ikintu ca mbere nakoze kwabaye ugusenga Yehova Imana ndamutakambira ngo amfashe. Naciye nandikira ibiro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nsaba uwonyigisha Bibiliya. Ibiro vy’ishami vyaciye bisaba ishengero ryari hafi ngo rindondere. Ico gihe sinari nemerewe kugenderwa n’abantu atari incuti zanje. Ku bw’ivyo, Icabona wo muri iryo shengero yaciye aza arandungikira amakete aremesha n’ibitabu bishingiye kuri Bibiliya. Ivyo vyatumye ca cipfuzo nari mfise co guhinduka gikomera.

Narateye intambwe ikomeye igihe nafata ingingo yo kuvavanura na ka kagwi k’inkozi z’ikibi nari mazemwo imyaka. Umukuru w’ako kagwi na we nyene yari apfungiwe muri ka gace nari mpfungiwemwo. Rero igihe kimwe badusohoye ngo dusame akayaga, naramwegereye ndamubwira ko nipfuza kuba Icabona ca Yehova. Naratangaye ngiye numva ambwiye ati: “Nimba bivuye ku mutima, bikore. Sinshobora kurwanya igomba ry’Imana. Ariko nimba wipfuza gusa kuva muri aka kagwi, urazi ingaruka.”

Mu myaka ibiri yakurikiye, abarinzi b’ibohero barabonye ko nari narahindutse. Ivyo vyatumye bantezurira. Nk’akarorero, barahevye kunshirako minote bamperekeje mu bwogero bankuye mu kumba nararamwo. Mbere umwe muri abo barinzi yaranyegereye arandemesha ngo mbandanye amahinduka nariko ndagira. Abakuru b’ibohero bahavuye banyimurira mu rindi bohero ritari ricungerewe cane ryari hafi y’iryo bohero rikuru. Aho ni ho namaze umwaka wa nyuma w’umunyororo naciriwe. Mu 2004, haheze imyaka cumi mpfunzwe, nararekuwe, baca banyuriza imodoka y’ibohero bansubiza muri Megizike.

Ngishika muri Megizike, naciye ndondera ahari Ingoro y’Ubwami y’Ivyabona vya Yehova. Igihe nitaba ikoraniro ari bwo bwa mbere nari nambaye umwambaro wo mw’ibohero, kuko ari yo mpuzu yonyene yisoneye nari mfise. Naho nari nambaye gutyo, Ivyabona banyakiranye igishika. Mbonye umutima mwiza bafise, narumvise ko ndi mu bakirisu b’ukuri. (Yohani 13:35) Kuri iryo koraniro, abakurambere b’ishengero baratunganije ivy’uko nogirirwa inyigisho ya Bibiliya nk’uko bisanzwe bigirwa. Haheze umwaka, narabatijwe ndaba Icabona ca Yehova, hakaba hari itariki 3 Nyakanga 2005.

Muri Nzero 2007, naratanguye kuza ndamara umwanya munini namamaza, nkamara amasaha 70 ku kwezi nigisha abandi Bibiliya. Mu 2011, narasohotse Ishure ry’ivya Bibiliya ry’abavukanyi batubatse (ubu ryitwa Ishure ry’abamamaji b’Ubwami). Iryo shure ryaramfashije cane kwitwararika amabanga njejwe mw’ishengero.

Ubu ndakunda kwigisha abandi kuba abanyamahoro

Mu 2013 narubakanye na Pilar, umukenyezi wanje nkunda cane. Ahora ambwira yifyinira ko bimugora cane kwemera ibintu ndamubwira ko naciyemwo. Sinigeze nsubira mu vyo nahoramwo. Twe n’umugore wanje turemera tudakeka ko ukuntu meze ubu vyerekana neza ko Bibiliya ifise ububasha bwo guhindura umuntu.​—Abaroma 12:2.

IVYIZA NAHAKUYE

Ndabona ko amajambo Yezu yavuze muri Luka 19:10 yandangukiyeko. Yavuze ati: “[Na]je kurondera no gukiza icatakaye.” Ubu sinkibona ko natakaye, kandi singikubita abandi. Ndabikesheje Bibiliya, ubu ndafise intumbero mu buzima kandi ndabana amahoro n’abandi. N’igihambaye kuruta ndafitaniye ubucuti bwiza n’Umuremyi wanje Yehova.

[AKAJAMBO K’EPFO]

^ ing. 13 Ico gitabu casohowe n’Ivyabona vya Yehova, ariko ubu ntikigicapurwa. Ubu igikoresho nyamukuru bakoresha mu kwigisha Bibiliya ni igitabu Bibiliya itwigisha iki?