Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Urukundo rutuma bunga ubumwe

Urukundo rutuma bunga ubumwe

“Wamengo ni abagize umuryango bari mu musi mukuru.”Vyavuzwe n’ikimenyeshamakuru kimwe co mu Budagi (Frankfurter Rundschau) kandi bikaba vyemezwa n’abari bahari.

“Baratumye numva nisanze.”Vyavuzwe na Karla yaje ava muri Porto Riko.

“Niyumva ari nk’aho natembereye incuti zanje ziri mu mahanga.”Vyavuzwe na Sara yaje ava muri Ostraliya.

None hari habaye iki? Hari habaye igikorane mpuzamakungu c’Ivyabona vya Yehova i Francfort mu Budagi, kuva ku wa 18-20 Mukakaro 2014. Cari citabwe n’abantu nka 37.000.

Bari bitavye ico gikorane kugira bige Bibiliya. Cari kigizwe n’ugusoma Bibiliya, amasengesho, indirimbo, ibikino bibiri be n’insiguro zishingiye kuri Bibiliya.

Ico gikorane cari citabwe n’Ivyabona vya Yehova bo mu Budagi be n’abandi barenga 3.000 bari baje bava muri Afrika y’Epfo, mu Bugiriki, mu Bwongereza, muri Leta zunze Ubumwe za Amerika, muri Libani, muri Ostraliya no muri Serbiya. Tutibagiye Ivyabona bashika 234 bo mu bihugu 70, bamwe muri bo bakaba ari abamisiyonari.

Hari n’abakurikiranye ibice vy’ico gikorane biciye kuri internet, bamwe bakaba bari mu bibanza 19 vyo ng’aho mu Budagi, abandi na bo muri Otrishe no mu Buswise. Abakurikiranye ico gikorane bose hamwe bari 204.046.

Bararengeye ibibatandukanya vyose

Aho i Francfort, ico gikorane cabaye mu congereza, mu kidagi no mu kigiriki. Mu bindi bibanza na ho, insiguro zaca zihindurwa mu ndimi 17, hakaba harimwo icarabu, igishinwa, igitamili, ikinyatirkiya be n’indimi zibiri z’ibimenyetso.

Naho ivyo Vyabona bari batandukanye ufatiye ku ndimi bavuga, ku bihugu bakomokamwo no ku mico yabo, bari bunze ubumwe mu rukundo. (Yohani 13:34, 35) Bafatana nk’abavukana.

“Twariboneye ko mu muryango wacu w’abavukanyi ukwiye kw’isi yose turengera ibidutandukanya vyose.”Vyavuzwe na Tobias wo mu Bwongereza.

“Narahuye n’ibindi Vyabona bava mu bihugu birenga 20. Twunze ubumwe biciye ku rukundo dukundana n’urwo dukunda Imana.”Vyavuzwe na Davianna wo muri Porto Riko.

“Igihe nacika Icabona ca Yehova naba mu gasagara gatoyi. Narasoma ibijanye n’umuryango wacu w’abavukanyi ukwiye kw’isi yose canke na ho nkabibona mu mavidewo. Ariko aha, narawiboneye amaso mu yandi, bituma ndushiriza kuwiyumvamwo kandi birakomeza ukwizera kwanje.”Vyavuzwe na Malcom wo muri Ostraliya.

Barabakiranye urweze

Ivyabona bo mu mashengero 58 y’i Francfort no mu micungararo y’aho barateguye utuganuke be n’ibirori vyo kwigina abashitsi.

“Batwakiriye neza cane. Sinzopfa nibagiye urukundo, ukumera neza be n’ugutanga cane kw’abo bavukanyi.”Vyavuzwe na Cynthia wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

“Harangwa umunezero, agatwengo n’urukundo. Twarigiye ibintu vyinshi ku bavukanyi bacu.”Vyavuzwe na Simon wo mu Budagi.

“Ibirori vyo ku mugoroba vyaranyeretse ko twebwe Ivyabona tutabayeho ubuzima bwo kwibabaza. Turazi ico ari co kunezerwa kandi tukabigira mu buryo bubereye.”Vyavuzwe na Amy wo muri Ostraliya.

Baranezerewe vy’akaburarugero

Igikorane c’i Francfort ni kimwe mu bikorane mpuzamakungu vyagizwe mu bihugu icenda hirya no hino kw’isi.

Umwe mu bitavye ico gikorane, bamubajije ingene vyari bimeze, yavuze ati: “Ibaze nka hamwe wohura n’incuti yawe ya hafi, nka mwenewanyu, ariko ukaba atari uzi ko ariho. Muhuye agaca akwakira iwe kandi akakwiyumvamwo. Urumva urengewe n’umunezero. Nuce ufata uwo munezero uwugwize incuro 37.000. Ni ukwo rero vyari bimeze.”