Ja ku birimwo

Ja ku rutonde rw'ibirimwo rwa kabiri

Ivyabona vya Yehova

Ikirundi

Abantu ibihumbi baratemberera Beteli yo muri Amerika yo Hagati

Abantu ibihumbi baratemberera Beteli yo muri Amerika yo Hagati

Mu 2015, abashitsi hafi 175.000 baragendeye ibiro vy’ishami vy’Ivyabona vya Yehova vyo muri Amerika yo Hagati biri muri Megizike. Ku misi yose y’akazi haza nk’abashitsi 670. Benshi baza mu migwi mininiminini, bakagira urugendo rw’imisi itari mike mu mabisi baba bakose. Hari abateguye urwo rugendo hagisigaye amezi atari make.

“Umugambi wo gutemberera Beteli”

Hari abo vyasavye kwigora cane kugira bashobore kuza gutemberera ibiro vy’ishami, ari vyo Beteli. Nk’akarorero, abo mw’ishengero rimwe ryo muri leta ya Veracruz muri Megizike nka bose nta mahera bari bafise yo kuriha urwo rugendo rw’ibilometero 550 muri bisi. Baciye rero bishingira umugambi bise “umugambi wo gutemberera Beteli.” Barapanze imigwi yo kudandaza imfungurwa zitetse, abandi na bo begeranya amacupa ya plastike kugira bayagurishe. Mu mezi atatu, bari bamaze kuronka amahera akwiye y’urwo rugendo.

None ako kigoro hari ico kavuyemwo? Ego cane. Nk’akarorero, umusore yitwa Lucio wo muri iryo shengero, yanditse ati: “Kugendera Beteli vyatumye nishingira iyindi migambi yo mu vy’impwemu. Ubu nsigaye nkora cane mw’ishengero.” Elizabeth na we w’imyaka 18 yavuze ati: “Kuri Beteli, nariboneye nongera ndiyumvamwo urukundo nyakuri ruranga abasavyi ba Yehova. Vyatumye numva nokwongereza umwete mu gukorera Imana. Ubu nsigaye ndi umutsimvyi, nkaba mara umwanya munini nigisha abandi ivy’Imana.”

Baza gutembera ari ibihumbi

Hari igihe ku musi umwe haza abashitsi ibihumbi. Abakorera mu Biro bijejwe gutembereza abashitsi barakora cane kugira ngo abaza bose babakire neza. Uwitwa Lizzy avuga ati: “Biraryoshe kubona ingene haza abantu benshi. Birakomeza ukwizera kwanje iyo mbonye ingene abashitsi bashima ivyo dukora n’iyo numvise akigoro baba bagize kugira baze gutembera.”

Kugira ngo bakire abo bashitsi bose, hari igihe abakorera mu zindi nzego za Beteli basabwa gufasha. Naho ico ari igikorwa ciyongereye, barabikunda. Uwitwa Juan avuga ati: “Iyo mpejeje gutembereza abashitsi nkabona ingene banezerewe, nca mbona ko ntaruhiye ubusa.”

“Abana barahakunda cane”

Abana na bo nyene barakunda gutemberera Beteli. Uwitwa Noriko akorera mu vy’ama ordinateri, avuga ati: “Ndakunda kubaza abana bari mu mugwi ndiko ndatembereza ko boshima gukorera kuri Beteli. Bose baca bishura ngo: ‘Ego!’” Kimwe mu bibanza bakunda cane ni ikirimwo ibicapo vya Kalebu. Barifotozanya n’ibishusho vya Kalebu na Sonia, ba bana bavugwa muri twa tuvidewo Nube umugenzi wa Yehova. Noriko avuga ati: “Abana barahakunda cane.”

Abana benshi barashima igikorwa gikorerwa kuri Beteli. Nk’akarorero, akana ko muri Megizike kitwa Henry karaziganije amahera mu gasandugu gatoyi kugira kazotange intererano nikaza gutembera. Mu gakete karungikanye iyo ntererano, kanditse gati: “Ndabasavye mukoreshe aya mahera kugira mukore ibitabu vyinshi.” Kongeyeko gati: “Murakoze cane gukorera Yehova.”

Nawe urahawe ikaze

Ivyabona vya Yehova nta mahera barihisha kugira batembereze abantu ku biro vyabo canke aho bacapurira ibitabu hirya no hino kw’isi. Nimba wipfuza gutemberera ibiro vyacu, turaguhaye ikaze. Turazi neza ko uzoryoherwa niwaza. Ayandi makuru ajanye no gutembera ushobora kuyasanga ahavuga ngo IBITWEREKEYE > AMABIRO / GUTEMBEREZWA.