Ibirori bidasanzwe

IBIRORI BIDASANZWE

Igikorane cabereye i Roma mu gitagaloge cari “ihuriro ry’umuryango munini”

Ryari irya mbere Ivyabona ibihumbi baba i Buraya bavuga igitagaloge bagira igikorane mu rurimi rwabo.

IBIRORI BIDASANZWE

Igikorane cabereye i Roma mu gitagaloge cari “ihuriro ry’umuryango munini”

Ryari irya mbere Ivyabona ibihumbi baba i Buraya bavuga igitagaloge bagira igikorane mu rurimi rwabo.

Akaryoshe ntigahora mw’itama

Niwirabire urukundo n’ubumwe birangwa mu bantu bo mu moko atandukanye, indimi zitandukanye n’ibihugu bitandukanye, bahuriye kuri ico gikorane kidasanzwe cabereye i Rangoun muri Birmaniya.

Ingabirano y’amatike y’indege 19.000

Inama Nyobozi yarafashije abamisiyonari be n’abandi bari mu murimo udasanzwe w’igihe cose bakorera mu mahanga gusubira iwabo kugira ngo bitabe amahwaniro bongere bamarane umwanya n’imiryango yabo.

Ugushikiriza impapuro z’umutsindo umugwi ugira 138 w’abasohoka Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi

Ivyo birori vyabaye ku wa 14 Ntwarante 2015, kandi abavyitavye bose bararemeshejwe kubandanya kwiga ivyerekeye Yehova Imana no kwigana Yezu Kristu.

Babanza kurondera Ubwami bw’Imana

Niwirabire ingene abantu bo mu mihingo itandukanye y’isi bitavye ibikorane mpuzamakungu vyo mu 2014 kugira bige ivyerekeye Ubwami bw’Imana.

Umugwi wa 138 w’abasohotse Ishure rya Gileyadi

Ivyo birori vyaranzwe n’insiguro zereka abanyeshure ukuntu bokoresha ukumenyerezwa baronse n’uduteka bafise.

Urukundo rutuma bunga ubumwe

Ubumwe n’amahoro ni vyo vyaranze igikorane c’abantu ibihumbi b’imico kama itandukanye bari baje bava mu bihugu bitandukanye.

Ivyabona vya Yehova bahabwa ikaze n’igishika i Atlanta

Abatwara igisagara barakeje bongera baraha ikaze abantu bavuye mu bihugu nka 28 bitavye ivyo bikorane bitatu bininibinini muri Mukakaro na Myandagaro 2014.

Raporo y’ikoraniro rigirwa buri mwaka​—Gitugutu 2014

Iryo koraniro rigirwa buri mwaka ry’intibagirwa ryahimbaza imyaka 100 irangiye Ubwami bwa Mesiya bushinzwe.

Ivyaranze ikoraniro rigirwa buri mwaka​—Gitugutu 2014

Abashitsi ibihumbi baratororokaniye hamwe kw’ikoraniro rigirwa buri mwaka rigira 130 ry’ishirahamwe Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Raba ivyaranze ivyo birori bidasanzwe vyo guhimbaza imyaka 100 Ubwami bumaze buganza.

Ugushikiriza impapuro z’umutsindo umugwi ugira 137 w’abasohoka Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi

Abari ng’aho bose baremeshejwe kuguma bicisha bugufi no kubandanya binjiza ivyiyumviro vya Yehova ibwina mu mitima yabo.

Umugwi wa 137 w’abasohotse Ishure rya Gileyadi

Kuva mu 1943, Ishure rya Gileyadi rirabandanya kumenyereza abavyipfuza kugira ngo barushirize kugira ubumenyi butagira amakosa bwerekeye Imana. Nurabe ibintu nyamukuru vyaranze ibirori vyo gushikiriza impapuro z’umutsindo.

Inama Nyobozi yararemesheje Ivyabona bo mu Burusiya no muri Ukraine

Abo mu Nama Nyobozi y’Ivyabona vya Yehova baragendeye Uburusiya na Ukraine kugira bakomeze Ivyabona bagenzi babo barembejwe n’imidurumbanyo y’ivya politike.

Umugwi wa 136 w’abasohotse ishure rya Gileyadi

Ivyo birori vyo gutanga impapuro z’umutsindo vyaranzwe n’insiguro, ukubaza ibibazo abanyeshure be n’udukino bano bagira bariko basubiramwo ivyo biboneye mu gikorwa co kwamamaza.

Ugushikiriza impapuro z’umutsindo umugwi ugira 136 w’abasohoka Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi

Abigisha be n’abandi bafashe ijambo bararemesheje abo banyeshure kugaragaza wa mutima nyene Yezu yari afise. Abari aho barahimbawe n’ibiganiro vyo kubaza ibibazo abanyeshure be n’udukino bagize basubiramwo ivyo biboneye mu gikorwa co kwamamaza.

Ibirori vyerekanywe henshi kw’isi biciye ku buhinga bwa Internet

Ni igiki catumye abantu barenga umuliyoni 1,4 bari mu bihugu 31 bakurikira ivyo birori bidasanzwe?

Raporo y’ikoraniro rigirwa buri mwaka​—Gitugutu 2013

Abantu barenga 1.400.000 bo mu bihugu 31 barahimbawe n’ico kiringo c’intibagirwa, aho hasohorwa Bibiliya y’isi nshasha yasubiwemwo y’icongereza.

Akavidewo: Umugwi wa 134 w’abasohotse ishure rya Gileyadi

Iri shure ridasanzwe ryaramenyereje abamisiyonari muri iyi myaka 70 iheze. Raba ivyaranze itangwa ryimpapuro zumutsindo.

Ivyaranze ikoraniro rigirwa buri mwaka​—Gitugutu 2013

Raba ivyaranze porogarama iteye umunezero y’intibagirwa, iyakurikiranywe mu bibanza 1.830 hirya no hino kw’isi.

Ugushikiriza impapuro z’umutsindo umugwi ugira 135 w’abasohoka Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi

Abantu barenga 10.000 baritavye ibi ibirori biteye umunezero vyabaye ku wa 14 Nyakanga 2013. Raba ivyaranze ivyo birori.

Akavidewo: Umugwi wa 133 w’abasohotse ishure rya Gileyadi

Raba ivyaranze itangwa ry’impapuro z’umutsindo zahawe umugwi wa 133 w’abasohotse rya shure rya Gileyadi.

Akavidewo: Kubaza ibibazo bamwe mu bagize umugwi wa 133 w’abasohotse ishure rya Gileyadi

Raba bimwe mu vyavuzwe na babiri mu bagize umugwi wa 133 w’abasohotse ishure rya Gileyadi.

Umugwi wa 135 w’abasohotse ishure rya Gileyadi

Iri shure ry’ivya Bibiliya riramenyereza Ivyabona vya Yehova bazi utuntu n’utundi kurushiriza kuba kirumara mu bikorwa bashingwa.

Ihwaniro ridasanzwe ryabereye muri Irlande

Ivyabona vya Yehova b’i Dublin muri Irlande barakiriye abavuye mu bindi bihugu baje kw’ihwaniro ridasanzwe ryo mu 2012 ryataziriwe ngo: “Zigama umutima wawe!” Raba ico bamwe babivuzeko.

Ihwaniro ridasanzwe ryabereye muri Israyeli

Mu karere kamaze imyaka mirongo gatabagurwa n’indyane zishingiye ku bwenegihugu n’idini, haribonekeje bimwe bidasanzwe ubumwe hagati y’abantu bo mu bihugu bitandukanye bahuriye i Tel Aviv muri Israyeli, mu 2012.