Ku wa Gatandatu igenekerezo rya 5 Gitugutu 2013, abantu bagera kuri 257.294 bari mu bihugu 21 barakurikiranye ikoraniro riba buri mwaka rigira 129 ry’ishirahamwe ry’Ivyabona vya Yehova. Bamwe barikurikiranye ari ho bibereye abandi na bo barikurikirana biciye ku mboneshakure ikoresha ubuhinga bwa Internet. Kuri iyo mpera y’umushamvu nyene, ivyo birori bimaze kurangira, ibindi Vyabona barakurikiranye iyo porogarama biciye ku masanamu yari yafashwe. Ababikurikiranye bose hamwe baciye rero baba 1.413.676 mu bihugu 31. Ikoraniro ryo muri uyu mwaka ryakurikiwe n’Ivyabona benshi kuruta abigeze gukurikira iyindi porogarama iyo ari yo yose, barusha abaheruka kuba aba mbere mu bwinshi bangana na 1.327.704 bari bakurikiye porogarama idasanzwe yabereye i Mexico muri Amerika yo hagati kw’igenekerezo rya 28 Ndamukiza 2013.

Guhera mu 1920, Ivyabona vya Yehova barasamiriza amakoraniro maninimanini yabo ku bantu baba bari mu bihugu bitandukanye, bakoresheje telefone be n’imirongo myinshi y’amaradiyo. Ubu, ubuhinga bwa Internet buratuma bishoboka ko n’abantu bari mu mihingo ya kure cane bashobora kwumva bakanabona amashusho y’ibiriko biraba, canke bakabibona haciye igihe gito bibaye. William, Icabona ca Yehova wo muri Leta Zunze Ubumwe, mu 1942 yarakurikiranye ihwaniro ryabereye i Richmond muri Virginie mu kwumviriza iyo porograma biciye ku muhora wa telefone. Mu kugereranya ivyo vy’ico gihe be n’ikoraniro ryo muri uyu mwaka, yavuze ati: “Igihe wibonera ibiriko biraba muri porogarama, ni ho wungukira cane kuri yo. Nta ho bisa bisana n’ivy’ico gihe.”

Abo ku biro vy’ishami bitandukanye vy’Ivyabona vya Yehova, barakoze amasaha ibihumbi bariko baratunganya ubwo buhinga. Ku mpera y’umushamvu iryo koraniro ryaberako, abo mu buhinga bw’ivyuma barakontorora ingene ivyuma biriko birerekana porogarama bari i Brooklyn muri New York, bakaguma bakurakuranwa igihe cose. Ivyo ni kubera ko yerekanywe mu mihingo y’isi igenda iratandukana ku masaha, gushika ku masaha 15. Ryan , uwafashije gushiraho ubwo buhinga no kuguma acungera uko bigenda, yavuze ati: “Ntitwaronka akanya gakwiye ko gusinzira. Ariko rero, kumenya ukuntu hari abandi benshi bashoboye kwungukira kuri iyo porogarama, vyaratumye tubona ko tutaruhiye ubusa.”

Abariko bakurikirana ivyo birori bari mu ntara yitwa Territoire du Nord, muri Ostraliya