“Emwe, wamengo bariko badusukako utuzi tw’urukundo!” Ivyo vyavuzwe n’umukenyezi umwe wo muri Ukraine yateze yompi Stephen Lett wo mu Nama Nyobozi y’Ivyabona vya Yehova ariko arasoma ikete rihambaye. Yari umwe mu Vyabona 165.000 bumvirije umuvukanyi Lett ariko arashikiriza insiguro igihe yagendera ico gihugu ku wa 10 no ku wa 11 Rusama 2014.

Insiguro zishingiye ku Vyanditswe be n’iryo kete vyaza birahindurwa mu ndimi zitanu kandi abantu bari mu Ngoro z’Ubwami nka 700 zo hirya no hino muri Ukraine barakurikiye iyo porogarama.

Kuri iyo mpera y’umushamvu nyene, Mark Sanderson, na we nyene akaba ari uwo mu Nama Nyobozi, yarasomye iryo kete mu gihe ca porogarama yashikirijwe abavukanyi bo mu Burusiya. Iyo porogarama yaza irahindurwa mu ndimi 14, kandi abantu 180.413 bo mu mashengero arenga 2.500 y’i Biélorussie no mu Burusiya barayikurikiye biciye ku buhinga bwa none.

Iryo kete, Inama Nyobozi yari yarirungikiye amashengero yose yo mu Burusiya no muri Ukraine. Umuvukanyi Sanderson yarisomye mu kirusiya, bikaba vyatumye ibiro vy’ishami vyo mu Burusiya vyandika biti: “Ivyabona bo ng’aha barakozwe cane ku mutima kubona Inama Nyobozi yaritwararitse ukuraho kano karere k’isi. Twese twumvise umenga Inama Nyobozi iriko iratugumbira cane.”

Iryo kete ryari rigenewe guhumuriza no gukomeza Ivyabona bo muri ako karere kuzuyemwo imidurumbanyo y’ivya politike. Ryahimirije abavukanyi kubandanya ‘kutaba ab’isi’ mu kuguma ata ho bahengamiye mu bijanye n’ibibazo vya politike vyo muri iyi si.—Yohani 17:16.

Kugira ngo ivyo Vyabona babishobore, Inama Nyobozi yabaremesheje kuguma bafitaniye na Yehova ubucuti somambike mu gusenga, mu kwiga Ijambo ry’Imana no mu kurizirikana. Abariko barakurikira iyo porogarama bibukijwe yuko naho boshikirwa n’ibigeragezo ibihe, bakwiye kwizigira umuhango wo kwizigirwa Imana yatanze dusanga muri Yesaya 54:17, ugira uti: “Ikirwanisho ico ari co cose kizocurirwa kukurwanya ntikizororanirwa.”

Inama Nyobozi yasozereye iryo kete ivuga iti: “Turabakunda cane mwese. Mumenye neza ko twama tubazirikana be n’uko dutakambira Yehova ku bwanyu.”

Ibiro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova muri Ukraine vyavuze ku bijanye n’izo ngendo biti: “Abavukanyi bararengewe n’ukuntu Inama Nyobozi yabitwararitse ibigiranye urukundo. Kuba umuvukanyi Lett n’umuvukanyi Sanderson baragendeye Ukraine n’Uburusiya ku mpera y’umushamvu imwe, vyaragaragaje ubumwe buranga abasavyi b’Imana vyongera birereka abavukanyi ukuntu Yehova na Yezu babitwararika. Twese twariboneye ko urwo rugendo rwari rwabaye hageze, kandi turiteguriye kubandanya gusukurira Yehova naho twoshikirwa n’ingorane zimeze gute.”