Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Kwamamaza inkuru nziza mu ndimi kavukire zo muri Irilande no mu Bwongereza

Kwamamaza inkuru nziza mu ndimi kavukire zo muri Irilande no mu Bwongereza

Ivyabona vya Yehova bariko baragira utwigoro tudasanzwe kugira ngo babwire inkuru nziza abantu bavuga indimi kavukire zo muri Irilande no mu Bwongereza. * Uretse Icongereza, muri izo ndimi kavukire harimwo iki irilande, urwitwa gaélique écossais, be n’urwitwa gallois.

Muri Nyakanga 2012, twaratanguje wa muhora wa jw.org watunganijwe bushasha mu ndimi nyinshi. Muri izo ndimi harimwo iki irilande n’urwitwa gallois, urwitwa gaélique écossais na rwo rukaba rwagiye kuboneka muri Myandagaro 2014. Turasohora kandi ibitabu bitandukanye bishingiye kuri Bibiliya muri izo ndimi. None abantu bakiriye gute utwo twigoro?

Umupasitori umwe yarakiriye agapapuro k’inkuru nziza gashingiye kuri Bibiliya kari mu rurimi rwitwa gaélique écossais, aca aragasoma n’ijwi ryumvikana, maze atangura gukorora amosozi. None yari abitewe n’iki? Yari yatanganjwe n’ukuntu ako gapapuro kari kahinduwe neza muri urwo rurimi. Yavuze ati: “Ni nde yahinduye aka gapapuro? Gahinduye neza!”

Abantu nka 750 baragiye kuri jw.org mu rurimi rwitwa gaélique écossais mu kwezi kwa mbere urwo rurimi rwatangura kuboneka kuri uwo muhora.

Umuyobozi wa Kaminuza y’igihugu ca Irilande yitwa Galway, yabwiye Icabona umwe ko yahora adashimishwa n’ivy’idini. Ariko rero, igihe yamenya ko ashobora kuronka agatabu Bibiliya—Irimwo ubutumwa ubuhe? mu ki irilande, yaciye asaba kamwe. We yabona ko abantu bose bakwiye kuronka ibitabu bishingiye kuri Bibiliya mu rurimi bonse, kandi yarakeje Ivyabona vya Yehova ku bw’igikorwa bakoze co kuronsa ibitabu abantu bavuga iki irilande.

Umutamakazi umwe yaraseruye akanyamuneza yari afise igihe yaronka agatabu gashingiye kuri Bibiliya mu rurimi rwitwa gallois, yavuze ati: “Mvugishije ukuri, iyo muza kukampa mu congereza, sinzi ko nari kukemera, ariko ndaryohewe kubona ndakaronse mu rurimi rwanje.”

Muri Myandagaro 2014, twarongereje igitigiri c’ivyo dushira kuri jw.org mu rurimi rwitwa gallois. Emwe, igitigiri c’abantu baja kuri uwo muhora muri urwo rurimi carigwije na kabiri muri ukwo kwezi nyene.

“Tuvuga ururimi rumwe”

Inyuma yaho Yezu asiguriye Ivyanditswe babiri mu bigishwa biwe, bano bavuganye akamwemwe bati: “Mbega imitima yacu ntiyariko irarurumba igihe yariko avugana natwe ku nzira, igihe yariko adusigurira Ivyanditswe?” (Luka 24:32) Abantu baragira amahinduka akomeye mu buzima bwabo iyo ukuri kwo muri Bibiliya gusiguwe mu buryo butomoye mu rurimi rwabo.

Umugabo umwe yitwa Emyr, wo mu gihugu ca Galles, yubakanye n’Icabona ca Yehova ariko nta na rimwe yaribwifatanye n’umugore wiwe mu vyo gusenga. Yahavuye aba umugenzi w’Icabona yitwa Russell. Emyr arigana ivyatumye ahindura ukuntu yabona ibintu: “Narafashe ingingo yo kwiga Bibiliya ata gufyina igihe Russell yanzanira igitabu citwa Mu vy’ukuri Bibiliya yigisha iki? * Yarakimpanye maze avuga ati: ‘Iki gitabu kiri mu ki gallois. Kandi guhera ubu, ni co tugiye kuza turigira hamwe.’” Ni kubera iki Emyr yakwegerewe n’ivyo Russell yamubwiye adakikiriza? Asigura ati: “Urabona, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye imico, kandi tuyaga duhuza.” Umutima wa Emyr ‘wararurumba’ igihe yaba ariko araganira Bibiliya mu rurimi rwiwe kavukire rw’iki gallois kubera ko yatahura neza ivyaba biriko birasigurwa.

Ivyabona vya Yehova bazobandanya bafasha abantu kwiga ivyerekeye Imana mu rurimi bonse kuko rukora umuntu ku mutima.

^ ing. 2 Aha harimwo igihugu ca Ekose n’ica Galles.

^ ing. 11 Igikoresho gifasha kwiga Bibiliya casohowe n’Ivyabona vya Yehova.

Raba n'ibindi

NI BANDE BARIKO BARAKORA IVYO YEHOVA AGOMBA MURI IKI GIHE?

Ibitabu vy’Ivyabona vya Yehova vyandikwa gute bigahindurwa gute?

Turasohora ibitabu mu ndimi zirenga 750. Ni kubera iki tugira utwo twigoro?

KWIGA BIBILIYA

Ni kubera iki ukwiye kwiga Bibiliya?

Bibiliya iriko irafasha abantu amamiliyoni kw’isi yose kuronka inyishu z’ibibazo bihambaye cane mu buzima. Woba nawe wobishima?