Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Raporo y’ikoraniro rigirwa buri mwaka

“Igitabu c’Imana ni ubutunzi”

Raporo y’ikoraniro rigirwa buri mwaka

Ku wa 5 n’uwa 6 Gitugutu 2013, abantu 1.413.676 bo mu bihugu 31 barakurikiranye ikoraniro rigirwa buri mwanka rigira 129 ry’ishirahamwe ry’Ivyabona vya Yehova (Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania). Bamwe barishikiye ku Ngoro y’amateraniro y’Ivyabona vya Yehova iri i Jersey City, muri New Jersey muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ryabereye, abandi na bo barikurikirana biciye kuri Internet.

Guy Pierce, uwo mu bagize Inama Nyobozi y’Ivyabona vya Yehova, ni we yari ahagarikiye iryo koraniro. Yatumye abari aho bitegana umushasharo ibihava bishikirizwa. Yabakuye amazinda ko iryo koraniro riza kwishura ibibazo bihambaye bishingiye kuri Bibiliya, ritume umuco werekeye ukuri urushiriza gukayangana ryongere ritange imfungurwa zo mu buryo bw’impwemu “ku gihe kibereye.”Matayo 24:45; Imigani 4:18.

“Iratiro ritera iteka Yehova.”

Mark Sanderson wo mu Nama Nyobozi yaravuze ivyerekeye iratiro rishasha ryiswe ngo “Bibiliya be n’izina ry’Imana,” riri ku cicaro gikuru c’Ivyabona i Brooklyn muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo ratiro rirerekana ikibanza izina ry’Imana rifise mu Vyanditswe vy’igiheburayo be no mu Vyanditswe vy’ikigiriki. Ririmwo kandi Amabibiliya ya kera, ivyakozwe hisunzwe ibintu vy’utugenegene vya kera be n’impapuro za Bibiliya zo mu kiringo co hagati y’ikinjana ca 6 n’ica 16 inyuma ya Kristu.

Mu bintu bihambaye vyatororokanirijwe muri iryo ratiro harimwo impapuro za Bibiliya yo mu kinjana ca 16 yahinduwe na William Tyndale, uno akaba ari we muhinduzi wa mbere wa Bibiliya yakoresheje izina ry’Imana mu congereza. Harimwo kandi n’urupapuro rw’integuro yo mu 1602 y’impinduro y’igisupanyoli ya Bibiliya ya Reina-Valera, ino ikaba ihindura izina ry’Imana ngo “Iehova.” Muri iryo ratiro harimwo kandi impinduro y’icongereza ya Bibiliya yitwa Great Bible (yacapuwe mu 1549), ikopi ya Bibiliya ya Elias Hutter iri mu ndimi 12 (Integuro yo mu 1599, ikaba kandi yitwa Nuremberg Polyglot), hamwe na Bibiliya yitwa Geneva Bible (yacapuwe mu 1603). Izo Bibiliya zose zirimwo izina ry’Imana.

Umuvukanyi Sanderson yaratumiye bose ngo baze baje kuratira ijisho. Yavuze ati: “Dusenga vy’ukuri dusaba ko . . . ryofasha abantu bose b’imitima nziraburyarya, abato n’abakuze, abize n’abatize, gukunda bino bintu bibiri natwe dusanzwe dukunda, na vyo akaba ari Ijambo ry’Imana ry’agaciro, ari ryo Bibiliya, be n’izina ryayo rininahaye, ari ryo Yehova.”

Icanditswe c’umwaka wa 2014.

Gerrit Lösch wo mu Nama Nyobozi ahejeje gushikiriza incamake y’icigwa c’Umunara w’Inderetsi co muri iyo ndwi, umuvukanyi Pierce yaratangaje icanditswe c’umwaka wa 2014, na co kikaba ari “Ubwami bwawe nibuze.” (Matayo 6:10) Naho ico canditswe cokwama kibereye kuba icanditswe c’umwaka c’Ivyabona vya Yehova, kirabereye na canecane uwo mwaka, kuko mu 2014 hazoba haciye imyaka ijana Ubwami bw’Imana bushinzwe mw’ijuru.

“Ingabirano y’agaciro iva ku Mana.”

Ubukurikira, bose barahimbawe no kuraba ividewo yerekana kahise ka Bibiliya y’isi nshasha, ino ikaba isohorwa n’Ivyabona vya Yehova kandi ikaba ibonwa n’abantu bamwebamwe ko iri mu mpinduro za mbere nziza cane zimaze gucapurwa. Igihe Nathan Knorr yasohora igitabu ca mbere c’iyo mpinduro kw’ihwaniro mpuzamakungu ryo mu 1950 ryataziriwe ngo: “Ugusagamba kwa tewokarasi,” abari aho yabahaye impanuro ikibereye n’ubu, igira iti: Soma iyo mpinduro yose. Uyige. Ufashe abandi kuyiga, kuko ivyo bizobafasha kwambaza izina rya Yehova.

“Reka inararibonye zituyagire.”

Samuel Herd wo mu Nama Nyobozi yarashikirije iyo nsiguro, ikaba yari irimwo ividewo y’ikiganiro yagiranye na bane mu bagize umuryango wa Beteli wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari bahari igihe Bibiliya y’isi nshasha yasohorwa ari bwo bwa mbere mu bitabu bitandatu bitandukanye mu kiringo c’imyaka yo yagati ya 1950 na 1960.

Eunice Timm aribuka ko yakoresha Bibiliya y’isi nshasha mu makoraniro ya gikirisu. Yarakunda ibihimba vyayo bifasha kugira ubushakashatsi, nk’amarabiro yarimwo. Kubera ko wari umuzigo kwitwaza nya bitabu vyose ugiye ku makoraniro, yavuze ko yitwaza gusa ibitabu yabona ko vyokenerwa, agatwara n’akabibiliya kashobora kuja mu mupfuko (King James Version) yakoresha mu gihe hosomwa imirongo ataziga.

Iyo mpinduro nshasha yaragize kandi ico ikoze ku yindi mice y’ugusenga kwacu. Nk’akarorero, Fred Rusk yavuze ko imbere y’umwaka wa 1950, abaserukira umuryango wa Beteli mw’isengesho bakoresha imvugo zo muri Bibiliya King James Version. Inyuma gato y’aho hasohorewe Bibiliya y’isi nshasha, barahevye gukoresha imvugo yataye igihe maze bakoresha imvugo ya misi yose mu masengesho batura.

John Wischuk ntiyakozwe ku mutima gusa n’ingene ihinduwe neza, ariko kandi yarakozwe ku mutima n’ukwicisha bugufi kw’abari bagize Komite yahinduye Bibiliya y’isi nshasha. Yavuze ati: “Ntibashatse kumenyekana, yaba bakiri bazima canke bamaze gupfa, kubera ko bashaka ko Yehova aba ari we aninahazwa.” Charles Molohan yaraseruye uko we n’abandi biyumva mu kuvuga ati, “Bibiliya y’isi nshasha yaradufashije gushimangira ukuri mu mitima yacu bwite yongera iradufasha gukomeza ukwizera kwacu, ku buryo natwe dushobora kwubaka ukwizera kw’abandi.”

“Tubumva bavuga mu ndimi zacu ivyerekeye ibintu vy’agatangaza vy’Imana.”

(Ivyakozwe 2:11) Geoffrey Jackson wo mu Nama Nyobozi yarashikirije insiguro, muri iyo nsiguro hakaba harasohowe Bibiliya y’isi nshasha (Integuro isubiwemwo yo mu 2013). Mu mpera y’insiguro yiwe, abitavye iryo koraniro bose, harimwo n’abarikurikiranye biciye kuri Internet, bararonse Bibiliya.

Umuvukanyi Jackson yavuze ko hari haciye imyaka irenga 60 hasohowe igitabu ca mbere ca Bibiliya y’isi nshasha. Muri iyo myaka, ururimi rw’icongereza rwarahindutse ariko intumbero y’igikorwa cacu co guhindura Bibiliya ntiyigeze ihinduka. Twipfuza ko, aho bishoboka hose, duhindura Ijambo ry’Imana urudome ku rundi tutarinze gutakaza insobanuro y’igisomwa.

Mu 2005, Inama Nyobozi yararushirije kwitwararika ivy’uko Bibiliya ihindurwa mu ndimi nyinshi. Kuva ico gihe, igitigiri c’indimi Bibiliya y’isi nshasha yasohowemwo carongerekanye kiva kuri 52 kija kuri 121, hariko n’izindi ndimi 45 ikiriko irahindurwamwo. Mu gihe abahinduzi bariko barahindura Bibiliya y’isi nshasha mu zindi ndimi, barabajije ibibazo basaba gutomorerwa amajambo amwamwe canke imvugo zimwezimwe. Gushika ubu, ibibazo birenga 52.000 vyarishuwe vyongera birabikwa. Vyinshi muri ivyo bibazo vyarerekanye aho igisomwa c’icongereza cosubirwamwo canke kigakoresha imvugo igezweho.

Nk’akarorero, umuvukanyi Jackson yasiguye ko integuro ya kera y’icongereza ya Bibiliya y’isi nshasha yavuze muri 1 Samweli 14:11 ko Yonatani be n’uwumutwaza ibirwanisho ‘biyeretse ikirindiro c’Abafilisitiya.’ Kubera ko amajambo yakoreshejwe mu congereza muri uwo murongo yoshobora gutahurwa ukutari kwo, integuro nshasha yahisemwo gukoresha iyindi mvugo itomoye kuruta. Muri ubwo buryo nyene, muri Mika 2:6 hari hahinduwe ijambo ku rindi ngo: “Ntihagire amajambo mukorora hasi. Barareka amajambo arakoroka.” Uwo murongo ubu uvuga ngo: “‘Hagarike kwamamaza!’ baramamaza.”

Haraciye imyaka itanu Inama Nyobozi ishinze komite yo gusubiramwo Bibiliya y’isi nshasha, kandi umwimbu w’igikorwa cabo ubu turawufise. Iyo Bibiliya isubiwemwo iraryoheye ijisho, iroroshe gusoma kandi irakomeye ku buryo izoguma isa neza naho mbere umuntu azoba amaze kuyikoresha kenshi. Umuvukanyi Jackson yaratangaje ko vuba hazosohorwa iyo mu ndome nininini be n’iyishobora kuja mu mupfuko w’impuzu.

‘Nukoreshe neza ijambo ry’ukuri.’

Stephen Lett wo mu Nama Nyobozi yarashikirije insiguro ishingiye kuri 2 Timoteyo 2:15, arasigura imice itandukanye igize iyo Bibiliya. Imvugo ngo ‘gukoresha neza’ iri muri uwo murongo, ijambo ku rindi isobanura ngo “gukata utumbereje.” Dushaka gukoresha “inkota y’impwemu” mu buryo butumbereye, ni ukuvuga tugakoresha Ijambo ry’Imana ata mahinyu namba. (Abanyefeso 6:17) Umuvukanyi Lett yaciye yerekana ingene iyo mice mishasha igize iyo Bibiliya ishobora kudufasha muri ivyo.

  1. Igihimba c’intango, iciswe “Intangamarara y’Ijambo ry’Imana,” kirimwo imirongo yo muri Bibiliya yishura ibibazo 20 vyerekeye inyigisho z’ishimikiro zo muri Bibiliya.

  2. Inyongera ya A iradondora ibijanye n’iyo nteguro nk’ivyahinduwe mu mvugo n’amajambo be n’ukuntu ikoresha izina ry’Imana.

  3. Inyongera ya B, iyigizwe n’ibihimba 15 birimwo amakarata be n’ibicapo vy’amabara, izofasha mu kwiyigisha no mu kwigisha abandi.

  4. Mu ntango za buri gitabu ca Bibiliya hari “Incamake y’ibirimwo,” ino ikaba ifasha umusomyi gutora ningoga aho igice ashaka kiri. Uwo muce usubirira twa dutwe turi hejuru kuri buri rupapuro mu nteguro za kera.

  5. Insobanuro y’imvugo zo muri Bibiliya” ni umuce utanga insobanuro ngufi y’amajambo amajana akoreshwa muri Bibiliya.

  6. Ironderero ry’amajambo ari muri Bibiliya” ryaragabanijwe cane. Ubu ririmwo gusa amajambo n’imirongo bikenerwa cane mu gikorwa co kwamamaza no kwigisha.

  7. Amarabiro yo mu nkingi aboneka hagati ya buri rupapuro, na yo nyene yaragabanijwe. Ubu arimwo gusa imirongo ishobora gufasha cane mu gikorwa co kwamamaza.

  8. Utujambo tw’epfo twerekana ingene amajambo ashobora guhindurwa ukundi, uko yohindurwa ijambo ku rindi be n’ayandi makuru.

JW Library.

John Ekrann, akaba ari muri Komite y’ishami ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yarerekanye ingene porogarama nshasha yitwa JW Library ikoreshwa mu dukoresho ngendanwa two mu buhinga bwa none (nka smartphone canke tablette). Iyo porogarama irimwo iyo Bibiliya y’isi nshasha isubiwemwo be n’izindi mpinduro za Bibiliya zitanu. Yasohowe ku wa 7 Gitugutu 2013, kandi umuntu yoyironka ku buntu mu bibanza nyamukuru vyo kuri Internet bishirwamwo amaporogarama.

“Guhindura Ijambo ry’Imana ku buryo hatangwa insobanuro y’ukuri.”

Anthony Morris wo mu Nama Nyobozi yarasiguye bihagije ivyo Komite yahinduye Bibiliya y’isi nshasha yisunze mu gutegura iyo nteguro nshasha isubiwemwo. Kubera ko abagize iyo komite bisunze 1 Abakorinto 14:8, 9 muri ico gikorwa, bariyemeje ko iyo Bibiliya yobaye yoroshe gutahura. Baririnze guhindura ijambo ku rindi aho hose babona ko vyatuma insobanuro yo muri Bibiliya itakara.

Nk’akarorero, hamwe mw’Itanguriro 31:20 hohindurwa ijambo ku rindi, hogira hati: “Yakobo yivye umutima wa Labani.” Ariko rero, imvugo y’igiheburayo yakoreshejwe ng’aho yerekeza ku kugira amayeri, ari na co gituma Bibiliya y’isi nshasha ivuga ko Yakobo yagize amayeri kuri Labani. No mu 1 Abakorinto 7:39, hamwe hohindurwa ijambo ku rindi, hotanga iciyumviro c’uko umugore ashobora kurongorwa n’uwundi mugabo hamwe umugabo wiwe “yosinzira.” Ariko rero, kubera ko rimwerimwe Bibiliya ikoresha irivuga “gusinzira” yerekeza ku gusinzira mu rupfu, Bibiliya y’isi nshasha irafasha umusomyi kugira ntiyitiranye ibintu, igaca ivuga ko ari ugusinzira mu rupfu.

Umuvukanyi Morris yavuze ati: “Bibiliya yanditswe hakoreshejwe imvugo zimenyerewe kandi zo mu buzima bwa misi yose zakoreshwa n’abantu basanzwe, nk’abarimyi, abungere be n’abarovyi. Impinduro nziza ya Bibiliya ni iyituma abantu b’imitima nziraburyarya bashobora gutahura ubutumwa buri muri yo, ata kurinda kuraba aho bakuriye canke ivyo bakuriyemwo.”

“Gukoresha ‘amajambo aryoshe’ be n’‘amajambo y’ukuri atagira amahinyu.’”

David Splane wo mu Nama Nyobozi ni we yashikirije iyo nsiguro ishingiye ku Musiguzi 12:10. Abanditsi ba Bibiliya bariyubaye cane mu kwandika ivyiyumviro vy’Imana, eka n’abari bagize Komite yo mu ntango yahinduye Bibiliya y’isi nshasha baragaragaje ukwiyubara kwinshi mu gikorwa bakoze. Iyo nteguro isubiwemwo y’ubu ya Bibiliya y’isi nshasha na yo nyene irisunga ino ngingo: “Kwandika amajambo y’ukuri atagira amahinyu” no gutuma Ijambo ry’Imana rirushiriza gutahurika.

Umuvukanyi Splane yavuze ko “amajambo menshi y’icongereza usanga afise insobanuro nyinshi.” Nk’akarorero, ni ukuntu integuro za kera z’icongereza za Bibiliya y’isi nshasha zahindura ijambo “icitegererezo” riri muri 2 Timoteyo 1:13. Ijambo ry’icongereza ryahinduwe mu kirundi ngo “icitegererezo” rifise insobanuro nyinshi, muri izo hakaba harimwo “igicapo . . . c’akagenegene.” Bamwe bisunze iyo nsobanuro biyumviriye ko iryo ryungane ryerekeza ku gicapo ciza, canke icitegererezo umuntu ashobora gusanga mu nyigisho za Bibiliya. Ariko rero, insobanuro ihuje n’imvugo yo mu ntango ni “akarorero . . . ko kwigana.” Ni co gituma iyo nteguro nshasha ikoresha imvugo ivuga ngo “icitegererezo c’amajambo abereye.”

Umuvukanyi Splane yaravuze kandi ibijanye n’ivyasubiwemwo kugira bahuze n’uko icongereza cagiye kirahinduka. Nk’akarorero, ijambo ry’icongereza ryahinduwe ngo “kumanika,” ryakoreshejwe mu nteguro za kera za Bibiliya y’isi nshasha mu kuvuga uburyo Yezu yishwe, akenshi risobanura gutungira ikintu. Rero kuba Yezu atatungiriwe ku giti co kubabarizwako, iyo nteguro nshasha ivuga ko Yezu yakomerewe imisumari ku giti, mu kudondora ukuntu yishwe.Matayo 27:22, 23, 31.

Umuvukanyi Splane yasozereye ati: “Dusenga dusaba ko uko usoma kandi ukiga iyo nteguro isubiwemwo ya Bibiliya y’isi nshasha, worushiriza kwiyegereza cane rwose Yehova. Ese worushiriza kwumva ko ari So wawe, Imana yawe n’umugenzi wawe!”

Insozero.

Umuvukanyi Pierce yagereranije iyo Bibiliya isubiwemwo n’imfungurwa nyamukuru zigize “inzimano z’ivyibo birunze” Yehova adutegurira. (Yesaya 25:6) Yarasozereye neza iyo porogarama mu gusaba abariko barayikurikirana kuririmba ururirimbo nomero 114 mu gitabu Turirimbire Yehova, urufise umutwe ugira ngo: “Igitabu c’Imana ni ubutunzi.”