Ja ku birimwo

Ishure rya Gileyadi rimaze imyaka 70

Ishure rya Gileyadi rimaze imyaka 70

Ku wa 1 Ruhuhuma 1943, hari ishure ridasanzwe ryatangujwe mu buraruko bwa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo shure, iryitwa Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi, ryaramenyereje mu buryo budasanzwe abagabo n’abagore barenga 8.000 bava mu mihingo yose yo kw’isi.

Hejuru: Irembo ry’Ishure rya Gileyadi, i South Lansing muri Leta ya New York. Hepfo: Umwigisha wo muri iryo shure ariko yigishiriza mu busitani abanyeshure bo mu mugwi wa 31

Jonathan, aheruka gusohoka iryo shure, avuga ati: “Inyigisho twaharonkeye zishingiye kw’Ijambo ry’Imana, zizodufasha kurushiriza kuba kirumara mu karere ako ari ko kose no mu mico kama iyo ari yo yose.” Umukenyezi wiwe Marnie, yongerako ati: “Ubu kuruta ikindi gihe cose, nipfuza gufasha abantu kubona ko ata buryo bwiza bwo kubaho buruta ubwo Umuremyi wacu yadutegekanirije. Narajijutse ko gufasha abandi kumenya Yehova bizotuma baryohora ubuzima bwabo.”

Ishure rya Gileyadi ritanga inyigisho ku buntu mu kiringo c’amezi atanu. Ivyigwa bishingiye canecane kuri Bibiliya no ku kamaro k’igikorwa co kwamamaza inkuru nziza. Intumbero y’iryo shure ni iyo gufasha abanyeshure gutsimbataza kamere zizobafasha guhangana n’ingorane bazohura na zo be no gutuma baba abashoboye kuremesha no kwubaka abandi basavyi b’Imana. Muri ivyo vyigwa, abanyeshure baramara umwanya baganira ku ngingo ngenderwako zo muri Bibiliya zibafasha gukomeza ubucuti bafitaniye n’Imana yabo Yehova.

Hejuru: Mu 1958, Albert Schroeder ariko yigisha abanyeshure akoresheje ikigereranyo c’itaberenakulo. Hepfo: Mu 1968, Ulysses Glass ariko yigisha abanyeshure bo mu mugwi wa 46

Abubakanye bitaba iryo shure baba basanze ari abamamaji b’inkuru nziza b’igihe cose. Baronse impapuro z’umutsindo, barashobora gusubira mu bikorwa bahora barangura canke bakaja gukorera mu kindi gihugu. Hari abaja gukorera kuri imwe mu mabiro y’amashami arenga 90 y’Ivyabona vya Yehova. Benshi baja gukorera mu turere turimwo abantu benshi, aho bashobora kugira ikintu kinini baterereye mu gikorwa co kwamamaza.

Ishure rya Gileyadi ryatanguriye mu kigo cacu c’Iyororero-rimiro ry’Ubwami, i South Lansing muri Leta ya New York. Mu 1961, ryarimukiye ku cicaro gikuru c’Ivyabona vya Yehova, i Brooklyn muri Leta ya New York. Kuva mu 1988 gushika mu 1995, iryo shure ryabera mu kigo cacu c’Iyororero-rimiro rya Watchtower, i Wallkill muri Leta ya New York. Kuva mu 1995 gushika ubu, ribera mu Kigo ntanganyigisho c’Ivyabona vya Yehova, i Patterson muri Leta ya New York. Muri Ntwarante 2013, niho umugwi ugira 134 w’abasohoka iryo shure baronka impapuro z’umutsindo.

Hejuru: Mu 2003, abanyeshure bo mu mugwi wa 116 bari mu vyigwa. Hepfo: Mu 2011, abanyeshure bariko bigira mu bubiko bw’ibitabu bw’ishure

Muri iyi myaka 70 iheze, abanyeshure basohotse iryo shure barabaye intangakarorero mu gushingira intahe Yehova badahemuka.