Ja ku birimwo

Ivyabona vya Yehova

Hitamwo ururimi Ikirundi

Turagutumiye ngo uzoze kugendera ibigo vya Beteli yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika

Turagutumiye ngo uzoze kugendera ibigo vya Beteli yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika

“Hariho ibintu tutazopfa twibagiye twabonye igihe twagendera Beteli, kandi tuzobiha agaciro ibihe bidahera.” Ivyo ni ivyavuzwe n’umugabo n’umugore bubakanye bo muri Vanuwatu inyuma y’aho bagendeye inyubakwa z’Ivyabona vya Yehova muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bantu ibihumbi mirongo bahagendera buri mwaka benshi bavuga gutyo nyene.

Woba umaze kugendera ibigo vya Beteli yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Nimba utarayigendera, turaguhaye ikaze.

Ni ibiki uzobona mu bigo bitatu nyamukuru dufise ng’aho?

Icicaro gikuru i Warwick muri New York. Nugendere amaratiro atatu umuntu ashobora kwitemberezamwo. Irya mbere ni “Bibiliya be n’izina ry’Imana”, rikaba ririmwo Amabibiliya y’imbonekarimwe kandi rirerekana mu buryo budasanzwe ukuntu izina ry’Imana ryazigamwe muri Bibiliya. Irya kabiri ni “Igisata ku bw’izina ry’Imana”, rirerekana kahise k’Ivyabona vya Yehova. Irya gatatu ni “Icicaro gikuru: Ukwizera mu bikorwa”, rirasigura ukuntu Ivyabona vya Yehova batunganya ivyo gukoranira hamwe, kwiga Bibiliya, kuvuga ubutumwa no kugaragarizanya urukundo. Murashobora kandi gutemberezwa iminuta 20 mukabona ibikikuje i Warwick be n’inyubakwa zikorerwamwo ibikorwa bitandukanye.

Ahabera amashure y’ivya gitewokarasi i Patterson muri New York. Nurabe amashure agirirwa ng’aho, nk’Ishure ry’ivya Bibiliya rya Gileyadi be n’Ishure ry’abagize komite y’ishami n’abakenyezi babo. Uzobona kandi amashusho n’utuvidewo vyerekana ibikorwa mu Rwego rwo gucapa be n’urwo gufata amajwi n’amavidewo.

Aho bacapurira bakongera bakarungikira ibitabu i Wallkill muri New York. Nibagutembereze wibonere ukuntu Amabibiliya n’ibitabu bishingiye kuri Bibiliya bicapurwa, bigatekerwa maze bikarungikwa mu mashengero yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu mazinga ya Karayibe no mu yindi mihingo y’isi.

Gutembera bitwara umwanya ungana gute?

Imbere yo gutunganya ivyo kuza kudutemberera, vyoba vyiza muduteguje mubicishije ku rubuga ahavuga ngo Amabiro yacu n’ugutemberezwa. Hariko n’ayandi makuru yiyongereye yerekeye inyubakwa za Beteli zo muri Amerika, aho ziherereye be n’umwanya bitwara uriko urahatembera.

Ni bande batembereza abashitsi?

Abakorera mu nzego zitandukanye kuri Beteli ni bo babatembereza. Ico gikorwa bakibona ko ari kimwe mu vyo bakora kugira ngo bashigikire igikorwa co kwigisha kirangurirwa kw’isi yose. Batembereza mu ndimi nyinshi.

Umuntu ariha angahe kugira bamutembereze?

Nta mahera arihwa.

Kugira umuntu ahatembere ategerezwa kuba ari Icabona ca Yehova?

Habe namba. Benshi bahatembera si Ivyabona vya Yehova. Baba Ivyabona canke abatari Ivyabona barungukira ku kumenya ukuntu igikorwa c’Ivyabona vya Yehova kirangurirwa kw’isi yose gishigikirwa.

Hari umukenyezi w’umwisilamu ava mu Buhindi yagendeye i Patterson. Ahejeje gutemberezwa, yavuze ati: “Nohimbarwa mbaye umwe muri aba bantu. Ndabashimiye cane kuba mwangaragarije icubahiro.”

Abana baremererwa kuza?

Cane nyene! Gutembera ng’aho biragirira akamaro cane abana. Uwitwa John wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kuhatembera yanditse ati: “Abana twari kumwe baguma bavuga ivyo babonye. Imbere y’uko tuja gutembera kuri Beteli, ntibatahura neza igikorwa kihakorerwa, ariko ubu bafise umugambi wo kuzoja gukorerayo.”

Vyoba bishoboka ko umuntu agendera ibiro vy’Ivyabona vya Yehova vyo mu bindi bihugu?

Birashoboka cane. Mu bihugu vyinshi hariho iyo ntunganyo yo gutembereza abantu. Nimba wipfuza kumenya ahari amabiro yacu, nurabe ahavuga ngo Amabiro yacu n’ugutemberezwa. Turaguhaye ikaze ngo uzoze kugendera bimwe mu biro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova.