Ja ku birimwo

Barahumuriza abarwayi bakabafasha no mu vyo bakeneye

Barahumuriza abarwayi bakabafasha no mu vyo bakeneye

Abantu barwaye cane akenshi baragira amaganya. Bibaye ngombwa ko baja mu bitaro hoho, ayo maganya aca yongerekana. Ku bw’ivyo, nk’uko vyavuzwe mu kinyamakuru c’abahinga mu vy’amagara y’abantu, “ivyigwa vyerekana ko guhumuriza abarwaye no kubabwira Ijambo ry’Imana bibagirira akamaro cane.” *

Ku bw’ivyo, Ivyabona vya Yehova barahumuriza Ivyabona bagenzi babo bari mu bitaro bakoresheje Bibiliya, bakabafasha no mu bindi bakeneye. Abakurambere baragendera abo bari kumwe mw’ishengero barwaye. Ariko bite ho igihe Icabona yoba arwariye mu bitaro biri kure y’aho aba? Mu bisagara bimwebimwe vyo hirya no hino kw’isi, Ivyabona vya Yehova barashizeho Imigwi igendera Ivyabona barwaye. Abakurambere bari muri iyo migwi bama baja ku bitaro kugira baremeshe Ivyabona baharwariye hamwe n’imiryango yabo. Ivyo Vyabona usanga bavuye mu mihingo itandukanye y’ico gihugu canke mbere mu bindi bihugu. Kw’isi yose, hari imigwi nka 1.900 igizwe n’abakurambere barenga 28.000. *

Barahumuriza abarwayi

Umukurambere yitwa William ari muri iyo migwi avuga ati: “Narashoboye kuremesha Ivyabona n’incuti zabo zitari Ivyabona mu kuba gusa ndahari kugira ndabayagishe nongere ndabumvirize. Ndabakura amazinda ko Yehova abona ingorane barimwo be n’uko abitwararika. Abarwaye n’imiryango yabo barabishima igihe umuntu atuye isengesho ari kumwe na bo.”

Benshi barakengurutse indemesho bahawe n’abari muri iyo migwi. Raba bimwebimwe mu vyavuzwe n’abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahari abakurambere bashika 7.000 bari mu Migwi igendera Ivyabona barwaye.

  • Priscilla yavuze ati: “Mwarakoze kugendera papa igihe yari mu bitaro yafashwe bukumbi n’indwara yo mu bwonko. Vyaramukoze ku mutima cane. Yaratangaye yumvise ko iyo ntunganyo ibaho. Nibaza ko biri mu vyatumye atora mitende ningoga.”

  • Ophilia yari arwaje nyina wiwe, ariko yahavuye apfa. Yabwiye umukurambere wo muri iyo migwi ati: “Mawe yarakengurutse cane ukuntu mwatugendera. Yabona ko ari Yehova yabarungitse. Mwarakoze cane kutwitwararika.”

  • Hari umurwayi yari yihebuye cane kubera yari yumvise ko asigaje imisi mikeyi yo kubaho. Umukurambere yitwa James yaramaranye umwanya na we, aramuhumuriza akoresheje ibivugwa mu Bafilipi 4:6, 7. James avuga ati: “Ngarutse kumuraba bukeye, nasanze yahindutse. Naho yari azi ko ari mu gupfa, yari yizigiye ko Yehova azomufasha, kandi novuga ko ari we yandemesheje!

Barabafasha mu vyo bakeneye

Uwitwa Pauline, umugabo wiwe akaba yapfiriye mu bitaro biri kure y’iwabo, yanditse ati: “Mwarakoze cane ku kuntu mwadufashije mu bihe bitesha umutwe umuryango wacu warimwo. Kubabona gusa ku bitaro mu gicugu kiraho, kandi mwazinduka muja ku kazi, vyaraturemesheje cane. Mwarakoze kuturonderera indaro twese uko twari 11 no kutuguma hafi muri ico kiringo cose. Ndakengurukira Yehova n’ishirahamwe ryiwe kuba barashizeho iyo ntunganyo.”

Nicki, Gayle na Robin baragize isanganya n’umuduga bari nko ku bilometero 300 uvuye aho baba. Umukurambere yitwa Carlos yarabimenyeshejwe, aca ahurira na bo ku bitaro. Carlos avuga ati: “Narabemereye kubafasha ikintu cose bakeneye. Naremeye no gusigarana imbwa Nicki yari afise kugira yinjire ngo bamuvure.” Uwundi mukurambere yitwa Curtis yahavuye ashika ari kumwe n’umukenyezi wiwe. Baragumanye na bo amasaha atari make gushika abo mu muryango wabo bashitse. Hari umugenzi w’abo bigeme bari bagize isanganya yavuze ati: “Bose uko ari batatu bararemeshejwe n’ukuntu babitwararitse. Ariko Robin, mwene wabo na Nicki atari Icabona, yaratangajwe cane n’ukuntu abo mu Migwi igendera Ivyabona barwaye babafashije.”

^ ing. 2 Vyakuwe mu kiganiro “Kuremesha abarwayi no kubabwira Ijambo ry’Imana,” casohowe mu gitabu The Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety, Kigarama 2003, Igitabu ca 29, No. 12, urupapuro rwa 661.

^ ing. 3 Cokimwe n’abandi bakurambere bo mu Vyabona vya Yehova, abari muri iyo migwi baba ari abungere, abigisha n’abavugabutumwa mu mashengero barimwo. Ivyo bikorwa ntibabihemberwa. Babirangura babikunze kandi babishashaye.​—1 Petero 5:2.