Raba ukuntu ibikorwa biriko birarangurwa mu buryo bwihuta i Warwick muri New York, ahazokwimukira icicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova.