Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Kwubakira Ingoro z’Ubwami Ivyabona umuliyoni

Kwubakira Ingoro z’Ubwami Ivyabona umuliyoni

Hagati y’umwaka wa 1999 n’uwa 2015, Ivyabona vya Yehova barubatse Ingoro z’Ubwami zirenga 5.000 muri Amerika yo hagati * no muri Megizike. Kugira Ivyabona umuliyoni bari muri ako karere hamwe n’abandi bantu bifatanya na bo baronke aho basengera, harakenewe izindi Ngoro z’Ubwami zirenga 700.

Kera, Ivyabona vya Yehova bo muri ako karere ntiboroherwa no kwubaka ibibanza vyo gusengeramwo. Nk’akarorero, muri Megizike Ivyabona nka bose bagirira amakoraniro yabo ajanye n’ugusenga mu mazu y’abantu. Uti kubera iki? Imwe mu mvo zabituma ni uko hariho itegeko ryabuza ko idini kanaka rigira itongo riryegukira. Ariko rero, mu myaka ya 1990 iryo tegeko ryarahinduwe, maze Ivyabona vya Yehova baratangura kwubaka Ingoro z’Ubwami nyinshi. Mugabo ico gihe, akenshi ingoro imwe yamara amezi iriko irubakwa.

Ubwubatsi bunyaruka

Kuva mu 1999, imigwi y’abubatsi b’Ingoro z’Ubwami yaratanguye gukora yisunze programa nshasha yo kwubaka Ingoro z’Ubwami mu bihugu bikenye, harimwo na Megizike be na vya bihugu indwi bigize Amerika yo hagati. Ivyo vyatumye ubwubatsi buca bunyaruka. Kuva mu 2010, ibiro vy’ishami biri muri Megizike ni vyo bihagarikiye ubwubatsi muri ako karere kose.

Abubatsi baragira ingorane nyinshi igihe bariko barubaka mu turere twa kure. Nk’akarorero, muri Panama abubatsi babwirijwe kugira urugendo rw’amasaha atatu mu bwato, baca ku nkengera y’ikiyaga kugira bashike aho bari bagiye kwubaka. Muri Megizike, muri leta ya Chiapas, abubatsi babwirijwe gukoresha indege ntoyi mu kujana ibikoresho mu karere bari bagiye kwubakamwo.

Ivyiza biva ku kwubaka Ingoro z’Ubwami

N’abantu batari Ivyabona usanga bashashaye kubona Ingoro y’Ubwami mu karere iwabo. Nk’akarorero, umugabo umwe wo muri Honduras yavuze ko imbere y’uko Ivyabona bubaka Ingoro y’Ubwami mu karere iwabo, hari abandi bantu bari barasavye kwubaka muri ico kibanza ubutambiro bw’ijoro. Ariko ntiyashaka ko bahuka ubutambiro. Igihe Ivyabona vya Yehova bamubwira ko bashaka kuhubaka Ingoro y’Ubwami, yararyohewe avuga ati: “Mbega umuhezagiro!”

Ahatari hake, abantu baratangazwa n’umwete w’abubatsi. Umugabo umwe wo muri Gwatemala yavuze ati: “Mu mico kama yacu abagore usanga bakora udukorwa two mu rugo gusa. Ariko hano abagore bakora nk’ivyo nyene abagabo bakora. Ndatangazwa no kubona abagore bariko barasudira bongera basiga irangi. Biratangaje cane!” Hari n’ababanyi bakozwe ku mutima ku buryo baguriye abubatsi ibifungurwa n’amazi.

Abantu benshi barashima kandi ukuntu Ingoro z’Ubwami zacu zubatswe. Muri Nikaragwa, hari umu enjeniyeri yabwiye umukuru w’igisagara kimwe ko muri ako karere kose Ingoro y’Ubwami ari yo nyubakwa nziza cane kandi yubakishijwe ibikoresho bihanitse.

Ariko ntiwumve, n’Ivyabona vya Yehova ubwabo barahimbarwa no kuronka ibibanza vyiza vyo gusengeramwo. Basanze iyo bamaze kwubaka Ingoro y’Ubwami, abantu benshi bigisha Bibiliya bemera kwitaba amakoraniro. Abagize ishengero rimwe ryo muri Megizike bafashije mu kwubaka Ingoro y’Ubwami, barakengurutse ico gikorwa. Bavuze bati: “Turakengurukira Yehova kubera agateka twatewe ko kwubaka Ingoro y’Ubwami ihesha iteka izina ryiwe.”

^ ing. 2 Kazinduzi imwe (Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition), ivuga ko Amerika yo hagati igizwe n’ibi bihugu: Gwatemala, Salvador, Honduras, Nikaragwa, Kosta Rika, Panama, na Belize.