Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Ivyabona baramaze imyaka ijana baririmbira Imana amashemezo

Ivyabona baramaze imyaka ijana baririmbira Imana amashemezo

“Nipfuza ko uja aho bafatira amajwi i Columbia mu gisagara ca New York kugira ngo uririmbe rumwe mu ndirimbo zacu. Bazogufata amajwi mu buryo bwiza cane. Ntihaze hagire umuntu n’umwe ubibwira.”

William Mockridge

Mu mpera z’umwaka wa 1913, William Mockridge yarakoze ico kintu atari amenyereye Charles Taze Russell yamusavye. * Urwo ruririmbo, urwo bamwebamwe bita “Aheza mw’ijuru,” rwasohowe kw’idisiki izunguruka incuro 78 ku munota. Mu nyuma, William yaramenye ko urwo ruririmbo rwohavuye rukoreshwa mu ntango y’““Urukurikirane rw’amafoto yerekeye ivyaremwe.” Urwo rukurikirane rwari rugizwe n’insiguro zafashwe amajwi zishingiye kuri Bibiliya be n’umuziki vyavuzwa bijanishwa n’amashusho acafye ku tuntu tw’utuyo be n’amasanamu atarimwo amajwi. Urwo “Rukurikirane rw’amafoto” rwatanguye kwerekanwa mu gisagara ca New York muri Nzero 1914.

Urwo ruririmbo William yaririmvye ni rumwe mu zirenga 50 zavuzwa hakoreshejwe icuma citwa ifono igihe baba bariko barerekana urwo “Rukurikirane rw’amafoto” mu congereza. Nyinshi mu ndirimbo zakoreshwa zari zararirimbwe n’abandi. Ariko zimwezimwe, ushizemwo n’iyo William yaririmvye, zatunganijwe bisabwe n’Abatohoji ba Bibiliya kandi zakoresha amajambo avuye muri kimwe mu bitabu vyabo vy’indirimbo citwa Indirimbo z’umutwenzi w’ikimpumbi.

Basuzuma neza amajambo agize indirimbo

Muri ico gihe ca kera, Ivyabona baramaze imyaka myinshi bakoresha indirimbo zo gushemeza Imana zanditswe n’abandi. Ariko igihe vyaba bikenewe, barahindura amajambo y’izo ndirimbo kugira bayahuze n’ukuntu batahura Bibiliya.

Nk’akarorero, ururirimbo rumwe rwavuzwa mu gihe co kwerekana rwa “Rukurikirane rw’amafoto,” rwavuga ngo “Umwami wacu ariko araza.” Rwari rwatunganijwe bafatiye ku ruririmbo rwitwa “Ururirimbo rw’intambara y’igihugu” (mu congereza). Igitero ca mbere c’urwo ruririmbo cavuga ngo: “Ayanje maso yiboneye ubuninahazwa bw’ukuza kw’Umukama.” Ariko rero, Abatohoji ba Bibiliya bahinduye ayo majambo bati: “Ayanje maso yiboneye ubuninahazwa bw’ukuhaba kw’Umukama.” Icatumye bahindura ayo majambo ni uko bemera yuko igihe c’intwaro ya Yezu Kristu kitagizwe gusa n’ukuza kwiwe, ariko ko kigizwe kandi n’ukuhaba kwiwe mu kiringo kanaka.Matayo 24:3.

Igihe basohora igitabu kivuga ngo Muririmba mwongera mujanisha n’umuziki mu mitima yanyu (mu congereza) mu 1966, baririnze gukoresha umuziki uzwi ko wavuye mu ndirimbo zitajanye n’ivy’Imana canke zo mu yandi madini. Muri uwo mwaka, Ivyabona baratunganije umugwi mutoyi w’abacuraranzi, barafata amajwi indirimbo zose zo muri ico gitabu uko ari 119. Amashengero yabo yarakoresha izo ndirimbo mu kuririmba mu gihe c’amakoraniro yabo, kandi bamwebamwe muri bo bararyoherwa n’ukuzumviriza i muhira.

Mu 2009, Ivyabona vya Yehova barasohoye igitabu gishasha c’indirimbo citwa Turirimbire Yehova. Mu ndimi zitari nke, haramaze gufatwa amajwi y’abaririmba izo ndirimbo. Mu 2013, Ivyabona vya Yehova baratanguye gusohora utuvidewo tw’indirimbo tugenewe abana. Kamwe muri two kitwa Nusenge igihe ico ari co cose. Abaja ku muhora jw.org baravoma indirimbo incuro amamiliyoni buri kwezi.

Abatari bake baramaze kuvuga ukuntu bashima izo ndirimbo. Ku bijanye n’igitabu Turirimbire Yehova, umukenyezi umwe yitwa Julie yanditse ati: “Izo ndirimbo nshasha ziraryoshe ntiworaba! Igihe ndi jenyene, ndavuza iziserura uko niyumva vy’ukuri mu mutima. Ivyo biratuma ubucuti mfitaniye na Yehova burushiriza gukomera, bigakomeza n’icipfuzo mfise co kumukorera ntiziganya.”

Inabibondo yitwa Heather na we yaravuze ukuntu akavidewo Nusenge igihe ico ari co cose kafashije abana biwe, umwe akaba afise imyaka indwi uwundi icenda. Yanditse ati: “Karabafashije kuza barasenga, atari gusa mu gitondo canke iyo turi kumwe, ariko bagasenga igihe cose bumva bipfuza kuganira na Yehova.”

^ ing. 3 Charles Taze Russell (1852–1916) ni we yaja imbere Abatohoji ba Bibiliya, ukwo akaba ari ko Ivyabona vya Yehova bitwa ico gihe.