Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Kubwira inkuru nziza abasangwabutaka bo muri Kanada

Kubwira inkuru nziza abasangwabutaka bo muri Kanada

Muri Kanada havugwa indimi zirenga 60 z’abasangwabutaka, kandi Abanyakanada nka 213.000 bavuga ko izo ari zo ndimi zabo kavukire.

Kugira ngo Ivyabona vya Yehova bashobore gukora ku mutima abo basangwabutaka igihe bababwira inkuru nziza, benshi muri bo barize zimwezimwe muri izo ndimi. Mu mpera z’umwaka wa 2015, abarenga 250 bari bamaze kurangiza ivyigwa vy’izo ndimi bitunganywa n’Ivyabona.

Vyongeye, Ivyabona vya Yehova barahinduye ibitabu bishingiye kuri Bibiliya, harimwo n’utuvidewo tugufitugufi, mu ndimi umunani z’abasangwabutaka bo muri Kanada. Izo ndimi ni: algonquin, pied-noir, cri des plaines, cri des marais de l’Ouest, inuktitut, mohawks, odawa na ojibwé du Nord. *

Abiga izo ndimi bariyemerera ko atari aho gutuma umwana. Uwitwa Carma avuga ati: “Igihe natangura gufasha guhindura ibitabu mu rurimi rwa pied-noir, sinabona iyo bija. Sinari nzi neza urwo rurimi. Sinashobora gusoma urwo rurimi canke kumenya ingene rwaturwa.”

Terence ahindura mu rurimi rwa cri des marais de l’Ouest. Avuga ati: “Amajambo menshi usanga ari maremare kandi agoye kwatura.” Umukozi w’Imana yitwa Daniel akorera mw’izinga rya Manitoulin muri Ontario, avuga ati: “Ibitabu vyo mu rurimi rwa odawa biri ku rushi. Uburyo bwiza bwo kwiga urwo rurimi ni ukwegera umutama canke umutamakazi.”

None utwo twigoro twoba ari impfagusa? Umugore umwe wo mu bwoko bw’aba ojibwé yarabonye ko utwigoro Ivyabona vya Yehova bagira dutuma batandukana n’ayandi madini. Yavuze ko igikorwa Ivyabona bakora co gusanga abantu ku mihana no kubasomera Bibiliya mu rurimi rw’iki ojibwé, gituma abantu barushiriza kworoherwa n’ukuganira kuri Bibiliya.

Bert akora mu buhinduzi bw’ururimi rwa pied-noir. Yakuriye mu muryango w’Abakayinayi muri Alberta. Yavuze ati: “Ndamaze kubona abantu benshi bavuga ururimi rwa pied-noir bafashe igitabu bakakigumbira, bakavuga bati: ‘Uru ni ururimi rwanje! Ni je candikiwe!’ Kenshi barakorora amosozi igihe baravye ividewo mu rurimi rwabo.”

Umugore umwe avuga ururimi rwa cri des plaines yarakozwe ku mutima cane igihe yaraba akavidewo Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya? muri urwo rurimi. Yavuze ko wamengo ni nyina wiwe yariko aramuyagira.

Uwushaka umubira abira akuya

Ivyabona benshi baragize utwigoro tudasanzwe kugira bashire ubutumwa bwo muri Bibiliya abasangwabutaka mu turere babamwo. Terence n’umugore wiwe Orlean baribuka urugendo bagize. Bigana bati: “Twari mu mugwi wagiye kuvuga ubutumwa mu karere ka Little Grand Rapids. Twagize urugendo rw’amasaha 12 n’umuduga mu mabarabara yuzuye urubura. Ntiworaba ivyiza vyavuyemwo!”

Abandi na bo baremeye guheba ubuzima bwiza bari bamenyereye baja kubana n’abo basangwabutaka. Inyuma y’amezi atatu Daniel n’umugore wiwe LeeAnn bamaze bariko baravuga ubutumwa mw’izinga rya Manitoulin, bararyohewe baca bafata ingingo yo kwimukirayo. Daniel avuga ati: “Turashima kuba tumarana na bo umwanya munini kuko bituma batwiyumvamwo kandi bikaduha akaryo ko kubafasha gukunda Bibiliya.”

“Kubera ko ndabakunda cane”

Kubera iki none Ivyabona vya Yehova bigora ukuraho kugira babwire inkuru nziza abo bantu? Rose, umukenyezi wa Bert, avuga ati: “Kubera ko na jewe mva muri ubwo bwoko kandi nkaba nariboneye akamaro ko gukurikiza impanuro zo muri Bibiliya, biratuma nipfuza gufasha abandi.”

Orlean avuga ati: “Nipfuza ko abantu bo mu bwoko bw’aba cri des plaines baronka akaryo ko kuyoborwa n’Umuremyi wacu. Ni iteka ridasanzwe kubafasha kwiyegereza Yehova no kwihanganira ingorane zibashikira muri iki gihe.”

Marc akorana n’umugwi uhindura mu rurimi rwa pied-noir. Kubera iki none yipfuza gufasha abantu bo mu bwoko bwiwe? Yishura ati: “Kubera ko ndabakunda cane.”

^ ing. 4 Abasangwabutaka bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bo nyene baravuga zimwezimwe muri izo ndimi.