Muri Megizike no muri Amerika yo Hagati, abahinduzi 290 baba mu bihugu bitandatu barahindura ibitabu bishingiye kuri Bibiliya mu ndimi zirenga 60. Kubera iki bakora ico gikorwa? Kubera ko igihe abantu baronse ibitabu bishingiye kuri Bibiliya mu rurimi batahura neza, barakorwa ku mutima cane.1 Abakorinto 14:9.

Kugira ngo ubuhinduzi bugende neza kuruta, abahinduzi bamwebamwe bakorera ku biro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova vyo mu gisagara ca Mexico barimuriwe gukorera mu turere tuvugwamwo indimi bahinduramwo. Ivyo vyafashije gute? Abahinduzi usanga bayaga cane n’abavuga indimi bahinduramwo, ivyo bigatuma birushiriza kuborohera guhindura ibisomwa vyumvikana cane.

Abahinduzi babona gute ayo mahinduka? Federico, uwuhindura mu rurimi rwitwa guerrero nahuatl, avuga ati: “Mu myaka hafi cumi namaze mu gisagara ca Mexico, nabonye umuryango umwe utarenga nturenguke uvuga ururimi rwanje. Ariko ubu, mu gisagara kiri hafi y’ibiro vy’ubuhinduzi, abantu nka bose ni rwo bavuga!”

Karin, uwuhindura mu rurimi rwo mu bwoko bw’ikidagi muri leta ya Megizike yitwa Chihuahua, avuga ati: “Kubana n’Abamenonite vyaramfashije kuza ndamenya imvugo zigezweho. Tuba mu gasagara gatoyi kandi ni ko dukoreramwo; igihe ndavye hanze ndabiye mw’idirisha ndabona abantu bazokwungukira ku gikorwa c’ubuhinduzi dukorera hano.”

Neyfi, uwukorera ubu mu biro vy’ubuhinduzi vy’i Mérida muri Megizike, avuga ati: “Iyo turiko turayobora inyigisho za Bibiliya mu kimaya, turamenya imvugo abavuga ikimaya batoroherwa no gutahura. Duca rero turondera kuzivuga mu buryo bworoshe igihe tuba turiko turahindura.”

Abasoma ibitabu tuba twahinduye bahungukira gute? Raba aka karorero kamwe gusa: Elena ururimi rwiwe kavukire ni tlapanec. Yaramaze imyaka 40 yitaba amakoraniro y’Ivyabona vya Yehova adahorereza. Ariko kubera ko amakoraniro yaba mu gisupanyoli, ivyavugwa ntiyavyumva. Yavuze ati: “Narinzi gusa ko ntegerezwa kuja ku makoraniro.” Ariko, aho Elena amariye kwiga Bibiliya hakoreshejwe udutabu turi mu rurimi rwiwe rwa tlapanec, urukundo yakunda Imana rwarakomeye gushika naho ayegurira ubuzima bwiwe mu 2013. Elena avuga ati: “Ndashimira Yehova kuba yaratumye ntahura Bibiliya.”