Gushikira ivyo urondera

Hitamwo ururimi

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Turagutumiye ngo uzoze kugendera ibigo vya Beteli yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika

Turagutumiye ngo uzoze kugendera ibigo vya Beteli yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika

“Hariho ibintu tutazopfa twibagiye twabonye igihe twagendera Beteli, kandi tuzobiha agaciro ibihe bidahera.” Ivyo ni ivyavuzwe n’umugabo n’umugore bubakanye bo muri Vanuwatu inyuma y’aho bagendeye inyubakwa z’Ivyabona vya Yehova muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi mu bantu barenga ibihumbi 70 bahagendera buri mwaka na bo nyene bavuga gutyo.

Woba umaze kugendera ibigo vya Beteli yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nimba utarayigendera, turaguhaye ikaze.

Ni ibiki uzobona mu bigo bitatu nyamukuru dufise ng’aho?

Icicaro gikuru i Brooklyn muri New York. Nibagutembereze maze wimenyere ukuntu igikorwa co kwamamaza inkuru nziza kw’isi yose gihagarikirwa kikongera kigashigikirwa. Urabona kandi amaratiro abiri y’ivya kera. Irya mbere rivuga ngo “Igisata ku bw’izina rya Yehova”; rirerekana kahise k’abasavyi ba Yehova kuva mu kinjana ca mbere gushika muri iki gihe. Irindi rivuga ngo “Bibiliya be n’izina ry’Imana”; rirerekana impinduro nyinshi za Bibiliya zirimwo izina ry’Imana ry’uruharo.

Ahabera amashure y’ivya gitewokarasi i Patterson muri New York. Nurabe amashure agirirwa ng’aho, nk’Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi be n’Ishure ry’abagize komite y’ishami n’abakenyezi babo. Uzobona kandi amashusho n’utuvidewo vyerekana ibikorerwa mu mabiro, nko mu Rwego rujejwe ivyo gucapa no gufata amajwi n’amavidewo, urujejwe ivy’amategeko be n’urw’umurimo.

Aho bacapurira bakongera bakarungikira ibitabu i Wallkill muri New York. Nibagutembereze wibonere ukuntu Amabibiliya n’ibitabu bishingiye kuri Bibiliya bicapurwa, bigatekerwa maze bikarungikwa mu mashengero yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mazinga ya Karayibe no mu yindi mihingo y’isi.

Umuntu amara umwanya ungana gute ariko aragendera ivyo bigo?

Kugendera Brooklyn bifata nk’isaha; i Patterson amasaha nk’abiri; i Wallkill na ho nk’isaha n’igice.

Ni bande batembereza abashitsi?

Abakorera mu nzego zitandukanye kuri Beteli ni bo babatembereza. Ico gikorwa bakibona ko ari kimwe mu vyo bakora kugira ngo bashigikire igikorwa co kwigisha kirangurirwa kw’isi yose. Nko muri Rusama 2014, muri ivyo bigo bitatu hakorera abantu barenga 5.000, kandi abarenga 3.600 muri bo baramenyerejwe ivyo gutembereza abantu. Batembereza nko mu ndimi 40.

Umuntu ariha angahe kugira bamutembereze?

Nta mahera arihwa.

Kugira umuntu ahatembere ategerezwa kuba ari Icabona ca Yehova?

Habe namba. Benshi bahatembera si Ivyabona vya Yehova. Baba Ivyabona canke abatari Ivyabona barungukira ku kumenya ukuntu igikorwa c’Ivyabona vya Yehova kirangurirwa kw’isi yose gishigikirwa.

Hari umukenyezi w’umwisilamu ava mu Buhindi yagendeye i Patterson. Ahejeje gutemberezwa, yavuze ati: “Nohimbarwa mbaye umwe muri aba bantu. Ndabashimiye cane kuba mwangaragarije icubahiro.”

Abana baremererwa kuza?

Cane nyene! Gutembera ng’aho biragirira akamaro cane abana. Uwitwa John wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kuhatembera yanditse ati: “Abana twari kumwe baguma bavuga ivyo babonye. Imbere y’uko tuja gutembera kuri Beteli, ntibatahura neza igikorwa kihakorerwa, ariko ubu bafise umugambi wo kuzoja gukorerayo.”

Vyoba bishoboka ko umuntu agendera ibiro vy’Ivyabona vya Yehova vyo mu bindi bihugu?

Birashoboka cane. Mu bihugu vyinshi hariho iyo ntunganyo yo gutembereza abantu. Nimba wipfuza kumenya ahari amabiro yacu, nurabe ahavuga ngo Amabiro yacu n’ugutemberezwa. Turaguhaye ikaze ngo uzoze kugendera bimwe mu biro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova.

Raba n'ibindi

Ni ibiki birangurirwa ku Biro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova?

Abipfuza gutemberezwa ku Biro vyacu vy’ishami ivyo ari vyo vyose barahawe ikaze. Turabahaye ikaze!