Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Amadini yaramvunye umutima

Tom yaripfuza kubaho yizera Imana ariko ivyo yabonye mu madini vyaramuciye intege. Kwiga Bibiliya vyamufashije gute kugira icizigiro?

Umuhinga w’ubwonko asigura icatumye yemera Imana

Umuhinga Rajesh Kalaria aratuyagira ibijanye n’akazi akora be n’ivyo yemera. Ni igiki catumye akunda ivy’ubuhinga bwa siyansi? Ni igiki catumye agira amakenga ku nkomoko y’ubuzima?

Narashize inkoho hasi

Raba ingene ubutumwa buhumuriza dusanga muri Bibiliya bwafashije Cindy guhinduka agaheba gukara cane.

Gukorera Yehova ni vyo biduha inkomezi

Umurongo umwe wo muri Bibiliya warakuye amazinda Hércules ko ashobora guhinduka akareka gukara maze akaba umuntu yihangana kandi akundana.

Amadini yaramvunye umutima

Tom yaripfuza kubaho yizera Imana ariko ivyo yabonye mu madini vyaramuciye intege. Kwiga Bibiliya vyamufashije gute kugira icizigiro?

Umuhinga w’ubwonko asigura icatumye yemera Imana

Umuhinga Rajesh Kalaria aratuyagira ibijanye n’akazi akora be n’ivyo yemera. Ni igiki catumye akunda ivy’ubuhinga bwa siyansi? Ni igiki catumye agira amakenga ku nkomoko y’ubuzima?

Narashize inkoho hasi

Raba ingene ubutumwa buhumuriza dusanga muri Bibiliya bwafashije Cindy guhinduka agaheba gukara cane.

Gukorera Yehova ni vyo biduha inkomezi

Umurongo umwe wo muri Bibiliya warakuye amazinda Hércules ko ashobora guhinduka akareka gukara maze akaba umuntu yihangana kandi akundana.

Yehova yarankoreye ivyiza vyinshi

Crystal yarafashwe ku nguvu akiri umwana. Ni gute kwiga Bibiliya vyamufashije kugiranira ubucuti n’Imana no kugira intumbero mu buzima?

Vyose ndabikesha intoke

James Ryan yavutse atumva mu nyuma na ho aca arahuma. Ni igiki catumye agira ubuzima buri n’intumbero nyakuri?

“Ingeso zanje zari zingeze ahantu”

Dmitry Korshunov yari imborerwa, ariko yaratanguye gusoma Bibiliya ku musi ku musi. Ni igiki none camufashije guhinduka?

Ico abaganga bavuga ubu ku bijanye no gutera amaraso

Ivyabona vya Yehova baravuzwe nabi kubera ko batemera guterwa amaraso. Bamwe mu baganga babona gute impagararo yacu ku bijanye n’amaraso?

‘Yehova ntiyanyibagiye’

Uwo mugore yakunda cane ivy’Imana yahavuye aronka inyishu Bibiliya itanga ku bibazo yibaza bijanye n’igituma dupfa be n’ibishikira umuntu iyo apfuye. Niwirabire ukuntu ukuri kwahinduye ubuzima bwiwe.

Niyumvira ivyanje gusa

Christof Bauer yaramaze umwanya munini ariko arasoma Bibiliya igihe yariko arajabuka Ibahari Atlantike ari mu bwato bwiwe butoyi. Ni ibiki yahigiye?

Umuhango w’uko isi izohinduka Iparadizo warahinduye ubuzima bwanje!

Ivars Vigulis yashira imbere mu buzima bwiwe ivyo gusiganwa ku mapikipiki vyatuma avugangwa, ahabwa icubahiro kandi vyaramuryohera. None ukuri kwo muri Bibiliya kwagize ico gukoze gute ku buzima bwiwe?

Nari umuntu yadundumiwe kandi yitwaza igikenye

Ni igiki catumye umusore yarwanira mu mabarabara wo muri Megizike ahinduka?