Ja ku birimwo

Ivyabona barahumurije abantu igihe haba isiganwa ry’amakinga

Ivyabona barahumurije abantu igihe haba isiganwa ry’amakinga

Isiganwa ry’amakinga rizwi cane (iryo bita Tour de France) rigira 103 ryarabaye kuva kw’igenekerezo rya 2 gushika ku rya 24 Mukakaro 2016, ariko abantu bari bafise ubwoba bwinshi. Mu mwaka w’imbere y’aho, mu Bufaransa hari habaye ibitero vyinshi vya ba gaterabwoba, bihitana abantu barenga 100. Ku wa 14 Mukakaro 2016 na ho, hakaba hari ku musi mukuru w’igihugu, hari umwihevyi yagongesheje ikamyo abantu bariko barorera ibirori mu gisagara ca Nice. Ico gitero cahitanye abantu 86, abandi benshi barakomereka.

Muri ico kiringo, abantu bari batekewe n’ubwoba abandi bagandaye, ariko Ivyabona vya Yehova bari bashashaye kubahumuriza. Ku bw’ivyo, Ivyabona barashize twa tuntu tw’amapine mu bibanza bitandukanye abasiganwa bacamwo. Ivyabona barenga 1.400 baritanze muri ico gikorwa kandi barahaye ibitabu bishingiye kuri Bibiliya birenga 2.000 abantu bari banyotewe kuronka inyishu z’ibibazo bihambaye vyerekeye ubuzima.

“Muri ahantu hose!”

Abaguma bakurikira abari muri iryo siganwa baratangajwe no kubona Ivyabona vya Yehova mu bibanza vyinshi bitandukanye. Akatari gake, abari bahagarikiye iryo siganwa barakeje Ivyabona kubera ukuntu bari batunganije ibintu neza. Bababwira bati: “Bisa n’uko mwebwe muri ahantu hose, mu bisagara vyose abasiganwa bacamwo!” Abaguma bakurikira abari muri iryo siganwa baguma bavuga batangaye bati: “Ivyabona vya Yehova bashitse no ng’aha!” Muri ico kiringo c’isiganwa, hari umushoferi w’ibisi yaguma yanka kwakira agapapuro k’inkuru nziza abigiranye urupfasoni, agaca avuga ko yari amaze kuronka tune.

Abantu bamwebamwe barakozwe ku mutima no kuba bagumye babona Ivyabona ahantu hatandukanye, maze baratora ibitabu kuri twa tuntu tw’amapine ari ryo rya mbere mu buzima bwabo. Umwe muri bo ni umugabo yakora kuri televiziyo. Yaributse ko yabonye Ivyabona vya Yehova kw’isiganwa nk’iryo ryabaye mu 2015. Kuri iri ryo mu 2016 hoho, yarafashe ingingo yo kwegera ako kantu k’amapine maze atora igitabu Akabanga ko Kuronka Agahimbare mu Rugo kuko yabonye ko kivuga ibintu vy’inkoramutima kuri we. Amaze gusoma ibitari bike muri ico gitabu, yaciye abwira abo bakorana ko hari utuntu tw’amapine turiko ibitabu, na bo baca baraja kubitora.

Barabwiye abantu ubutumwa buhumuriza

Bamwe mu bari baje kurorera iryo higanwa bararondeye Ivyabona vya Yehova maze barababwira akababakiye. Umukenyezi umwe yababwiye ko yari yihebuye kandi ko yiyumvira kwiyahura kuri uwo musi nyene mu kwita mw’igariyamoshi. Ariko amaze kwumva ubutumwa buhumuriza bwo muri Bibiliya bwerekeye kazoza karangwa amahoro Ubwami bw’Imana buzozana, yaciye yumva aremye aca araheba kwiyahura. Uwundi mugore yabwiye ivyo Vyabona ati: “Nimubandanye ico gikorwa canyu ciza.”

Umugabo umwe agendera ku bibando yarivugiye ko atizigira abantu atazi. Ariko yaremeye gufashwa n’umugore umwe yari yambaye rupfasoni inyuma y’aho uwo mugore amubwiriye ko ari Icabona ca Yehova. Yavuze ati: “Wagize neza kuba wamwenyuriye kandi ukaba wambaye rupfasoni. Vyatumye ndakwizigira.”